امروز: جمعه 10 تیر 1401
این تحقیق با محتوای مطالبی عالی و دقیقاً طبق فرمت دانشگاهی همراه با محاسبات و نمودارهای لازم در فصول و ضمائم این تحقیق ارائه شده است که قابل ویرایش و در 93 صفحه تنظیم شده است جهت مشاهده فرهست ، چکیده و مقدمه این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,811
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.093 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 93
79,200 تومان
تحقیق مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو)

فهرست مطالب     

 چکیده

فصل اول:مقدمه و هدف

فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته

فصل سوم:مواد و روش ها

مشخصات جغرافیایی و توپوگرافی دشت مغان

اقلیم

وضعیت جوی.

وضعیت منابع آب

وضعیت اراضی باغی شهرستان پارس آباد

انرژی مصرفی در کشاورزی

کارایی انرژی،بهره خالص انرژی،بهره وری انرژی

معادل های نهاده ها و ستانده های انرژی

جمع آوری اطلاعات و آمار.

روش تحقیق

روش محاسبه انواع انرژی ها در باغداری نیمه مکانیزه.

انرژی سوخت مصرفی.

آبیاری

انرژی نیروی انسانی

انرژی معادل سوخت و استهلاک ماشین ها.

روش محاسبه انرژی در باغداری سنتی

فصل چهارم:نتایج و بحث.

 باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.

محاسبه سوخت مصرفی در باغداری نیمه مکانیزه.

محاسبه انرژی انسانی در باغداری نیمه مکانیزه.

محاسبه انرژی معادل ساخت و استهلاک

محاسبه انرژی معادل آبیاری.

محاسبه انرژی معادل سم، علف کش وکود شیمیایی

سهم انرژیهای مختلف از کل انرژی نهاده درباغداری هلو،شلیل و زردآلو.   

انرژی ستانده باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.

محاسبه شاخص های انرژی برای باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.

باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلو

محاسبه انرژیهای نهاده درباغداری  سنتی هلو،شلیل و زردآلو.

محاسبه انرژی معادل کار کارگری

محاسبه انرژی معادل دام

محاسبه انرژی معادل ابزار کشاورزی

محاسبه انرژی معادل کود دامی

سهم انرژی های مختلف ازکل انرژی های نهاده در باغداری سنتی.

انرژی ستانده در باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلو.

محاسبه شاخص های انرژی برای باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلو

مقایسه باغداری نیمه مکانیزه و سنتی در سه محصول هلو، شلیل و زردآلو.

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

پیوست ها.

منابع

 

فهرست جداول و نمودارها                                                                                                                      

جدول3-1:گروه محصولات کشاورزی.

جدول3-2:معادل نهاده های کشاورزی

جدول3-3:معادل انرژی محصولات تولیدی

جدول3-4:ضریب کشش وانتقال

جدول3-5:ارزش کارآیی سوخت تراکتور

جدول3-6:دامنه بازده و سرعت مزرعه ای

جدول3-7:ارزش مصرفی در روشهای مختلف حمل و نقل

جدول3-8:عمر مفید برخی از ماشینهای کشاورزی

جدول3-9:جرم برخی از ماشینهای کشاورزی

جدول4-1:میانگین سوخت دیزل مصرفی

جدول4-2:درصد انرژی معادل سوخت مصرفی

جدول4-3:انرژی معادل توان انسانی درباغداری نیمه مکانیزه.

جدول4-4:درصد انرژی معادل توان انسانی در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-5:انرژی معادل ساخت و استهلاک در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-6:درصد انرژی معادل ساخت واستهلاک در باغداری نیمه مکانیزه.

جدول4-7:انرژی معادل سم،علف کش وکودشیمیایی در باغداری نیمه مکانیزه.

جدول4-8:درصد انرژی معادل سم،علف کش و کودشیمیایی در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-9:متوسط انرژی نهاده از کل انرژی مصرفی در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-10:درصد هر یک از نهاده ها ازکل انرژی مصرفی در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-11:انرژی ستانده در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-12:شاخص های انرژی در باغداری نیمه مکانیزه

جدول4-13:انرژی معادل توان انسانی در باغداری سنتی

 

فهرست جدول

جدول4-14:انرژی معادل دام در باغداری سنتی.

جدول4-15:انرژی معادل ابزار کشاورزی در باغداری سنتی

جدول4-16:انرژی معادل کوددامی در باغداری سنتی

جدول4-17:متوسط انرژی نهاده ها ازکل انرژی مصرفی در باغداری سنتی

جدول4-18:درصد انرژی معادل نهاده ها از کل انرژی مصرفی در باغداری سنتی

جدول4-19:انرژی ستانده در باغداری سنتی.

جدول4-20:شاخص های انرژی در باغداری سنتی.

نمودار4-1:کارآیی انرژی در باغداری نیمه مکانیزه وسنتی.

نمودار4-2:بهره خالص انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی

نمودار4-3:بهره وری انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی.

نمودار4-4:شدت انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی.

نمودار الف:درصد انرژی معادل نهاده ها در باغداری نیمه مکانیزه.

نمودار ب:درصد انرژی معادل نهاده ها در باغداری سنتی

نمودار ج:مقایسه مجموع انرژی در نهاده های باغداری در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی 

نمودار د:مقایسه مجموع انرژی در ستانده های باغداری در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی. 

 

چکیده

محققان شاخص ها و روش های مختلفی را برای محاسبه کارآیی انرژی در بخش های کشاورزی و باغبانی، ارائه کرده اند. یکی از این روشها بررسی نسبت محصول خروجی به نهاده های ورودی از نظر محتوای انرژی مربوط به محصول و نهاده های بکار رفته در تولید آن می باشد. در این تحقیق ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی نهاده و ستانده در باغداری سه میوه هلو،شلیل و زردآلو شاخص های کارآیی انرژی، بهرة خالص انرژی، بهره وری انرژی و شدت انرژی در دو روش باغداری نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید این سه میوه  محاسبه شده است. داده های مورد نیاز با بررسی های میدانی و مصاحبه به دست آمد. بر اساس نتایج بررسی ها، در باغداری نیمه مکانیزه، کارآیی انرژی برای هلو65/1، برای شلیل 22/1 و برای زردآلو 93/0، بهره خالص انرژی برای هلو26/26128 مگاژول و برای شلیل 26/9028مگاژول و برای زردآلو 06/2412- مگاژول، بهره وری انرژی برای  هلو 867/0 کیلوگرم برمگاژول،  برای شلیل 644/0 کیلوگرم بر مگاژول و برای زردآلو 490/0 کیلوگرم برمگاژول  و شدت انرژی برای هلو 153/1 مگاژول بر کیلوگرم ، برای شلیل 55/1 مگاژول بر کیلوگرم  و برای زردآلو 042/2 مگاژول بر کیلوگرم است.  در حالی که در باغداری سنتی، کارآیی انرژی برای هلو 23/1،برای شلیل 095/1 وبرای زردآلو 84/0 می باشد. بهره خالص انرژی برای هلو 24/1614 مگاژول،  برای شلیل 24/664 مگاژول و برای زردآلو 04/1015- مگاژول،بهره وری انرژی برای هلو 648/0 کیلوگرم بر مگاژول ،برای شلیل 576/0کیلوگرم برمگاژول و برای زردآلو 442/0 کیلوگرم برمگاژول است. شدت انرژی برای هلو 54/1 مگاژول بر کیلوگرم،برای شلیل 73/1 مگاژول بر کیلوگرم و برای زردآلو 26/2 مگاژول بر کیلوگرم می باشد.

مقایسه این شاخص ها با هم در سیستم باغداری نیمه مکانیزه و سنتی، کارآمدی سیستم باغداری نیمه مکانیزه را مشخص نمود.

 کلید واژه: کارآیی انرژی،آنالیز سیر انرژی،سیستم نیمه مکانیزه، سیستم سنتی، هلو،شلیل و زردآلو

 

1. مقدمه

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی می باشد . توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است (هاتیرلی و همکاران، 2005).

سیستم تولیدات کشاورزی در دنیا به دلیل استفاده از مکانیزاسیون، کودها و سموم شیمیایی و بذرهای اصلاح شده به طور عمیقی تغییر یافته است و در نتیجه، تغییرات قا بل ملاحظه ای در جریان انرژی مصرفی در بخش کشاورزی ایجاد و موجب وابستگی بیشتری به انرژی سوخت فسیلی شده است . این تغییر الگوی مصرف انرژی، مشکلاتی از قبیل گرم شدن محیط زیست ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و خاک و غیره را ایجاد کرده است. (هاتیرلی و همکاران، 2005).

با گذشت زمان و طی قرن های متمادی به دلیل رشد فزاینده جمعیت کره زمین، اکوسیستم های کشاورزی به تدریج از حالت معیشتی خارج شده و به سمت اکوسیستم های کشاورزی فشرده (مدرن ) حرکت کرده است(عامری، 1379 ).

سیستم های سنتی به دلیل شباهت زیاد با اکوسیستم های طبیعی و استفاده از انرژی های انسانی و حیوانی، مخارج انرژی کمتری در بر داشته، لذا از بازده انرژی بالایی برخوردار است . با این حال در این سیستم ها عملکرد محصولات کشاورزی پایین است و نمی تواند پاسخگوی نیاز جمعیت در حال افزایش دنیا به ویژه در مورد تأمین غذای مورد نیاز باشد . بنابراین اکوسیستم های فشرده جایگزین اکوسیستم های سنتی شده که به دلیل استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت های فسیلی، نیروی الکتریسیته و غیره، دارای بازده تولید محصول بیشتری می باشد (عامری، 1379 ).

بازدهی بالاتراکوسیستم های مدرن فقط به کمک مقادیر قابل توجهی انرژی خارجی است که به وسیله انسان در کاشت، آبیاری، مصرف کود، مبارزه با آفات، امراض و علف های هرز وغیره مصرف می شود . سوختی که در ماشین های کشاورزی به کار می رود تا عملیات مختلف کاشت، داشت و برداشت را انجام دهد، تقریباً به اندازه خورشید، انر ژی وارد زمین می نماید که به این ارقام باید مقادیر سرسام آوری از انرژی که در ساخت کودها و سموم شیمیایی و تحقیقات مربوط به آنها و همچنین تحقیقات مربوط به تولید نژادهای پر حاصل گیاهان و حیوانات کشاورزی به کار می رود را نیز اضافه کرد. (کوچکی، 1373). 

..

..

..

..


 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا