امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
مقدمه ازت به عنوان یك عنصر كلیدی در ساختمان بسیاری از تركیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است این عنصردر فسفونوكلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد كه این تركیبات نیز به نوبة خود به ترتیب اسیدهای نوكلئیك و پروتئینها را می‌سازند دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌كنندة تولیدات كشاو
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,751
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.959 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 56
36,000 تومان
تحقیق مكانیسم تثبیت بیولوژیكی ازت

مقدمه
ازت به عنوان یك عنصر كلیدی در ساختمان بسیاری از تركیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوكلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد كه این تركیبات نیز به نوبة خود به ترتیب اسیدهای نوكلئیك و پروتئینها را می‌سازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌كنندة تولیدات كشاورزی است. این واقعیت كه فقط اكسیژن، كربن و هیدروژن بیش از ازت در سلولهای گیاهی وجود دارند، مبیّن اهمیّت این عنصراست.
در بیوسفر، ازت به اشكال متفاوتی وجود دارد. 78% حجم هوای اتمسفر را ازت ملكولی (N2) تشكیل می‌دهد. در بسیاری از موارد این مقدار فراوان ازت مستقیماً در دسترس گیاهان قرار نمی‌گیرد. استفاده از ازت اتمسفر، مستلزم شكستن پیوند سه‌گانه بین اتمهای (N = N) آن است كه گیاهان عالی مستقیماً و به تنهایی توان انجام این واكنش را ندارند. از سوی دیگر اشكال نیتراته و آمونیاكی ازت به راحتی جذب گیاه می‌گردند(فصل 5). مصرف گیاهان توسط حیوانات علفخوار موجب حركت بیشتر ازت در زنجیره‌های غذایی می‌شود و ازت سرانجام از طریق تجزیة اجساد حیوانات و گیاهان به زمین بازمی‌گردد. این مراحل بخشی از چرخة ازت را تشكیل می‌دهند.
تبدیل ازت مولكولی به اشكال دیگر آن نظیر نیترات یا آمونیاك را تثبیت ازت می‌گویند. این فرایند در غالب فرایندهای طبیعی و مصنوعی قابل انجام است. درشرایط دمای بالا (حدود C ْ200 ) و فشار بالا حدود (200 اتمسفر)، ازت مولكولی با هیدروژن تركیب شده و آمونیاك (NH3) تولید می‌شود. برای انجام این واكنش شرایط خاصی لازم است تا برای انرژی فعّال بالای آن غلبه كند. این واكنش كه به نام فرایند هابر موسوم است نقطة آغازین در تولیدات متنوع صنعتی و كشاورزی به شمار می‌آید. در جهان سالانه حدود 50 میلیون تن ازت به روش صنعتی تثبیت می‌گردد.


فهرست مطالب
مقدمه 1
ارگانیسمها و روابط همزیستی در تثبیت ازت 4
آلی‌پرورهای آزادزی 6
نورپرورهای آزادزی 9
دی‌آزوتروفهای همیار گندمیان 13
لگومها 15
همزیستی های اكتینوریزی 20
همزیستی های نورپروری 24
عامل ژنتیكی كنترل كننده 29
عوامل محیطی 33
اولین مرحله تثبیت ازت به روش همزیستی 39
آلودگی ریشه‌های لگوم توسط ریزوبیوم 43
فرآیند بیوشیمیایی تثبیت ازت 48
منابع 53

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا