امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
پیشگفتار سالهای تجاوز ومقاومت بحث وبررسی اجمالی تحولات خونین سیاسی، اجتماعی ونظامی دونیم دهه اخیرافغانستان است سالها ی دونیم دهه ی اخیر پرحادثه ترین وخونین ترین سالهای تاریخ معاصر افغانستان محسوب میشود حوادث خونین ومصیبت باراین سالها که باکودتای نظامی حزب دمکراتیک خلق و تصاحب قدرت سیاسی ازسوی آن حزب درثور 1357 هجری خورشیدی آغازشد، با تجاوز نظا
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 1,274
فرمت فایل doc
حجم فایل 218 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 389
43,200 تومان
سال های تجاوز  و مقاومت{افغانستان}

پیشگفتار:

"سالهای تجاوز ومقاومت" بحث وبررسی اجمالی تحولات خونین سیاسی، اجتماعی ونظامی دونیم دهه اخیرافغانستان است. سالها ی  دونیم دهه ی اخیر پرحادثه ترین وخونین ترین سالهای تاریخ معاصر افغانستان محسوب میشود. حوادث خونین ومصیبت باراین سالها که باکودتای نظامی حزب دمکراتیک خلق و تصاحب قدرت سیاسی ازسوی آن حزب درثور 1357 هجری خورشیدی آغازشد، با تجاوز نظامی شوروی گسترش یافت وبعدازخروج قشون متجاوز وفروپاشی امپراطوری شوروی خونین تر ومصیبت بارترگردید.  دراین نوشته حوادث ودگرگونی های سیاسی، اجتماعی ونظامی این سالها با اختصار واجمال مورد بحث وارزیابی قرار می گیرد. رویکرد ها وبرگرفته های مباحث را یاد داشتها، خاطرات وچشم دید های نگارنده از وقایع وحوادث واظهارات دست اندرکاران وگردانندگان آن وآثار کتبی نویسندگان، خبرنگاران ومحققین داخلی وخارجی دراین رابطه تشکیل میدهد. مسلماً تحلیل وبرداشت هرنویسنده ومحقق درمورد حوادث ودگرگونیهای سیاسی واجتماعی سالهای مورد بحث همآهنگ ویکسان نمیباشد.  چه بسا که دربرخی موارد ارزیابی ها وبررسیها با تفاوت وتناقض ارائه می شود. اما گاهی وقت تفاوت وحتی تناقض برداشت ها بدریافت درست حقایق می انجامد. هرچند که بعضی مواقع بیان وتحلیل متفاوت ومتناقض حوادث وتحولات، خوانندگان را دردرک واقعیت ها به سرگردانی وتردد میکشاند. البته دراوضاع وحالت کنونی که کشور ما و بعد ازدونیم دهه یک دوره ی خونین جنگ وبی ثباتی بسوی صلح، ثبات ، آزادی ودمکراسی قدم میگذارد هرنویسنده ومحلل این کشور حق خواهد داشت تا وقایع وتحولات جامعه ووطن خودرا به بحث وبررسی بگیرد وآن بحث را با آزادی ارائه بدارد. آنگاه خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد که چه مباحث وتحلیلی به واقعیت ها نزدیک است وچه برداشتها وارزیابی هایی با حقایق وراستی همخوانی دارد.

مباحث" سالهای تجاوز ومقاومت" درچهار فصل جداگانه پیشکش خوانندگان میگردد. ازآنجاییکه جریانات واحزاب سیاسی درکشورما محور وقایع وحوادث دونیم دهه ی اخیر محسوب میشود بررسی ومطالعه ی آن حوادث و وقایع بدون شناخت وبررسی احزاب وجریانات سیاسی دخیل دراین وقایع نارساء وناقص میباشد. معهذا فصل اول به معرفی وشناخت تحلیلی جریانات واحزاب سیاسی سه دهه ی اخیر اختصاص میابد که درحوادث سالهای مورد بحث حضور داشتند. درفصل دوم حاکمیت حزب دمکراتیک خلق، درفصل سوم حکومت احزاب اسلامی وجهادی و درفصل چهارم حکومت تحریک اسلامی طالبان با مداخلات وتجاوزات خارجی وسلطه ی تروریزم مورد بحث وارزیابی قرارمی گیرد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا