امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
تحقیق آمار و احتمالات کشاورزی
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,977
فرمت فایل doc
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
21,600 تومان
تحقیق آمار و احتمالات کشاورزی

تحقیق آمار و احتمالات

 میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و ... بصورت جدول زیر محاسبه میشود.

تست یك نمونه ای : T     آزمون

   دوگروه نمره وارد كرده و آزمون را انجام داده و درجه آزادی وسطح معنی داری و سطح اطمینان و اختلاف میانگین را بدست می آوریم.

 نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر بصورت جدول زیر میباشد

 جفتی   آزمون 

  اگر مشاهدات دو نمونه از هم مستقل نباشد از این آزمون استفاده می كنیم .   

  به عنوان مثال فشار خون 15 نفر قبل و بعد از استفاده از دارو را در نظر می گیریم

رگرسیون و ضریب همبستگی :

وزنهای متناظر نمونه ای از 20 پدر و پسربزرگ آنها را در جدول زیر آورده ایم رگرسیون و ضریب همبستگی آنها را محاسبه میكنیم

   آزمون فرض برای 

می خواهیم این آزمون را انجام دهیم كه آیا ضریب همبستگی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر ؟

 

 استفاده میكنیم   Tاز آزمون  

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا