امروز: سه شنبه 16 خرداد 1402
تحقیق بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار(همراه پرسشنامه در انتهای تحقیق و چکیده انگلیسی)، چکیده پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2,583
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.121 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 236
120,000 تومان
تحقیق بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم 18spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل 8.54 استفاده گردید.
نتایج تجربی نشان دادند که:
1-کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر  مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .
2- قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .
بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .

فصل اول: كلیات تحقیق 
     1-1- مقدمه
     1-2- بیان مسأله 
     1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
      1-4- سوالات تحقیق
      1-5- فرضیه ها
      1-6- اهداف تحقیق
      1-7- پیشینه تحقیق
      1-8- جامعه آماری و حجم نمونه
      1-9- ابزار تحقیق
      1-10- روش تحقیق
      1-11- روشهای تجزیه و تحلیل
      1-12- محدودیتها
      1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
               1-13-1- 
               1-13-2- قابلیت بازاریابی
               1-13-3- قابلیت نوآوری
               1-13-4- مزیت رقابتی پایدار
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
     2-1- مقدمه
    2-2- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار
           2-2-1- انواع مزیت رقابتی
                  2-2-1-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی
                  2-2-1-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
                  2-2-1-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
                  2-2-1-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
                  2-2-1-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
           2-2-2- تعاریف و مفاهیم
           2-2-3- منابع مزیت رقابتی
                  2-2-3-1- نگرش مبتنی بر منابع
                  2-2-3-2- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی
                  2-2-3-3- نگرش قابلیتهای پویا
                  2-2-3-4- دیدگاه برخی دیگر از محققان
           2-2-4- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
           2-2-5- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
           2-2-6- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
                  2-2-6-1- شرایط عوامل تولید
           2-2-7- مدل وی.آر.آی.آو
           2-2-8- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد
    2-3- بخش دوم: 
           2-3-1- تعاریف و مفاهیم
           2-3-2- گستردگی 
           2-3-3- ضرورت 
           2-3-4- سازمانی
                  2-3-4-1- تاریخچه و تعاریف سازمانی
                  2-3-4-2- فرایند سازمانی
                  2-3-4-3- تفاوت فردی و سازمانی
           2-3-5- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد 
                  2-3-5-1- ابعاد از نظر هیستریچ
                  2-3-5-2- ابعاد از نظر لومپن و دس
                  2-2-5-3- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا 
           2-3-6- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی
           2-3-7- ویژگیهای کارآفرینان
                  2-3-7-1- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام
                  2-3-7-2- مدیر به عنوان کارآفرین
           2-3-8- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
                  2-3-8-1- تاثیر متقابل فرهنگ و 
           2-3-9- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین
           2-3-10- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان
           2-3-11- مدلهای 
                  2-3-11-1- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو
                  2-3-11-2- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک
                  2-3-11-3- مدل بوژان
                  2-3-11-4- مدل فرایند جونز
                  2-3-11-5- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی
                  2-3-11-6- مفهومی سازمانی
                  2-3-11-7- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین
                  2-3-11-8- مدل فرایندی احمد پور
                  2-3-11-9- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف
           2-3-12- فرصت
           2-3-13- رابطه خلاقیت و  نوآوری
    2-4- بخش سوم: نوآوری
           2-4-1- تعاریف و مفاهیم
           2-4-2- مفاهیم سه گانه نوآوری             
                      2-4-2-1- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه
                  2-4-2-2- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها
                  2-4-2-3- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا
           2-4-3- ویژگیهای سازمانهای نوآور
                  2-4-3-1- ویژگیهای ساختاری
                  2-4-3-2- ویژگیهای فرهنگی
                  2-4-3-3- ویژگیهای انسانی
           2-4-4- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا
                  2-4-4-1- مهارتهای استراتژیک
                  2-4-4-2- مهارتهای سازمانی             
           2-4-5- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین
                  2-4-5-1- منبع درون سازمانى
                  2-4-5-2- منبع برون سازمانى
           2-4-6- فرآیند نوآوری
                  2-4-6-1- گامهای فرآیند نوآوری
           2-4-7- مدلهای نوآوری
                  2-4-7-1- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)
                  2-4-7-2- مدل نوآوری پاسکلا
                  2-4-7-3- مدل نوآوری کوپر
           2-4-8- انواع نوآوری
                  2-4-8-1- نوآوری بنیادی
                  2-4-8-2- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول
                  2-4-8-3- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری
                  2-4-8-4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
                  2-4-8-5- نوآوری در فرایند
                  2-4-8-6- نوآوری در طراحی
                  2-4-8-7- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی
                  2-4-8-8- نوآوری در ارائه خدمات
                  2-4-8-9- نوآوری در بسته بندی
           2-4-9- تفاوت خلاقیت و نوآوری
           2-4-10- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری
    2-5- بخش چهارم: بازاریابی
           2-5-1- تعاریف و مفاهیم
           2-5-2- ابعاد گوناگون بازاریابی
           2-5-3- بررسی و تحلیل سیستم بازار
                  2-5-3-1- هدف
                  2-5-3-2- اجزاء
                  2-5-3-3- منابع
                  2-5-3-4- محیط
                  2-5-3-5- مدیریت
           2-5-4- محیط شناسی در بازار
                  2-5-4-1- عناصر محیط بازار
           2-5-5- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه 
                  2-5-5-1- موقعیت رشد داخلی
                  2-5-5-2- موقعیت رشد خارجی همگون
                  2-5-5-3- موقعیت رشد خارجی ناهمگون
           2-5-6- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی
                  2-5-6-1- قیمت گذاری
                  2-5-6-2- توسعه
                  2-5-6-3- توزیع
                  2-5-6-4- محیط
                  2-5-6-5- مشتری
                  2-5-6-6- فرهنگ کار در سازمان    
           2-5-7- قابلیتهای بازاریابی
           2-5-8- و بازاریابی
    2-6- بخش پنجم پیشینه تحقیق
           2-6-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
           2-6-2- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
    2-7- بخش ششم جامعه آماری
فصل سوم: روش تحقیق 
    3-1- مقدمه
    3-2- روش تحقیق
           3-2-1- تحقیق توصیفی
    3-3- نوع تحقیق
           3-3-1- تحقیق کاربردی
           3-3-2- ویژگیهای تحقیق کاربردی
    3-4- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی
           3-4-1- متغیر وابسته
           3-4-2- متغیرمستقل
           3-4-3- مدل مفهومی تحقیق
    3-5- جامعه آماری
           3-5-1- قلمروی مکانی تحقیق
           3-5-2- قلمروی زمانی تحقیق
    3-6- حجم نمونه
           3-6-1- روش نمونه گیری
           3-6-2- نمونه اماری
           3-6-3- تعیین حجم نمونه
    3-7- ابزار تحقیق
           3-7-1- روش کتابخانه ای
           3-7-2- روش میدانی
           3-7-3- شاخص ها  و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات
                  3-7-3-1- شاخص‌سازی
                  3-7-3-2- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات
    3-8- پایایی و روایی پرسشنامه
           3-8-1- پایائی
           3-8-2- روائی
    3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
           3-9-1- رگرسیون
           3-9-2- تحلیل واریانس فریدمن
           3-9-3- ضریب همبستگی
           3-9-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری
           3-9-5- مدل ساختاری
                  3-9-5-1- تفسیر ارقام تحلیل مسیر
                  3-9-5-2- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
                  3-9-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
    4-1- مقدمه
    4-2- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی
    4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی
           4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)
           4-3-2- آزمون همبستگی
           4-3-3-  آزمون کولمو گروف - اسمیرنف
           4-3-4- آزمون فرضیات
    4-4- بخش سوم : آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)
    4-5- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
    5-1- مقدمه
    5-2- مرور و نتایج فرضیات
    5-3- نتیجه گیری و پیشنهادات
    5-4- محدودیتهای تحقیق
منابع و ضمائم
     - منابع و مأخذ فارسی 
     - منابع و مأخذ لاتین
     - پرسشنامه تحقیق
     - پیوستها
     - چکیده انگلیسی
فهرست نمایشگرها
فهرست جدول ها

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا