امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,820
فرمت فایل doc
حجم فایل 297 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 257
58,800 تومان
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق: ............................... 1

1-2- مقدمه ...................................... 1

1-3- بیان مساله: ................................ 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ........................ 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: ............................... 9

الف- هدف كلی: ................................... 9

ب - اهداف جزئی:.................................. 9

1-6-  پرسشهای پژوهش: ............................ 9

الف- اصلی:....................................... 9

ب- فرعی:......................................... 9

1-7-‌ متغیرهای پژوهش: ............................ 10

متغیر پیش بین:................................... 10

 متغیر ملاك:...................................... 10

متغیر تعدیل كننده ............................... 10

متغیر كنترل ..................................... 10

1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:........................ 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: .................... 14


فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه.......................................... 16

الف- بررسی نظریه‌ها............................... 19

2-1- ارتباطات.................................... 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات............................ 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات........................... 22

2-1-3- فرآیند ارتباط............................. 26

2-1-3-1- منبع ................................... 26

2-1-3-2- رمزگذاری................................ 27

2-1-3-3- وسیله................................... 27

2-1-3-4- رمزگشایی................................ 28

2-1-3-5- دریافت کننده............................ 28

2-1-3-6- بازخورد................................. 29

2-1-4- مسیر ارتباطات............................. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی.......................... 29

الف- مسیر رو به پایین............................ 29

ب- ارتباطات رو به بالا............................ 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی.................... 31

2-1-5- مدل ارتباطات.............................. 32

2-1-6- اصول ارتباطات............................. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:........ 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات............. 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات.......... 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات............... 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ............ 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی.......................... 43

2-1-9-1- گشودگی.................................. 43

2-1-9-2- همدلی................................... 45

2-1-9-3- حمایتگری................................ 46

2-1-9-4- مثبت گرایی.............................. 46

2-1-9-5- تساوی................................... 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»... 47

2-1-10- موانع ارتباطی ........................... 48

2-2- قدرت ....................................... 61

2-2-1- اهمیت قدرت................................ 61

2-2-2- تعاریف قدرت............................... 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ................ 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی....................... 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان.... 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان.... 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان... 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقی....................... 71

2-2-4- روابط قدرت................................ 72

2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد........................ 73

2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف.................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون... 75

2-2-6- انواع رویكردها به قدرت ................... 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:............................ 78

2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: ..................... 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ....................... 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:......................... 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده .................... 85

2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی........... 85

2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:.......... 85

2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:....... 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ................ 99

2-4-1-  پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور.......... 99

2-4-2-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  كشور... 108

نتیجه گیری کلی ................................. 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری................................ 123

3-2- گروه نمونه ................................ 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری...................... 124

3-4- حجم نمونه.................................. 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها....................... 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی....... 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»... 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه.............. 128

3-6-1- روایی.................................... 128

3-6-2- اعتبار................................... 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-............ 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها....... 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه......................................... 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:  134

4-1- توصیف داده‌ها:.............................. 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:.............. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:....... 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی.. 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها........................ 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات.......... 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ......... 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش.................. 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش .......................... 191

5-3- پیشنهادها.................................. 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:.................. 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :................... 193


فهرست جداول

عنوان                                                 صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان... 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی  92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی...................................... 96

جدول شماره 2-3-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی    97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت. 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش  135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار  136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون  136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص   137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی   139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش.. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون.. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص.. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد..... 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی    147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش... 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور.......... 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب  153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی..... 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت... 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی..... 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی......................................... 158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی......................................... 159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات................................................ 160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی......................................... 161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی..................................... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 - ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت     168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت    170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک.............................................. 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ............................................. 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه.............................................. 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار............................................ 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج ............................................ 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش.............................................. 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت............................................. 177


فهرست نمودارها

عنوان                                                 صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی.. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش..... 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار...... 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون.... 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ... 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص...... 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش...... 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور.............. 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی    152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب. 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی........ 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی........ 157


پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماری

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا