امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
تحقیق آماری جمعیت
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,793
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
25,200 تومان
تحقیق آماری جمعیت

فهرست مطالب 
 

 


عنوان                                                                                                  صفحه

چكیده تحقیق                                                                                                    1

 

فصل یكم

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مساله پژوهش                                                                                           2

اهمیت و ضرورت مساله                                                                                   3

ا هدف ویژه پژوهش                                                                                          4

سوالات یا فرضیه                                                                                              5

فرضیه                                                                                                               5

تعریف متغیرها                                                                                                 6  

تعریف عملیاتی                                                                                                 9

 

فصل دوم

جامعه آماری                                                                                                      9

نمونه تحقیق                                                                                                    10

نوع تحقیق                                                                                                       10

روش نمونه گیری                                                                                           10

ابزار اندازه گیری                                                                                             10

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل                                                             11 

 

فصل سوم

یافته های پژوهشی                                                                                         11

مقدمه                                                                                                               12

جامعه آماری معلمین مشهد                                                                             12

جدول سوالات پرسشنامه                                                                                13

جدول آماری یك                                                                                               15

جدول آماری دوم                                                                                              16

جدول آماری سوم                                                                                            18

جدول آماری چهارم                                                                                          19

جدول آماری پنجم                                                                                            20

جدول آماری ششم                                                                                           21

جدول آماری هفتم                                                                                            21

جدول آماری هشتم                                                                                           22                                                                     

جدول آماری نهم                                                                                              23

جدول آماری دهم                                                                                             24

جدول آماری یازدهم                                                                                        25

جدول آماری دوازدهم                                                                                      26

جدول آماری سیزدهم                                                                                      27

جدول آماری چهاردهم                                                                                     28

جدول آماری پانزدهم                                                                                      29

جدول آماری شانزدهم                                                                                    30

جدول آماری هفدهم                                                                                        31

جدول آماری هیجدهم                                                                                     32

جدول آماری نوزدهم                                                                                      33

جدول آماری بیستم                                                                                        34

 

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش                                                                                       35

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                   39

محدودیت پژوهش                                                                                          39

پیشنهاد و كاربردهای پژوهشی                                                                     40

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا