امروز: جمعه 19 خرداد 1402
دراین مقاله یک پرتونگاری سه بعدی و سیستم پرتوبینی(رادیوسکوپی) توصیف شده که می دهد برای انجام دادن متنوع بازرسی کارهای متفاوت با یک دستگاه واحد نمونه هایی از یک دامنه وسیع مواد جدید متفاوت به نمایش داده خواهد شدباتوجه به تکامل سریع محصول و تضمین کیفیت
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,797
فرمت فایل doc
حجم فایل 340 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
34,800 تومان
عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

موادجدیدو اصلاحات موادسنتی درمناطق صنعتی زیادی نقش کلیدی را برای طراحی محصولات ابتکاری بازی می کند.زمانهای توسعه کوتاه است.چون تقاضا برای روش های بازرسی جدید درحال رشداست آن وصف موادغیرمخرب را سریع میدهد.÷یچیدگی محصولات صنعتی بطورپیوسته افزایش می یابد.همان زمان هم الزامات ایمنی افزایش می یابد.برای توسعه سریع محصول نظام بازرسی نیاز است قادربه توصیف خصوصیات مواد در حوزه قطعات یک دستگاه باساختمان داخلی پیچیده باشد.اینکار اغلب باروشهای NDT معمولی مانندمافوق صوت یاجریان گردابی انجام نمی شود .

دراین مقاله یک پرتونگاری سه بعدی و سیستم پرتوبینی(رادیوسکوپی) توصیف شده که می دهد برای انجام دادن متنوع بازرسی کارهای متفاوت با یک دستگاه واحد. نمونه هایی از یک دامنه وسیع مواد جدید متفاوت به نمایش داده خواهد شدباتوجه به تکامل سریع محصول و تضمین کیفیت.

قسمت دوم مقاله باتعدادی مثال ازکاربرددرپژوهش فرهنگی- تاریخی همراه است.

دستگاههای توموگرافی اشعهX که درصنعت استفاده میشونددراکثرمواردتصویرمقطعی دوبعدی ارائه میدهد.درچنین دستگاهی اشعهx ازیک منبع اشعه xبه شیء نفوذمی کندو تضعیف (میرایی) توسط یک آشکارسازخطی اندازه گیری می شود.شیء چرخانده می شود.درطی چرخش دستگاه تصاویرتک بعدی ،اندازه گیری و نوسازی می شوند.نتیجه یک تصویر دوبعدی است.گرفتن یک تصویر سه بعدی باچنین عکس برداری معمولی قطعه حرکت داده می شود درجهت محورچرخش وچندین اسکن را باید انجام دهید

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا