امروز: جمعه 11 اسفند 1402
مقدمه تاریخ همواره شاهد ویژگیهای منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده استهر یك از این اقوام نسبت به جهان اطرافش وارتباطش با این جهان به نگرش های خاص خویش دست یافته استبرای مثال ،یونانیان باستان مبتكران وخالقان بزرگی بودند آنها به ارزش فردی انسان اعتقادی عمیق داشتند وهمواره حامی آزادی بیان فردی بود
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,044
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
40,800 تومان
تحقیق تاریخ روم

مقدمه:
تاریخ همواره شاهد ویژگیهای منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده است.هر یك از این اقوام نسبت به جهان اطرافش وارتباطش با این جهان به نگرش های خاص خویش دست یافته است.برای مثال ،یونانیان باستان مبتكران وخالقان بزرگی بودند. آنها به ارزش فردی انسان اعتقادی عمیق داشتند وهمواره حامی آزادی بیان فردی بودند؛ به زیبایی نیز عشق می ورزیدند، زیبایی ای كه در جای جای طبیعت رد و نشانش را می دیدند. یونانیان خلاقیت فردی خویش را با عشقشان به زیبایی ادغام می كردند و در عرصه هنر،مجسمه سازی، معماری وادبیات آثار بدیع وبا شكوهی پدید آوردند. قابلیت واستعداد خاصی كه در ان زمان به شالوده ماهیت ملی یونانیان شكل می داد، روح خلاق ایشان بود.
از دیگر سو، رومی ها در عرصه فرهنگ،دستاوردهای بدیع چندانی نداشتند.ادیت همیلتون مورخ نوشته است :«مردم روم طبع شعر قوی نداشتند. قابلیت وخلاقیت طبیعی آنها سنخیتی با بیان هنری نداشت»(ناردو، 1383،ص9)
نبوغ یونانیان درفراست و خلاقیت آنان متظاهر می شد. لكن رومی ها سربازان كارآمد، قانونگذار كاردان وحكمرانان موفق بودند.آنها می دانستند چگونه می توان بر دیگران پیروز شد وبر ملتهای دیگر حكم راند. زمانی كه امپراطوری روم به اوج ترقی خودرسید، دنیای اطراف مدیترانه بر بركت صلح وقانون ونظم آگاه گشت.


فهرست مطالب:
مقدمه
موقعیت جغرافیایی ایتالیا
ساكنین نخستین ایتالیا
-لیگورها
-ایتالیت ها
-لاتین ها
-اتروسكها
-یونانیها
دوره پادشاهی روم
-سلطنت رومولوس
-سلطنت نوماپومپیلوس
-سلطنت تولوس هستیلیوس وآنكوس مارتیوس
-سلطنت اتروسكها
-طرز حكومت پادشاه
دوره جمهوری روم
مجلس سنا
مجلس كومیتا كنتوریاها
مجلس كونیكیلینام پله بیس
الواح دوازده گانه
توسعه اولیه روم
ارتش روم در دوره جمهوری
جنگهای روم و كارتاژ(پونیك
فتح و توسعه
هنر ومعماری در دوران جمهوری روم
روشن تدفین
آغاز انقلاب در روم
-تیبریوس
-گایوس
-ماریوس
-سولا
-پومپیوس وكراسوس
-قیام اسپارتاكوس
- ژولیوس سزار
امپراطوری روم
حكومت اوگستوس
هنر وادبیات در عصر آگوست
سلسله ژولیوس وكلودیوس
-تیبریوس
-كالیگولا
-لكودیوس
-نرون
سلسله فلاویوس
-وسپاسیانوس
-تیتوس
-دومیتیانوس
حكومت آنتونین ها
-نروا
-تراژان
-هادرین
-آنترنین
-مارك ارل
-كمد
اجتماع رومی
بردگی
هنر ومعماری در دوران امپراطوری روم
-حمامها
-سیرك
-آمفی تئاتر
-طاق نصرت
-ستون یادبود تراژان
-معبد پانتئون
-مجسمه های رومی
-فرسكها
-باسیلیكای اولپیا
-بمبئی
-تیمگاد
-خانه های رومی
-انحطاط وسقوط امپراطوری روم
-نتیجه گیری
فهرست منابع
تصاویر

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا