امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,881
فرمت فایل doc
حجم فایل 316 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 191
48,000 تومان
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده    ..............................................................................................................................................    1

فصل اول : طرح تحقیق      

1-1 مقدمه ......................................................................................................................................   3

2-1 موضوع تحقیق ........................................................................................................................ 3

3-1 بیان مساله.................................................................................................................................   4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................    4

5-1 اهداف تحقیق ..........................................................................................................................   5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق.................................................................................................. 5

7-1پیشینه تحقیق.............................................................................................................................  5

1-7-1 تحقیقات داخلی ..................................................................................................................  5

2-7-1تحقیقات خارجی .................................................................................................................   8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ....................................................................................................   10

8-1 تعاریف مربوط به هویت........................................................................................................... 11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق ..........................................................................................................  14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ...............................................................................................    16

1-2 مقدمه ......................................................................................................................................   17

2-2 مباحث نظری ..........................................................................................................................   17

1-2-2 دورکیم ................................................................................................................................    17

2-2-2 پارسونز .................................................................................................................................   18

3-2-2 ماکس وبر ............................................................................................................................. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی................................................................................................................    22

5-2-2 کولی .....................................................................................................................................    23

6-2-2 مید ........................................................................................................................................ 24

7-2-2 گافمن....................................................................................................................................    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) .............................................................................................................   27

 

عنوان                                                      صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ......................................................................................    30

4-2 پرسشهای تحقیق .................................................................................................................... 31

5-2 فرضیات تحقیق ......................................................................................................................   31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق....................................................................................................   32

فصل سوم : روش تحقیق ..............................................................................................................  34

1-3 مقدمه .................................................................................................................................... 35

2-3 نوع تحقیق.............................................................................................................................. 35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق...................................................................................  35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق .......................................................................................... 35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق............................................................................................  38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ....................................................................................................... 42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق .............................................................................................  43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل .......................................................................................... 43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته .......................................................................................... 45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ..................................................................................    46

7-3 اعتبار تحقیق ............................................................................................................................. 47

8-3 جامعه آماری................................................................................................................................    47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.......................................................................................    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ..................................................................................................................  48

2-9-3 شیوه نمونه گیری ................................................................................................................... 49

10-3 واحد تحلیل.............................................................................................................................. 50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ..............................................................    50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...............................................................................................  50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق......................................................................................    51

1-4 مقدمه........................................................................................................................................ 52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق .....................................................................................................  52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس .....................................................................    52

عنوان                                                      صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ........................................................ 53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی....................................................... 53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر......................................................    54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر......................................................   54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده............................................. 55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان .........................................................................    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ....................................................................................................   58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها .......................................................................................   59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ........................................................................ 60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان .........................................................    61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ............................................................................ 62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان .....................................................................    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ...............................................................................  64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان .......................................................................  65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق................................................................................ 66

1-5 مقدمه........................................................................................................................................ 67

2-5 آزمون فرضیات.........................................................................................................................    67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان .....................   67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ........................   68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان..................  68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان .........................  69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»....  69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» .............   70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» .....   70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ...............  71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ........................  71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» .............................    71

عنوان                                                       صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»......................    72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»................................   72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی».................................   73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ...................................   73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» .....................................  74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ....................................   74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ..................    74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» .......................    75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ................   75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» .........................   76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»........    76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»............. 77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی».....    77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»............. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ..................................................................................    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ...........................................................................................    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی .......................................................................................   80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی............................................................................................... 82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی.....................................................................................   84

4-5  تحلیل مسیر............................................................................................................................... 86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها .............................................................................................. 92

1-6 خلاصه تحقیق ............................................................................................................................ 93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری ..........................................................................................................  94

3-6 پیشنهادها.....................................................................................................................................   99

فهرست منابع و ماخذ ........................................................................................................................ 102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    میزان آلفای كرانباخ ........................................................................................................    47

جدول 2-3   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفكیك جنس ،

رشته و پایه تحصیلی............................................................................................................................  48

جدول 3-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك پایه تحصیلی و جنس......................................................... 49

جدول 4-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك جنس ، پایه و رشته تحصیلی............................................  50  

جدول 1-4  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس ............................................................................. 52

جدول 2-4  توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ................................................................... 53

جدول 3-4  توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.................................................................. 53

جدول 4-4  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر................................................................. 54

جدول 5-4  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر................................................................ 55

جدول 6-4  توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده...................................................... 56

جدول 7-4  توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود.......................................................   57

جدول 8-4  توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن..................................................   58

جدول 9-4  توزیع دانش آموزان بر حسب درونی كردن ارزشها ......................................................   59

جدول10-4 توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی............................................   60

جدول11-4 توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی..................................................    61

جدول12-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی............................................................    62

جدول13-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی.................................................... 63

جدول 14-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی............................................................    64

جدول15-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی..................................................... 65

جدول 1-5   آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس..................................................    67

جدول 2-5   آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس .....................................................    68

جدول 3-5   آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس...............................................  68

جدول 4-5   آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس........................................................  69

جدول 5-5   همبستگی پایگاه اقتصادی اجتماعی با هویت اجتماعی................................................. 69

جدول 6-5   همبستگی پایگاه اقتصادی اجتماعی با هویت دینی......................................................   70

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 7-5   همبستگی پایگاه اقتصادی اجتماعی با هویت خانوادگی..............................................   70

جدول 8-5   همبستگی پایگاه اقتصادی اجتماعی با هویت ملی......................................................... 71

جدول 9-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی............................................................ 71

جدول 10-5   همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی..................................................................   72

جدول 11-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی........................................................... 72

جدول 12-5  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی..................................................................    73

جدول 13-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی...................................................   73

جدول 14-5 همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی............................................................    73

جدول 15-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی.................................................    74

جدول 16-5  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی.......................................................... 74

جدول 17-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت اجتماعی.........................................................    75

جدول 18-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت دینی ...............................................................    75

جدول 19-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت خانوادگی.........................................................   76

جدول 20-5  همبستگی درونی كردن ارزشها با هویت ملی................................................................. 76

جدول 21-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی............................................. 77

جدول 22-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی...................................................  77

جدول 23-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی........................................... 78

جدول 24-5  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی......................................................    78

جدول 25-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی.. 79

جدول 26-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم....................   79

جدول 27-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم...........................................................    80

جدول 28-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی

هویت خانوادگی .................................................................................................................................   81

جدول 29-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم...........   81

جدول 30-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 82

جدول 31-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی.... 83

 

   عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 32-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم..........  83

جدول 33-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 84

جدول 34-5   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی

 هویت اجتماعی...................................................................................................................................... 85

جدول 35-5   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم...........  85

جدول 36-5   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم....................................................... 86

جدول 37-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی....................................... 88

جدول 38-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی................................    89

جدول 39-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی.......................................  90

جدول 40-5  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی................................ 91

                        فهرست اشكال

شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرایند هویت ................................................................................................   28

شكل 2-2 الگوی  نظری و تحلیلی تحقیق .............................................................................................  33

                              فهرست نمودارها

نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) .........................................................    20

نمودار 1-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود......................................................... 57

نمودار 2-4 توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن......................................................   58

 نمودار 3-4 توزیع دانش آموزان بر حسب درونی كردن ارزشها.........................................................    59

نمودار 4-4 توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گووهی............................................... 60

نمودار 5-4 توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی................................................  61

نمودار 6-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی............................................................... 62

نمودار 7-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی.......................................................    63

نمودار 8-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی...............................................................  64

نمودار 9-4 توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی.........................................................    65

نمودار1-5 تحلیل مسیر هویت............................................................................................................    87

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا