امروز: دوشنبه 13 تیر 1401
توسعه اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 1,500
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
26,400 تومان
توسعه اقتصادی

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است

خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی

نكات مهم در توسعه عبارتند از :

1 ) مقوله ارزشی 2) چند جانبه و چند بعدی است 3) ارتباط نزدیكی با بهبود دارد

اهداف توسعه:

1* مایك تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق می داند .

2* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری كه از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.

3* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت كل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.

4* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق كامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشاركت صورت می گیرد.

5* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاكید دارد

6* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه

7* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را كاهش داد.

انواع توسعه:

1* توسعه اجتماعی : اشكال متفاوت كنش متقابلی است كه در یك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد

2* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاكید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراكی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی كنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است

3* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا كید بر كارایی حكومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت

دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.

4* توسعه انسانی : توسعه انسانی به 3 شاخص كلیدی : طول عمر سطح دانش سطح معاش آبرومند بستگی دارد

تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كیفی دارد.

رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یك كشور در یك دوره زمانی معین

تولید ناخالص ملی = درآمد ملی

توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود

ویژگی های مهم توسعه اقتصادی :

توسعه نیافتگی:

جریان تاریخی فرایند توسعه:

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی :

رسیدن به رشد اقتصادی :

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی :

انواع آموزش و پرورش :

2 ویژگی مهم برای برنامه ریزی اقتصادی :

شرایط لازم برای كسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی :

انواع برنامه ریزی اقتصادی :

سیاست های متعدد مالی و پولی .

تكنولوژی و توسعه اقتصاد :

تكنولوژی و توسعه اقتصادی :

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا