امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
چكیده تحقیق تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشكده می‌باشد كه 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی،
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,615
فرمت فایل doc
حجم فایل 317 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 214
28,800 تومان
سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

مقدمه :

خلاقیت به عنوان یك نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فكر و اندیشه انسان ، به طوریكه حائز یك توانائی در تركیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموكراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یك عامل مشترك در تمام خلاقیتها این است كه خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی كه عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می كند ولی آنچه كه تازه است تركیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، 1377ص ; 16).

تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی  و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال 1950كه او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست كه عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی كرد. برای گیلفورد و همكارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار یا عملی راكه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

عنوان        صفحه

فصل اول : طرح كلی پژوهش1

دعای هنرمند2

مقدمه3

بیان مسئله 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت 8

اهداف تحقیق 10

فرضیات تحقیق 12

تعریف مفاهیم و واژه ها12

محدودیتهای تحقیق13

خلاصه فصل15

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  16

مقدمه17

ساختار مغز و عملکرد آن18

تعاریف خلاقیت 25

1 . نگرشهای خاستگاهی 26

2 . نگرشهای فرایندی 27

رابطه هوش و خلاقیت 31

فرایند خلاقیت 36

          مراحل والاس 37

          مراحل اسبورن 39

          مراحل تورنس 41

نظریه های خلاقیت 42

1.  نظریه های جهان باستان42

2. نظریه های جدید فلسفی 44

3. نظریه های روان شناسی  45

4. روانکاوی جدید 46

خصوصیات افراد خلاق 49

نیازهای افراد خلاق 56

عوامل موثر در خلاقیت58

          هوش 59

          ویژگیهای شخصیتی61

          خانواده63

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت 70

          سن 70

          جنس71

          ارزشها و فشارهای اجتماعی 71

          تحصیلات72

          نقش کوشش در خلاقیت72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت 73

تكنیكهای خلاقیت و نو آوری74

        یورش فكری75

      مدل سینكتیكس 77

      تكنیك دلفی ... 78

آموزش خلاقیت 87

 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت87

         آموزش خلاقیت در جهان 88

  ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان 89

     نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران93

    آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد  96

    محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت 113

خلاقیت و حل مسئله 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  117

خلاقیت و هنر 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126

موانع خلاقیت 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید139

سوابق پژوهش در ایران 141

سوابق پژوهش در خارج 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم147

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش150

روش تحقیق151

روش گرد آوری اطلاعات152

ابزار گردآوری اطلاعات 152

جامعه آماری152

تعداد و روش نمونه گیری 153

نمره گذاری آزمون 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد 154

اعتبار آزمون155

روش استخراج مصاحبه كتبی 155

اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی 156

روشهای آماری156

خلاصه فصل158

--

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها 159

مقدمه160

تجزیه یافته های پژوهش 161

تحلیل یافته های پژوهش205

خلاصه فصل 208

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 209

نتیجه گیری210

پیشنهادات212

منابع 214

پیوستها 221

به همراه جداول و نمودارها

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا