امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 2,040
فرمت فایل doc
حجم فایل 771 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134
38,400 تومان
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1مقدمه................................................................................................................................ 2

1-2اهمیت كشت سیب زمینی............................................................................................. 3

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران.............................................................................. 4

1-4 منطقه مورد مطالعه................................................................................................ 5

1-4-1 استان خراسان................................................................................................... 5

1-4-2 استان سمنان...................................................................................................... 7

 

فصل دوم

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق................................................... 10

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق....................................................................... 18

2-2-1  عوامل هواشناسی......................................................................................... 18

2-2-2  فاكتورهای گیاهی....................................................................................... 18

2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی........................................................................ 19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (  FAO ).................... 19

2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس............................................................................ 20

2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر (  l  ).................................................. 21

2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (D).................................................... 21

2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی (g )...................................................................... 22

2-4-4  تعیین فشار بخار اشباع (ea )........................................................... 22

2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )............................................................. 22

2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )............................................... 23

2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N).................................................................. 24

2-4-8 تابش خالص(Rn )............................................................................................. 24

2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G).................................................................. 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری.............................................................. 25

2-5 لایسیمتر...................................................................................................................... 25

2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر........................................................................................ 26

2-7 انواع لایسیمتر:..................................................................................................... 28

2-7-1 لایسیمتر زهكشدار......................................................................................... 28

2-7-2  لایسیمتر وزنی.............................................................................................. 29

2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیك........................................................... 30

2-11-2-2 میكرو لایسیمتر‌های وزنی ................................................................ 32

2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی................................................ 35

2-8-1 لایسیمترهای با خاك دست نخورده......................................................... 35

2-8-2 لایسیمتر‌های با خاك دست خورده........................................................... 36

2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر ................................................................ 36


فصل سوم

3-1 محل انجام طرح....................................................................................................... 38

3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر............................................................... 38

3-3 تهیه بستر و نحوه كشت...................................................................................... 39

3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی............................................................................................. 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق................................................... 42

3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی.................................................................. 43

 

فصل چهارم

4-1 بافت خاك.................................................................................................................... 45

4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه............................................................. 45

4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی.......................................................... 45

4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری.............................................. 46

4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی........................................................ 46

4-6 بحث در مورد نتایج............................................................................................. 47

4-7 نتیجه گیری............................................................................................................... 48

4-8 پیشنهادات................................................................................................................. 48

منابع و ماخذ.................................................................................................................... 84

 


 

فهرست جداول

جدول1-1   میزان سطح زیر كشت و عملكرد كل سیب زمینی در سطح جهان    4

جدول1-2    وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380.................................................................................................................................................. 5

جدول 1-3    محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان. 6

جدول 1-4    وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380.......................................................... 7

جدول 1-5    محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان... 8

جدول 4-1   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود..................................................... 61

جدول 4-2    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند......................................... 62

جدول 4-3  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه..................................................... 63

جدول 4-4   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان........................................................ 63

جدول 4-5    سالهای آماری تبخیر و تعرق  گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیك بیرجند................................................................................................................................... 64

جدول 4-6  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار..................................................... 67

جدول 4-7   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد..................................................... 68

جدول 4-10   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس.............................................. 69

جدول 4-11    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار......................................... 70

جدول 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام................................................ 72

جدول 4-13  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه......................................... 72

جدول 4-14    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس  ...................................... 74

جدول 4-15    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمكان......................................... 74

جدول 4-16    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در كاشمر........................................... 75

جدول 4-17   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد.............................................. 75

جدول 4-18    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد......................................... 77

جدول 4-19    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور...................................... 78

جدول 4-20    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان...................................... 78

جدول 4-22   میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )    79

جدول 4-23    میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )           79

جدول 4-24   میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف  ( استان سمنان )   80

جدول 4-25  میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان خراسان )      80

جدول 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )         81

جدول 4-27    میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )          81

جدول 4-28   میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالی................................................................................................................................ 82

جدول 4-29   اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابتدایی رشد...... 82

جدول 4-30    اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد........ 82

جدول 4-31    اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد........ 83


 

فهرست اشكال

 

شكل 1-1   نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380....................................................................................................... 9

شكل 1-2    نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380................................................................................................................. 9

شكل 4-1    تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی         49

شكل4-2   نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر)......................................................................................................................... 49

شكل 4-3    نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشكسالی (سالهای تر)...................................................................................................................... 50

شكل 4-5   نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالی( سالهای تر)......................................................................................................................... 51

شكل 4-5   نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشكسالی(سالهای تر)..................................................................................................... 52

شكل 4-6   نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 53

شكل 4-7   نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 54

شكل 4- 8   نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 55

شكل 4- 9  نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشكسالی(سالهای متعارف)........................................................................................... 56

شكل 4-10  نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 57

شكل 4- 11   نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشكسالی(سالهای خشك).................................................................................................. 58

شكل 4-12  نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 59

شكل 4- 13  نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك)

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا