امروز: چهارشنبه 8 تیر 1401
منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,599
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93
28,800 تومان
منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

فهرست مطالب

 

چكیده تحقیق                                                                                           1

مقدمه                                                             3

1- فصل اول                                       11-8

1-1- بیان مسئله                                                        9

1-2- اهمیت پژوهش                                 9

1-3- هدف پژوهش                               9

1-4-سوالات پژوهش                                                                               10          

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                                   10

1-5-1- منبع کنترل                                     10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی                                          11

1-5-2-عزت نفس                                       11 

2- فصل دوم                                      63-12

پیشینه نظری                                                                                     13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس           13                                        

2-1-1- نظریه جیمز                                 13  

2-1-2- نظریه مید                                             14  

2-1-3- نظریه کولی                            15         

2-1-4- نظریه روزنبرگ                           17                  

2-1-5- نظریه سالیوان                         18              

2-1-6- نظریه هورنای                          20              

2-1-7- نظریه آدلر                                21        

2-1-8- نظریه راجرز                              23               

2-1-9- نظریه مزلو                                                                              26

2-1-10-نظریه ی آلپورت                                           27      

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان          28            

2-1-12-عزت نفس و غرور                        30    

2-1-13-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس                                      38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                      41

  2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس                                           42

  2-2-منبع كنترل                                                                                         44

  2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل                              45                   

  2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی                                                48

  2-2-3-تفاوت های فردی                                                                           53 

  2-2-4-كنترل                                                                                            53

  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                                   54

  2-2-6-منبع كنترل                                                                                      56

  2-2-6-1-منبع كنترل درونی                                                                         57

  2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی                                                                         58

  2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی                                              60  

  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                               62

  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                              63

3- فصل سوم                                              73-66

3-1 طرح پژوهش                                   67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش                           67        

3-3- نمونه روش نمونه گیری                                  67

3-4-ابزارتحقیق                                                                                       67

3-4-1-آزمون منبع کنترل                            67   

3-4-2-آزمون عزت نفس                               69

3-5-روش اجرای پژوهش                                         72

3-5-1-اجرای اصلی                                  72

3-6-1-روش آمار                                         72

4- فصل چهارم                                        78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                                 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                    74

 

فصل پنجم                                                                                                       81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری                                                                                     81

5-2-پیشنهادات                                                                                                   82

منابع                                                                                                                    83 

ضمائم                                                                                                                  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا