امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,725
فرمت فایل doc
حجم فایل 199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 179
49,200 تومان
هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان  دختر و پسر

‹‹  فهرست مطالب  ››

 

عنوان                                         صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه  :.. 2

بیان مسئله :.. 4

اهمیت پژوهش :.. 10

اهداف تحقیق :.. 13

اهداف كلی :.. 13

تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم :.. 14

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم :.. 18

سؤالات تحقیق  :.. 19

فرضیه‌های تحقیق :.. 19

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه :.. 22

سلامتی و تعریف آن :.. 23

عوامل تأثیرگذار بر سلامت:.. 24

انواع سلامتی :.. 25

سلامت روانی و تعریف آن :.. 27

عوامل موثر بر سلامت روانی :.. 28

اختلالات روانی و تعریف آن :.. 30

تاریخچه بررسی اختلالات روانی  :.. 32

طبقه بندی اختلالات روانی :.. 36

اختلالات خلقی و تعریف آن :.. 42

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی :.. 43

طبقه بندی اختلالات خلقی :.. 44

اختلالات افسردگی :.. 44

اختلالات دو قطبی :.. 45

اختلال افسردگی و تعریف آن :.. 46

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی :.. 48

نظریه زیست شناختی :.. 48

نظریه روان پویایی :.. 50

نظریه یادگیری :.. 51

نظریه شناختی :.. 52

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی :.. 54

سبب شناسی اختلال افسردگی :.. 56

انواع افسردگی :.. 57

اختلال افسردگی و سن :.. 59

اختلال افسرگی و جنس :.. 60

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در كودكان :.. 61

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی :.. 63

پرسشنامه افسردگی كودكان CDI  :.. 63

2 ـ پرسشنامه افسردگی بك :.. 64

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) :   65

آزمون و تعریف آن :.. 66

سابقه تاریخی آزمونهای روانی :.. 67

ویژگیهای آزمونهای روانی :.. 69

الف ) ویژگیهای اصلی :.. 70

الف ) روش باز آزمایی :.. 71

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی :.. 71

ج ) روش دو نیمه كردن آزمون :.. 72

د ـ روش كودر ـ ریچاردسون :.. 73

الف ) روایی محتوا :.. 74

ب ) روایی صوری یا ظاهری :.. 76

ج ) روایی ملاكی :.. 77

د ) روایی سازه :.. 79

3 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص :.. 81

ب ) ویژگیهای فرعی :.. 81

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن :.. 82

انواع نرم یا هنجار :.. 83

1 ـ هنجارهای سنی:.. 83

2 ـ هنجارهای كلاسی:.. 84

3 ـ هنجارهای رتبه درصدی :.. 84

4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار :.. 85

پژوهشهای خارجی :.. 87

پژوهشهای داخلی :.. 88

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه :.. 90

روش تحقیق :.. 90

جامعه آماری :.. 91

نمونه و روش نمونه گیری :.. 91

روش اجرای تحقیق :.. 92

ابزارهای گرد آوری اطلاعات :.. 93

روایی و پایایی آزمون ماریاكواس :.. 95

روایی و پایائی آزمون افسردگی بك :.. 95

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :.. 96

سؤالات پژوهش :.. 98

فرضیه‌ها پژوهش :.. 98

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه :.. 100

محاسبه پایایی آزمون :.. 100

تحلیل نتایج :.. 101

محاسبه روایی آزمون :.. 102

فرضیه اول :.. 103

فرضیه دوم :.. 103

فرضیه سوم :.. 105

اداری.. 105

فرضیه چهارم :.. 106

فرضیه پنجم :.. 107

فرضیه ششم :.. 108

فرضیه هفتم :.. 109

فرضیه هشتم :.. 112

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه :.. 115

بحث و نتیجه گیری :.. 115

پیشنهادات.. 124

پیشنهادات كاربردی :.. 124

پیشنهادات پژوهشی :.. 125

محدودیت‌ها :.. 126

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ  :.. 156

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا