امروز: سه شنبه 11 مهر 1402
طراحی و برنامه نویسی دیتا بیس SQL Server2008 سیستم ثبت شرکت به همراه فایل ورد سورس SQL دیتابیس SQL Server2008 پشتیبان پایگاه داده سورس SQL دیتابیس
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,738
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.863 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 6
15,600 تومان
دیتابیس سیستم ثبت شرکت

طراحی و برنامه نویسی دیتا بیس SQL Server2008 سیستم ثبت شرکت
سورس SQL:

USE [SabtesherkatDB]
GO

/****** Object:  Table [dbo].[SherkatTBL]    Script Date: 06/17/2013 16:58:24 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[SherkatTBL](
    [OrgName] [varchar](30) NOT NULL,
    [OrgManagaer] [varchar](25) NULL,
    [InstitutionYear] [datetime] NOT NULL,
    [OrgAddress] [varchar](200) NOT NULL,
    [OrgTelephon] [nchar](10) NOT NULL,
    [OrgFax] [nchar](10) NOT NULL,
    [Orgcode] [int] NOT NULL,
    [Ostan] [varchar](15) NOT NULL,
    [City] [varchar](15) NOT NULL,
    [OperatorCode] [int] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Orgcode] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY],
UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [InstitutionYear] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

ALTER TABLE [dbo].[SherkatTBL]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_SherkatTBL_UserTBL] FOREIGN KEY([OperatorCode])
REFERENCES [dbo].[UserTBL] ([OperatorCode])
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
GO

ALTER TABLE [dbo].[SherkatTBL] CHECK CONSTRAINT [FK_SherkatTBL_UserTBL]
GO

جداول فایل ورد:

جدول مشخصات سازمان                                                                                                          SherkatTBL

محدودیت

طول فیلد

نوع فیلد

نام فیلد

توضیح فیلد

Not Null

20

varchar

OrgName

نام شرکت ثبتی

Not Null

25

varchar

OrgManagaer

مدیر   شرکت ثبتی

Not Null - UniQue

-

datetime

InstitutionYear

سال تاسیس

Not Null

200

varchar

OrgAddress

آدرس  

Not Null

10

nchar

OrgTelephon

تلفن

Not Null

10

nchar

OrgFax

فکس

Not Null-P.k

-

int

Orgcode

کد   شرکت ثبتی

Not Null

30

varchar

Ostan

نام  استان

Not Null

20

varchar

Shahrestan

نام  شهرستان

Not Null- Foreign Key

4

int

OperatorCode

كد اپراتور ثبت

 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا