امروز: جمعه 4 اسفند 1402
بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,809
فرمت فایل doc
حجم فایل 6.238 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 215
49,200 تومان
بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای

 

عنوان                                               صفحه

چكیده------------------------------------------ 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید --------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ------ 12

طبقه‌بندی -------------------------------------- 12

رده بندی -------------------------------------- 12

اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ----------- 13

مشخصات پرگنه در كشت خالص ---------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:--------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و تركیب‌بندی هسته‌ای ---------------------------------------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ------------- 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم --------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم ---------------------------- 20

ژنتیك قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ----------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:- 24

 

كشت بافت -------------------------------------- 25

گزینش از طریق كشت تك اسپوری------------------------- 26

تهیه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ كشت و گزینش تك اسپوری --------------- 26

ب ـ كشت و گزینش چند اسپوری ---------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموكاریون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموكاریون و تایید آنها------------------- 29

1ـ روش سنتی تأیید هموكاریون‌ها-------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموكاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ------------------------------------------- 30

3ـ تایید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RFLP   30

4ـ تایید هموكاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD   31

انجام تلاقی بین هموكاریونها و تایید هیبریدها: ------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:    33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیكی برای تایید هیبریدها: ------------------------------------------- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: --- 35

1ـ كشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازی تك اسپورها --------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون میوه‌دهی -------------------------------------- 36

الف ـ تهیه بستر كشت: ---------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ---------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط كشت: -------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در كمپوست----------- 39

مهندسی ژنتیك---------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهیه محیط كشت غذایی PDA--------------------- 42

روش كشت هموكاریون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقی هموكاریون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ----------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------ 45

تلقیح دانه‌های گندم با كشت هیبرید--------------- 46

تهیه بستر كشت (كمپوست)------------------------------ 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاك‌زدایی -------- 49

ب ـ مایه‌زنی كمپوست ------------------------ 49

ج ـ خاك‌دهی بستر كشت------------------------ 49

هوادهی و افت سریع دما-------------------------- 50

محاسبه قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی -------- 53

محاسبه واریانس تركیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی------ 53

محاسبه واریانس  افزایشی و غالبیت--------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاریون‌ها)--- 55

تیپ رشدی پرگنه هموكاریون ---------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروكاریو‌ن‌ها ---------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملكرد در دورگ‌ها -- 61

جدول قابلیت تركیب‌پذیری عمومی در هموكاریون‌ها --- 64

جدول قابلیت تركیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ----------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیكی ---------------------- 66

ضریب همبستگی ---------------------------------- 66

پیشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پیوست------------------------------------------ 75

چكیده انگلیسی --------------------------------- 78

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا