امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,581
فرمت فایل doc
حجم فایل 157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 138
38,400 تومان
بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه

چكیده ...............................  1

           فصل اول : موضوع تحقیق

مقدمه ...............................  3

بیان مسئله ..........................  6

اهمیت و ضرورت پژوهش .................  6

اهداف پژوهش .........................  7

فرضیه های پژوهش .....................  7

تعریف متغیرهای پژوهش ................  8

تعاریف نظری .........................  8

 تعاریف عملیاتی .....................  8

فصل دوم : پیشینه پژوهش

یادگیری .............................  10

انواع یادگیری .......................  12

زمینه های مهم یادگیری ...............  14

مجموعه شیوه های مؤثر در یادگیری .....  17

ناتوانیهای یادگیری ..................  19

دیدگاه های متفاوت در تبیین ناتوانیهای یادگیری    23

شیوع ناتوانیهای یادگیری .............  25

جنسیت و ناتوانیهای یادگیری ..........  28

سبب شناسی ناتوانیهای یادگیری ........  28

1- آسیب مغزی اكتسابی ................  29

2- وراثت ............................  29

3- عوامل زیستی- شیمیایی .............  29

4- محرومیت محیطی و تغذیه ای .........  30

5- عوامل آموزشی .....................  30

6- عوامل مربوط به رشد ...............  30

7- رویكرد زبانی- روانی ..............  31

8- رویكرد رفتاری ....................  32

9- رویكرد ادراكی و ادراكی حركتی .....  32

10- رویكرد تشكیل نظام عصبی دمن و دلاكاتو  32

انواع ناتوانیهای یادگیری ............  33

ناتوانیهای یادگیری تحولی ............  33

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی ...........  33

ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری  36

ویژگی های مربوط به رشد و تحول زبان گفتاری    36

ویژگی های عاطفی- اجتماعی ............  37

ویژگی های مربوط به رشد و تحول حسی- حركتی     38

ارزیابی ناتوانیهای یادگیری ..........  38

طرح تشخیص ناتوانیهای یادگیری ........  39

حساب ................................  41

اختلالات یادگیری در ریاضیات ...........  42

طبقه بندی حساب نارسایی ..............  45

سبب شناسی حساب نارسایی ..............  47

ویژگی های دانش آموزان حساب نارسا ....  52

تشخیص اختلال های ریاضی ...............  53

اضطراب ..............................  56

دیدگاه های نظری در مورد اضطراب ......  60

ملانی كلاین ...........................  60

آنا فروید  ..........................  60

رولومی ..............................  61

آدلر ................................  61

بالبی ...............................  62

جورج كلی ............................  62

علل اضطراب ..........................  63

1- عوامل جسمانی و زیست شناختی .......  63

ژنتیك ...............................  63

2- فعل و انفعالات شیمیایی ............  64

علل طبی و اثرات داروها ..............  64

فاكتورهای روانی- اجتماعی ............  64

علائم اضطراب .........................  65

ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر اضطراب و كاهش قند خون .....................................  67

اختلالات اضطراب .......................  68

شیوع اختلالات اضطراب ..................  71

دیدگاه های نظری در تبیین اضطراب .....  72

دیدگاه روانكاوی .....................  72

دیدگاه رفتاری .......................  73

دیدگاه شناختی .......................  73

دیدگاه زیست شناختی ..................  74

سبب شناسی اضطراب ....................  75

دیدگاه مختلف در درمان اضطراب ........  77

روانكاوی ............................  77

درمان رفتاری     ....................  77

درمان شناختی ........................  78

درمان های هستی نگر و انسانی نگر .....  79

درمان زیست شناختی ...................  80

داروهای ضد اضطراب ...................  80

كنترل علائم بدنی .....................  81

تنفس كنترل شده ......................  82

امتحان ..............................  82

اضطراب امتحان .......................  84

عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان ..  88

عوامل مؤثر در رفع اضطراب امتحان .....  89

چكیده پژوهشهای داخلی ................  94

چكیده پژوهشهای خارجی ................  101

 

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری .........................  104

نمونه آماری و روش نمونه گیری ........  104

ابزار اندازه گیری ...................  106

فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی ....  106

پرسشنامه اضطراب امتحان ..............  107

پرسشنامه فردی .......................  108

طرح تحقیق ...........................  108

روش اجرا ............................  108

روش تحلیل داده ها ...................  109

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های توصیفی ....................  112

.یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش .  113

یافته های جانبی .....................  119

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری ..........................  124

نتایج یافته های جانبی ...............  125

پیشنهادات ...........................  127

محدودیتها ...........................  128

منابع و مآخذ

منابع فارسی .........................  130

منابع لاتین ..........................  137

ضمائم

پرسشنامه فردی .......................  139

فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی ....  140

پرسشنامه اضطراب امتحان ..............  141

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا