امروز: دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
بدون شك در دوران كنونی شاید هیچ شغلی نباشد كه پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انكار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آ
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 453
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
16,500 تومان
بررسی خصوصیات مدیران مدارس

بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان دهلران و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران 

 

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

فصل اول : كلیات

        ·  مقدمه

        · بیان مسئله

        · اهداف تحقیق

        · روش انجام تحقیق

        · اهمیت موضوع تحقیق

        · محدودیتهای تحقیق

        · تعریف واژه ها و اصطلاحات

        · خلاصه از سایر فصلها

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق

        · مقدمه  

        · ادبیات

        · سابقة موضوع تحقیق

 

فصل سوم : روش تحقیقی

        · مقدمه

        · عنوان تحقیق

        · اهداف كلی تحقیق

        · نوع تحقیق

        · جامعه آماری

        · حجم نمونه

        · ابزار تحقیق

        · محدودیت های تحقیق

        · موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان دهلران

        · اطلاعات كلی درباره مدارس شهرستان دهلران

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل پنجم :

        · نتیجه گیری

        · پیشنهادات

 

منابع و مأخذ

        · ضمائم

 

فهرست جداول

عنوان                        صفحه

        · جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )                      

        · جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )

        · جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )

        · جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )

        · جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )

        · جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )

        · جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )

        · جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )

        · جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

        · جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

        · جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )

        · جدول شماره 12 ( مدرك تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

        · جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )

        · جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )

        · جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

مقدمه

بدون شك در دوران كنونی شاید هیچ شغلی نباشد كه پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انكار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دریافت دارند .

مدیریت آموزش و پرورش در شمار یكی از مشاغل حرفه ای است كه به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .

هم اكنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی كه در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراكز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای كار مدیریت و ادارة نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از كشورهای جهان به ویژه كشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت كهن آن است كه از میان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در كار تدریس دارند به كار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در این زمینه بی آنكه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد كه در مرتبة نخست مهارتهای لازم برای اداره كردن یك آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربة كامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . كامیابی در كار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل كلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسه  است هم اكنون گروه بس عظیمی از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده دار وظیفة مدیریت و كارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر كشور هستند و شایسته آن است كه همة نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همة رده های آموزشی كشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با كامیابی طی كرده یا طی نمایند البته تا زمانب كه چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .

در وضع آرمانی همة دانشكده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت كشور باید تجهیز شوند تا با همكاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل اجرائی مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با كامیابی و تسلط بیشتر به وظیفة سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره وری نظام را افزایش دهند .

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا