امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
ساختمان لیپیدها ولیپوپروتئین ها
دسته بندی زیست شناسی
بازدید ها 2,056
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.876 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 122
36,000 تومان
ساختمان لیپیدها ولیپوپروتئین ها

لیپیدها( چربیها)

-IIاهمیت و نقش های بیولوژیک : ادامه...

III - طبقه بندی لیپیدها:

 طبقه بندی براساس ساختمان مولکولی یا مواد تشکیل دهنده لیپید ها:

الف -اسیدهای چرب  اشباع (Saturated ):

اسیدهای چرب اشباع:ادامه ...

ب-اسیدهای چرب غیر اشباع(Unsaturated) :

ایزومری در اسیدهای چرب  غیر اشباع:

Øطریقه نامگذاری اسیدهای چرب (Nomenclature) :

نامگذاری امگا در اسیدهای چرب غیر اشباع:

گانگلیوزیدها (Gangliosides) :ادامه...

ترپنها (Poly pernoids) : ادامه...

Øلیپوپروتئینها (Lipoproteins) :

اندیس ید جهت تعیین تعداد پیوند های دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع:

ج-اسیدهای چرب اختصاصی:

آراشیدونیک اسید:

 نام گذاری پروستانوئیدها:

جداسازی اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گاز مایع(G.L.C.)  :

انواع فسفولیپیدها : ادامه...

Øارگانلهای(اندامك) حاصل از چربیها در محیطهای آبی :

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا