امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان پرداخته شده است در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,798
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88
28,800 تومان
بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چكیده    

فصل اول : كلیات پژوهش    

مقدمه    

طرح مسئله         

ضرورت و اهمیت پژوهش   

 اهداف پژوهش     

 پرسش‌های پژوهش           

فرضیه های پژوهش           

متغیرهای پژوهش

تعاریف پژوهش    

فصل دوم            

مقدمه    

الف ) رشد اجتماعی           

رشد اجتماعی در دوران های مختلف   

رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی  

رشد اجتماعی در دبستان      

رشد اجتماعی در نوجوانی    

اهداف رشد اجتماعی          

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا         

مطالعات عروسك بلوبد        

تاریخچه‌ی فرزند پروری     

 شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند           

شیوه مقتدرانه       

 شیوه سهل انگاری

شیوه خودكامه       

الگوی جدید فرزند پروری بام مریند    

نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری        

 پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل كشور   

فصل سوم           

مقدمه    

 جامعه آماری پژوهش         

نمونه و روش نمونه‌گیری     

ابزار پژوهش       

الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری    

روایی    

پایایی    

تهیه نسخه فارسی  

نمره گذاری         

مقیاس رشد اجتماعی و ایلند  

پایایی    

اعتبار    

روش جمع آوری داده‌ها       

روش آماری         

فرمول ضریب هم بستگی پیرسون      

تحلیل داده‌ها         

فصل چهارم         

 مقدمه   

بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی
وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند

1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری        

2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند   

3- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه        

4- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه            

5-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه          

 بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش           

1- بررسی فرضیه اول پژوهش         

2- بررسی فرضیه دوم پژوهش          

3- بررسی فرضیه سوم پژوهش         

فصل پنجم :         

بحث و نتیجه گیری            

محدودیت‌های پژوهش         

پیشنهادها            

فصل ششم           

خلاصه پژوهش    

 فهرست منابع

 

چكیده :

در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

 برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی كودكان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش‌های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است .

 نتایج پژوهش حاكی از آن است كه در بین سه سبك فرزند پروری ( مستبدانه ، سهل گیرانه ، آزاد منشانه ) فقط بین سبك فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد . به این معنا كه انتخاب سبك فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی كودكان منجر می شود .

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا