امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,702
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135
38,400 تومان
مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین

 

فهرست مطالب

فهرست جداول و نمودارها:

فصل اول:                                                                                                                  

1-مقدمه:

1-1- مرور مطالعات مربوط به سبك:         

1-1-1-سبك شناختی:                                            

1-1-2-وی‍‍‍ژگیهای افراد وابسته به زمینه:                                                                                                                    1-1-3-ویژگیهای افراد نابسته به زمینه:                                                                                                                      1-1-4-تعیین كننده های سبك شناختی:                         

1-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری وشهری:   

1-3-شیوه های فرزند پروری:

1-3-1-ابعاد فرزندپروری:                                                                                                                                            

1-4- مسئله ، اهمیّت آن و سؤال تحقیق :                                                                                                            

1-4-1-بیان مسئله:                                                                                                                                                   

1-4-2-اهمیّت موضوع تحقیق:                                                                                                                                   

1-4-3-سؤال تحقیق:

فصل دوم:                                                                                                      

2- تحقیقا ت پیشین:     

 

2-1-مرور مطالعات مربوط به سبك:                                                                                                              

2-1-1-تعریف سبك شناختی:                                                                                                                                   

2-1-2-طبقه بندی رویكرد های مربوط به سبك:                                                                                                        

2-1-3-سبك شناختی وابسته به زمینه و نا بسته به زمینه:                                                                                       

2-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری و شهری:                                                                                                           

2-2-1-جمع گرایی و فرد گرایی:                                                                                                                             

2-2-2-جمع گرایی / فرد گرایی و سبك شناختی:                                                                                            

2-2-3-رابطه جمع گرایی / فرد گرایی وسبك شناختی‌:                                                                                     

2-2-4-آیا جامعه‌ی عشایری جمع‌گراتر از جامعه‌ی شهری است ؟

2-3-رابطه عوامل خانوادگی وسبك شناختی:                                                                                              

2-4-جمع بندی و نتیجه گیری:                                                                                                            

2-5-فرضیه های تحقیق:

فصل سوم

3-روش تحقیق:

3-1-جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری:

3-1-1-جامعه‌ی آماری:

3-1-2-نمونه:

3-1-3-روش نمونه‌گیری:

3-2- ابزارهای اندازه گیری:

3-2-1- سبك‌شناختی:

 3-2-2- شیوه های فرزندپروری:

3-2-3-شواهد مربوط به روایی و اعتبار:

3-3-تعریف عملیاتی متغیرها:

3-3-1- متغیرهای مستقل:

3-3-2- متغیّر وابسته:

3-3-3-متغیّر هم پراكنش

3-4-طرح تحقیق وشیوه تجزیه وتحلیل داده ها :

فصل چهارم:

4-نتایج:

4-1-نتایج تحلیل‌های مقدّماتی:

4-1-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات کنترل برای گروههای با کنترل  بالا و پایین:

4-1-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات محبّت برای گروههای با محبّت بالا و پایین:

4-1-3-بررسی تفاوت گروهها از نظر متغیّر پیشرفت تحصیلی جهت انتخاب متغیّر هم پراكنش:

4-1-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی جامعه‌ی عشایری و شهری:

4-1-3-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با محبّت بالا و پایین:

4-1-3-3-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با کنترل بالا و پایین:

4-2- نتایج تحلیل‌های اصلی:

4-2-1- تحلیل كوواریانس دو طرفه بعد محبّت و نوع جامعه:

4-2-2-تحلیل كوواریانس دو طرفه بعد كنترل و نوع جامعه:

4-2-3-آزمون تی برای بعد كنترل در جامعه‌ی ‌شهری و عشایری:

4-2-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبك‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی شهری:

4-2-3-2- آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبك‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی عشایری

4-3-نتایج تحلیلهای  تكمیلی:

4-3-1-تحلیل كوواریانس دوطرفه: نوع جامعه و پایه‌ی تحصیلی:

4-3-2-آزمون شفه برای پایه‌ی تحصیلی:

فصل پنجم:

5-بحث و نتیجه‌گیری:

5-1-بحث و بررسی یافته‌های تحقیق:

5-2-پیشنهادات:

5-2-1-پیشنهادات تحقیقی:

5-2- 2-پیشنهادات تربیتی:

5-3-محدودیت های تحقیق:

منابع:

منابع فارسی:

منابع لاتین:

ضمائم:

ضمیمه‌ی شماره‌ی یك: پرسشنامه‌ی شیوه های فرزندپروری

ضمیمه‌ی شماره‌ی دو: آزمون مداد و کاغذی خلّاقیت

عنوان و چکیده به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا