امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اعضای مصنوعی 9192 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 2,667
فرمت فایل pdf
حجم فایل 455 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
15,600 تومان
سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92

ارتز
می باشد. Kay Splint III سوال 1  کدام یک از موارد زیر بیانگر خصوصیات پلاستیک
Low temperature with minimal stretching ) الف
Low temperature with maximal stretching ) ب
High temperature with minimal stretching ) ج
High temperature with maximal stretching ) د
می باشد؟ Stulberg هدف، دستیابی به چه سطحی از Legg-Calve-Perthes سوال 2  در درمان ارتزی
V یا IV ) د IV یا III ) ج III یا II ) ب II یا I ) الف
Pavlik harness disease منظور از Developmental dysplasia of hip سوال 3   در تدبیر ارتزی کودکی با
چیست؟
ناشی از پوشیدن نامناسب پاولیک هارنس Skin irritation ) الف
حین استفاده از پاولیک هارنس Posterior dislocation ب( حفظ
ج( نکروز سر فمور به دلیل استفاده از پاولیک هارنس
د( وابسته شدن کودک به دلیل استفاده طولانی مدت از پاولیک هارنس
می گردد. Yield strength و Ductility سوال 4  عملیات حرارتی به روی استیل به ترتیب سبب چه تغییراتی در
الف( افزایش  افزایش ب( کاهش  کاهش ج( کاهش  افزایش د( افزایش-کاهش
Ambulatory motor index و نمر Mid to Low در سطح Thoracic spinal cord injury سوال 5  در فردی با
کمتر از 06 % کدام مورد ارجح است؟ (AMI)
Bilateral high top shoe ) الف
Bilateral AFO ) ب
Bilateral KAFO ) ج
Bilateral HKAFO ) د
در کدام شکستگی در ناحیه لومبار تجویز می گردد؟ Sagittal-coronal control LSO سوال 0
Stable non compression ) الف
Unstable non compression ) ب
Stable compression ) ج
Unstable compression ) د

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا