امروز: سه شنبه 16 خرداد 1402
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی در والدین کودکان عادی و کودکان مرزی می باشد ابزارهای این پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2,877
فرمت فایل docx
حجم فایل 335 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
86,400 تومان
تحقیق ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی

تحقیق ارشد ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی در والدین کودکان عادی و کودکان مرزی


چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی در والدین کودکان عادی و کودکان مرزی می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ افسردگی بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشخص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب:
چکیده

فصل 1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- چارچوب نظری تحقیق
1-7- تعاریف واژه ها 
فصل 2- ادبیات و مستندات تحقیق
2-1-تعریف هویت
2-2-مفهوم هویت
2-3-انواع هویت
2-3-1-سبک های هویت اطلاعاتی
2-3-2-سبک هویت هنجاری
2-3-3-سبک هویت سردرگم
2-4- هویت و جنسیت
2-5- سلامت روان
2-6- سلامت روانی
2-7- بهزیستی روانشناختی
2-8- مولفه های تشکیل دهنده سازه بهزیستی روانی
2-8-1- خودمختاری 
2-8-2- رشد فردی
2-8-3- تسلط بر محیط
2-8-4- هدفمندی در زندگی
2-8-5- روابط مثبت با دیگران
2-8-6- پذیرش خود 
2-9- افسردگی 
2-10- تعریف افسردگی
2-11- شناخت افسردگی
2-12- انواع اختلال افسردگی
2-13- نشانه های افسردگی
2-14- مطالعات انجام شده 
فصل 3- روش شناسی تحقیق
3-1- روش تحقیق
3-2-جامعه آماری
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
3-4- روش گردآوری اطلاعات
3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها 
4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت
4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت
4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن
4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات
4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل
4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد
4-2- بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- خلاصه یافته های پژوهش
5-2- بحث و نتیجه گیری
5-3- محدودیتهای تحقیق
5-4- پیشنهادهای تحقیق
فهرست جداول
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل
جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سبک های هویت  به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرز
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های هویت  با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی 
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی
جدول4-3-4 سبک های هویت  در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونتفایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا