امروز: شنبه 18 آذر 1402
مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمان
دسته بندی زمین شناسی و نفت
بازدید ها 3,835
فرمت فایل doc
حجم فایل 6.053 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 170
36,000 تومان
بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی 170 ص

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی 170 ص

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی معدن (اکتشاف – استخراج)

چکیده 

مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است.

هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد.

ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است.

در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود.

واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم  (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها، مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه، سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد.

 

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول

1-1- کلیات  5

2-1- تاریخچة بررسی  11

3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه 11 

4-1- کامبرین  12

1-4-1- سازند باروت  E bt 12

2-4-1- سازند میلت E m 12

5-1- اردویسین  – سیلورین  13

6-1- اردویسین 14 

1-6-1-    Os,sh واحد زیرین  14

2-6-1- (Ov)  14

7-1- دونین  15

1-7-1- واحد زیرین (Ds)   15

2-7-1- واحد بالایی (D I,sh) 15

3-7-1- Osh,s  15

4-7-1- O1, sh,s 15

8-1- نهشته های کواترنر  16

1-8-1- آتشفشان جوان (QLO)  17

9-1- رسوبهای ترشیری  17

1-9-1- ائوسن  17

2-9-1- نئوژن  18

3-9-1-Ng1(1)  18

4-9-1-Ng2 (11) 18

10-1- ژوراسیک  19

1-10-1 سازند شمشک Jss 19

2-10-1- سازند چمن بید jch  20

3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz  20

4-10-1- سازند شوریجه Ksh  22

5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr)  23

6-10-1- سازند تیرگان (Ktr)  23

7-10-1- سازند سنگانه (Ksn)  24

8-10-1- سازند آبدراز (Kab)  25

11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه  25

1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی  28

2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین  30

12-1- بررسی های ساختمانی  31

13-1- گسل های منطقه  33

1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه  33

2-13-1- گسله کوه سلوک  34

3-13-1- گسله قرچه رباط  34

4-13-1- گسله شیرویه  34

5-13-1-گسله گردنه حصار  34

6-13-1- گسله شمال سارران 34

7-13-1- گسله چهار خروار 34

14-1- محیط تکتونیکی  36

15-1- زمین شناسی اقتصادی  42

16-1- ژئوشیمی و پترولوژی  43

1-16-1- بررسی عناصر اصلی  47

2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار  49

17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی  49

18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی  50

1-18-1- سنگهای رسوبی  53

2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی  55

3-18-1- سنگهای آتشفشانی  57

4-18-1- فاز اول  58

5-18-1- فاز دوم  59

6-18-1- فاز سوم  59

فصل دوم

1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ  64

2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران  65

3-2- رشته کوهها  68

4-2- دشتها  69

5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  69

6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه  72

7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه  77

8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ  80

9-2- چینه شناسی حوضة کپه داغ  81

10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ  89

11-2- مورفوتکتونیک  92

12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضة کپه داغ  96

13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ 111

فصل سوم

1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود  121

2-3- وضعیت آب و هوا  121

3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه  124

4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران  126

5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه  129

6-3- چینه شناسی زون بینالود 130

7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه  131

8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه  131

9-3- زمین ساخت راندگی ناحیة بینالود، شمال شرق ایران  133

نتیجه گیری  154

منابع  155

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا