امروز: جمعه 17 آذر 1402
در حال حاضر و دهه های آینده ،گاز طبیعی یکی از عمده ترین منابع تامین کننده انرژی و مواد اولیه صنایع پتروشیمی در جهان است روند رو به رشد مصرف نفت ومحدودیت منابع و استخراج آن باعث گردیده استنگرشی ویژه به منابع هیدروکربنی گازی معطوف شوداین در حالی است که ایران با داشتن بیش از 18 درصد منابع گاز شناخته شده دنیا ،پتانسیل بالقوه ای هم از لحاظ اکتشاف مخا
دسته بندی زمین شناسی و نفت
بازدید ها 3,791
فرمت فایل doc
حجم فایل 18.179 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 235
28,800 تومان
ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول: مقدمه    1

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ             2

2-1-مقدمه           2

2-2-محل و موقعیت           2

2-3- ریخت شناسی منطقه    3

2-4- چینه شناسی منطقه      4

2-4-1- پركامبرین             4

2-4-1-1- شیستهای گرگان   4

2-4-2- كامبرین- اردویسین 5

2-4-2-1- سازندلالون         5

2-4-2-2- سازند میلا          5

2-4-2-3- سازند قلی          5

2-4-3- سیلورین   5

2-4-3-1- سازند نیور         5

2-4-4- دونین       5

2-4-4-1- سازند پادها         5

2-4-4-2- سازند خوش ییلاق            6

2-4-5- كربنیفر    6

2-4-5-1- سازند مبارك       6

2-4-6- پرمین      6

2-4-6-1- سازند دورود       6

2-4-6-2 سازند روته          6

2-4-6-3- سازند نسن         6

2-4-7- تریاس      6

2-4-7-1- سازند الیكا          6

2-4-7-2- سازند قره قیطان   7

2-4-7-3- گروه آق دربند     7

2-4-7-3-1- سازند سفید كوه             7

2-4-7-3-2- سازند نظر كرده            7

2-4-7-3-3- سازند سینا      7

2-4-7-3-4- سازند شیلی میانكوهی     7

2-4-8- ژوارسیك 8

2-4-8-1- سازند شمشك       8

2-4-8-2- سازند كشف رود 9

2-4-8-3- سازند بادامو        12

2-4-8-4- سازند باش كلاته 12

2-4-8-5- سازند خانه زو     12

2-4-8-6- سازند چمن بید     12

2-4-8-7- سازند مزدوران    14

2-4-8-7-1- محل برش الگو 14

2-4-8-7-2- گسترش منطقه ای         17

2-4-9- كرتاسه     17

2-4-9-1- سازند شوریجه     17

2-4-9-1-1 محل برش الگو 17

2-4-9-1-2- گسترش منطقه ای         22

2-4-9-2 سازند زرد           23

2-4-9-3- سازند تیرگان      23

2-4-9-4- سازند سرچشمه    23

2-4-9-5- سازند سنگانه      23

2-4-9-6- سازند آیتامیر       24

2-4-9-7 سازند آب دراز      24

2-4-9-8- سازند آب تلخ      24

2-4-9-9- سازند نیزار        24

2-4-9-10- سازند كلات      25

2-4-10- ترشیر    25

2-4-10-1- سازند پسته لیق 25

2-4-10-2- سازند چهل كمان            26

2-4-10-3 سازند خانگیران 26

2-4-11- نهشته های نئوژن 26

2-4-12- پلیوسن   26

2-4-12-1- کنگلومرای پلیوسن          26

2-4-12-2- سازند آقچه گیل 26

2-5- زمین شناسی ساختمانی منطقه     27

2-6-پتانسیل هیدروکربنی منطقه         28

2-6-1- معرفی مخازن گازی كپه داغ   28

2-6-1-1- میدان گازی خانگیران        28

2-6-1-2- لایه بندی مخزن مزدوران   29

2-6-1-3- فشار و دمای اولیه مخزن    30

2-6-2-میدان گازی گنبدلی    30

2-6-2-1- لایه بندی مخزن شوریجه    30

2-6-2-2- فشار و دمای اولیه مخزن    30

فصل سوم: روشهای مطالعه 31

3-1- مقدمه          31

3-2- دستگاه راک اول         31

3-2-1- ویژگی های پارامترهای راك – اول       33

3-2-2- کل کربن آلی(TOC)             34

3-2-3- اندیس اكسیژن (OI) 35

3-2-4- اندیس تولید (PI)     35

3-2-5-اندیس هیدروکربن زایی((GI    35

3-2-6-اندیس مهاجرت(MI) 35

3-2-7-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)     35

3-2-8- اندیس هیدروژن (HI)            35

3-2-9-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC   36

3-2-10-تفسیر داده های راک اول       38

3-3- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی      38

3-3-1-گاز کروماتوگرافی درGCMS   39

3-3-1-1-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی        41

3-3-2-طیف سنج جرمی در GCMS   42

3-4-بایوماركرها ( نشانه های زیستی) 44

3-4-1- مقدمه       44

3-4-1-1- بیوماركرها یا نشانه های زیستی        45

3-4-1-2- انواع بیوماركرها 47

3-4-2-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی   49

3-4-2-1ترپانها (Terpanes)           54

3-4-2-2-اندیس هموهوپان   57

3-4-2-3-نسبت پریستان به فیتان        59

3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin)     60

3-4-2-5-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C20    61

3-4-2-6-باتریوکوکان         61

3-4-2-7-اندیس اولیانان(Oleanane) 61

3-4-2-8-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها    62

3-4-2-9-اندیس گاماسران    62

3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts)       63

3-4-2-11- -β کاروتن  و کاروتنویید   63

3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes              63

3-4-2-13-کادینانها            63

3-4-2-14- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای        64

3-4-2-15- فیچتلیت(Fichtelite)      65

3-4-2-16- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane) 65

3-4-2-17-ترپان سه حلقه ای               65

3-4-2-18-ترپانهای چهار حلقه ای     66

3-4-2-19-هگزا هیدرو بنزو هوپانها   66

3-4-2-20-لوپانها(Lupanes)           66

3-4-2-21-متیل هوپان(Methyl Hopanes)    66

3-4-3- استیرانها(Steranes)           67

3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes             67

3-4-3-2- C26استیران       68

3-4-3-3- استیرانهای (C27-C28-C29)           68

3-4-3-4- اندیس C30-استیران          70

3-4-3-5- دیااستیرانهای(C27-C28-C29)         72

3-4-3-6-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes     72

3-4-3-7-   3-آلکیل استیران            73

3-4-3-8-   4-متیل استیران 73

3-4-4- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها             74

3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها      74

3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids          76

3-4-4-3- C­26-C27-C28تری آروماتیک استیروئید         76

3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes)       76

3-4-4-5-پریلن( (Perylene            76

3-4-4-6-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276 77

3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane               77

3-4-4-8-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا       77

3-4-5-بلوغ(Maturation) 79

3-4-5-1- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ           79

3-4-5-2-ترپانها   81

3-4-5-2-1-ایزومریزاسیون هموهوپان 22S/(22S+22R) 81

3-4-5-2-2-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane     82

3-4-5-2-3- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane          83

3-4-5-2-4- نسبت  Ts/(Ts+Tm)     83

3-4-5-2-5- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)      84

3-4-5-2-6- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane  84

3-4-5-2-7- اندیس Oleanane یا 18α/(18α+18β)-Oleanane 84

3-4-5-2-8- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes 85

3-4-5-3- استیرانها (Steranes)       86

3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R)             86

3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα)      86

3-4-5-3-3- اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)   87

3-4-5-3-4- نسبت  Diasterane/Regular Sterane     89

3-4-5-3-5- نسبت  20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89

3-4-5-4-استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids            89

3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)    89

3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II)             90

3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II)    91

3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) 91

3-4-5-4-5- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )       92

3-4-5-4-6- پارامتر MAH 92

3-4-6- تخریب میکروبی (Biodegradation) 93

3-4-6-1- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی        93

3-4-6-1-1- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)      95

3-4-6-1-2- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)             95

3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes)       95

3-4-6-1-4-    25-نورهوپانها (25-Norhopanes)       96

3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane          96

3-4-6-1-6- ترپانهای سه حلقه ای      97

3-4-6-1-7- دیگر ترپانها    97

3-4-6-2- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق             97

3-4-7-تعیین سن بوسیله بایومارکرها   97

3-5- ایزوتوپهای پایدار        99

3-5-1- مقدمه       99

3-5-2- ایزوتوپهای پایدار     99

3-5-2-1- اکسیژن             100

3-5-2-2- کربن    102

 

3-5-2-2-1- ارتباط بین سن زمین شناسی و

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن     106

3-5-2-2-2-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت             108

3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer) 108

3-5-3- گوگرد      109

3-5-4– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت          111

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری        114

4-1-مقدمه           114

4-2-نمونه گیری از میادین گازی        114

4-2-1- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن   115

4-2-2- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی          117

4-3-داده های شرکت نفت     117

4-3-1-مقاطع و نمونه ها      119

فصل پنجم: بحث و تفسیر     120

5-1- مقدمه          120

5-2- تعبیر و تفسیر داده های راک اول             120

5-2-1-چاه امیرآباد-1          120

5-2-2-چاه خانگیران-30     125

5-2-2-1-سازند چمن بید      127

5-2-2-2-سازند کشف رود   129

5-3-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی        132

 5-3-1مقطع بغبغو             132

5-3-2-مقطع خور 137

5-3-3-مقطع فریزی           141

5-3-3-1-سازند شمشک      143

5-3-3-2-سازند باش کلاته   145

5-3-4-مقطع خانه زو         147

5-3-4-1-سازند چمن بید      150

5-3-4-2-سازند شمشک      152

5-3-5-مقطع اردک-آب قد    155

5-3-6-مقطع شورک           159

5-3-7-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول            163

5-4-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی 164

5-4-1-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19)      166

5-4-2-مقطع خور سازند چمن بید(G-11)         167

5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15)        167

5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10)   168

5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45)      169

5-4-6-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC     169

5-5-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی        169

5-5-1-سازند چمن بید         173

5-5-2- سازند کشف رود      174

5-5-3- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی          182

5-5-4- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه           182

5-5-4-1- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء    182

5-5-4-1-1- نسبت C29/C27 استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph       183

5-5-4-2- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء         184

5-5-4-2-1- نسبت C28/C29 استیران            184

5-5-4-2-2-ایزوتوپ كربن 185

5-5-5- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء            186

5-5-5-1- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph             186

5-5-5-2-اندیس نورهوپان    187

5-5-5-3- نسبت C22/C21 تری سیكلیك ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تری سیكلیك ترپان     188

5-5-5-4- نسبتهای   C24تترا سیكلیك ترپان       189

5-5-5-5- ایزوتوپ كربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان             190

5-5-5-6- مقایسه نسبتهای بیوماركری 190

5-5-5-7-  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء    191

5-5-6-تشیخص بلوغ سنگ منشاء       191

5-5-6-1-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane             191

5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane 192

5-5-6-3-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن 193

5-5-6-4- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء          194

5-5-7- داده های ایزوتوپی كربن دو مخزن مورد مطالعه    194

5-5-8- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه        194

5-6- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی كپه داغ 196

5-6-1- بررسی تركیب شیمیایی مخازن            196

5-6-2- فشار و دمای مخازن 198

5-6-3- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه كپه داغ        198

5-6-4- بررسی آلكانهای نرمال و بیوماركری و آب سازند مخازن      200

5-6-4-1- فراوانی آلكانهای نرمال مخازن          200

5-6-4-2- بیوماركر آدامانتان             200

5-6-4-3-  مطالعه تركیبات هیدروكربوری گوگرد دار در مخازن      202

5-6-4-4- مطالعه آب سازندی مخازن 204

5-6-4-5-  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن   207

5-6-4-6- مقایسه تركیبات گازی مخازن با هیدروكربورهای سنگ منشاء        209

5-6-4-7- ایزوتوپ كربن و گوگرد آلی مخازن    209

5-7- نتیجه گیری كلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن      212

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی           213

پیشنهادات            214

پیوستها  215

منابع و مآخذ        216

 

در حال حاضر  و دهه های آینده ،گاز طبیعی یکی از عمده ترین منابع تامین کننده انرژی و مواد اولیه صنایع پتروشیمی در جهان است. روند رو به رشد مصرف نفت ومحدودیت  منابع و استخراج آن باعث گردیده است.نگرشی ویژه به منابع هیدروکربنی گازی معطوف شود.این در حالی است که ایران با داشتن بیش از 18 درصد منابع گاز شناخته شده دنیا ،پتانسیل بالقوه ای هم از لحاظ اکتشاف مخازن گازی داراست افزون بر این وجود میادین عظیم مشترک بین ایران و کشورهای همسایه از جمله حوضه خلیج فارس و همسایگان غربی و شمال شرقی، اهمیت توجه به مسائل بهره برداری از این منابع را روشن می‌سازد. حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران، بخش وسیعی از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور میدانهای گازی عظیمی کشف شده است. محققین و دانشمندان علوم زمین از جمله ژئوفیزیستها و ژئوشیمیستها تمام سعی و تلاش خود را بکار می‌گیرند تا از میزان ریسک عملیات اکتشافی بکاهند ودرمناطقی اقدام به حفاری کنند که احتمال دستیابی به نفت وگاز، نسبتا زیاد باشد.ژئوشیمیستهای آلی  با تکیه بر اطلاعات ناحیه ای ،محلهای مناسب برای حفاریهای آتی را مشخص می کنند ونظر مط دهند که در یک چاه اکتشافی باید در انتظار نفت ، گاز و یا هر دو بود. ژئوشیمی آلی می‌تواند عوامل مخرب در مخزن مثل تخریب میکروبی ،آبشویی، کرکینگ ،اکسیداسیون و غیره را مشخص کند و در مورد کاهش روند تخریب و حفظ مواد آلی نظر دهد.

در این تحقیق حوضه رسوب کپه داغ و مخزن گازی آن را از نظر نوع و کیفیت سنگ منشا، شرایط رسوبی، نوع کروژن ،میزان بلوغ وتوان تولید هیدروکربن و نوع هیدروکربن تولیدی را با استفاده از روشهای مختلف ژئوشیمی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت به بررسی علل افزایش غلظت سولفید هیدروژن در مخزن مزدوران نسبت به شوریجه می‌پردازیم.

 

مقدمه:

حوضه رسوبی کپه داغ آمودریا در ایران، ترکمنستان ،ازبکستان،افغانستان و تاجیکستان گسترش دارد.میدانهای گازی فوق عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد-دونمز در ترکمنستان و میدانهای گازی عظیم  مری،شاتلیک و بایرام علی در ترکمنستان و گاز لی در ازبکستان و بسیاری از میدانهای گازی دیگر مانند گنبدلی در ایران و گوگرداغ ،یتیم داغ و جرقدوق در افغانستان دراین حوضه کشف شده اند.حوضه رسوبی کپه داغ به صورت حوضه ای مستقل از اواسط ژوراسیک میانی شکل گرفته است.بخش ایرانی این حوضه با وسعت 50000 کیلومتر مربع در شمال استان خراسان و گلستان قرار دارد.ضخامت سنگهای رسوبی این حوضه در ایران بالغ بر هفت هزار متر است.ضخامت زیاد سنگهای رسوبی دریایی و نبود فعالیتهای آذرین، این حوضه را پس از حوضه رسوبی زاگرس مناسب ترین حوضه برای تشکیل و تجمع هیدروکربن قرار داده است.در این بخش حوضه رسوبی کپه داغ را از نظر زمین شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا