امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
شروط تأخیر در انتقال مالکیت در حقوق ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,564
فرمت فایل docx
حجم فایل 840 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103
28,800 تومان
تحقیق

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 4

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 5

پ-  سؤالات پژوهش... 6

ت-  فرضیه‏های پژوهش... 6

ث- اهداف پژوهش... 6

پ- مرور ادبیات و سوابق پژوهش 8

چ- روش شناسی پژوهش... 13

ح- ساماندهی پژوهش... 13

فصل اول: کلیات... 14

1-1. اسباب تملک در قانون مدنی.. 14

1-1-1. احیاء اراضی موات... 15

1-1-1-1. عنصر معنوی احیا 15

1-1-1-2. ماهیت حقوقی تملک در احیاء. 15

1-1-1-3. تحجیر. 15

1-1-1-3-1. ماهیت حقوقی تحجیر. 16

1-1-1-4. توابع احیاء. 16

1-1-1-4-1. حیازت اشیاء مباحه. 16

1-1-1-4-2. تحصیل حیازت... 17

1-1-1-4-3. مباحات... 17

1-1-1-4-4. انواع مباحات... 17

1-1-1-4-4-1. آب‌های مباح.. 17

1-1-1-4-4-2. معادن. 18

1-1-1-4-4-3. دفینه. 18

1-1-1-4-4-4. شکار. 18

1-1-2. عقود و تعهدات (قرارداد) 18

1-1-2-1. تملک در اثر ایقاع. 19

1-1-3. اخذ به شفعه. 19

1-1-3-1. حق شفعه از احکام استثنائی.. 19

1-1-4. ارث... 19

1-1-4-1. تحقق ارث... 19

1-2. بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده 20

1-2-1. بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها 21

1-2-1-1. جایگاه «تایم شر» در عقود معین.. 21

1-2-1-2. بیع. 22

1-2-1-2-1. بیع و ویژگی‌های آن. 23

1-2-1-2-2. بررسی بیع موقت... 24

1-2-1-3. صلح.. 27

1-2-1-3-1. عقد صلح، شرایط و آثار آن. 27

1-2-1-3-1-1.ارکان عقد صلح.. 29

1-2-1-3-1-2.  شرایط انعقاد عقد صلح.. 29

1-2-1-3-1-3. آثار عقد صلح.. 29

1-2-1-3-2. قرارداد تایم شر و صلح.. 30

1-2-2. جایگاه «تایم شر» در عقود نامعین.. 31

1-2-2-1. اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی مختصر درباره اعتبار قراردادهای نامعین) 31

1-2-2-2. ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (تایم شر) 32

1-2-2-2-1. ارکان و ویژگی‌های قرارداد تایم شر. 33

1-2-2-2-2. احکام و آثار قرارداد. 33

1-3. زمان انتقال مالکیت مبیع در فقه اسلامی و حقوق ایران. 36

1-3-1. زمان انتقال مالکیت مبیع از دیدگاه فقهای اسلامی.. 36

1-3-2.زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران. 37

1-3-2-1. زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع  عین معین.. 37

1-3-2-2. زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی.. 38

1-3-2-3- زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده 39

1-4.تعاریف واژه ها و اصطلاحات... 39

1-4-1. مفهوم مال و ملک در ماده 841 قانون مدنی.. 39

1-4-1-1. مفهوم مال. 40

1-4-1-2.ملک... 41

1-4-2. عقود معین.. 43

1-4-3. عقود نامعین.. 44

1-4-4.عقد بیع. 44

1-4-5.مالکیت... 44

1-4-7. تملک در اثر ایقاع. 45

فصل دوم :انتقال مالکیت و شروط تأخیر مربوط به آن در حقوق ایران. 46

2-1. مالکیت در قانون مدنی ایران. 46

2-1-1. نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت... 47

2-1-1-1. اعتباری بودن مالکیت... 48

2-1-1-2. اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 49

2-1-1-3. اعتبار مردم و امضای مکتب... 49

2-1-1-4. انواع مالکیت... 50

2-1-1-4-1. مالکیت خصوصی.. 50

2-1-1-4-2. مالکیت عمومی.. 51

2-1-1-5. اثبات مالکیت... 52

2-1-1-5-1. دلایل اثبات مالکیت... 54

2-1-2.موارد تحصیل مالکیت... 54

2-1-3. مشروعیت مالكیت... 56

2-2. مالکیت ما فی‌الذمه. 58

2-2-1. تعهد. 58

2-2-2. مالکیت ما فی‌الذمه. 59

2-2-3. ماهیت مالکیت مافی‌الذمه. 60

2-2-4. اسباب تحقق مالکیت مافی‌الذمه: 61

2-3. شروط ضمن عقد (Conditions terms of Contract ) 62

2-3- 1. ماهیت شرط و اقسام آن. 64

2-3-1-1. شروط باطل.. 65

2-3-1-1-1. شروط باطل غیر مبطل عقد. 67

2-3-1-1-1-1. شرط غیر مقدور. 67

2-3-1-1-1-2. شرط بی نفع و بی فایده 70

2-3-1-1-1-3. شرط نامشروع. 71

2-3-1-1-2- شروط باطل و مبطل عقد. 73

2-3-1-1-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 73

2-3-1-1-2-2. شرط مجهول موجب جهل به عوضین.. 75

2-4. شرایط انحلال عقد و قرارداد. 76

2-4-1. انحلال عقود ، شرایط و اَشکالِ آن. 76

2-4-2. تفاوت بطلان و انحلال عقد 77

2-4-3. تفاوت فسخ و اقاله 77

2-5. مقایسه حق سرقفلی با مالکیت... 78

2-6. منشاء اعتباری بودن مالکیت... 79

2-6-1. منشاء اولویت در مالکیت... 79

2-6-2. منشاء مبادله در مالکیت... 80

2-6-3. علل طبیعی و غریزی بودن مالکیت... 80

2-6-4. مالکیت مشاع. 81

2-7. تاریخچه انتقال مالکیت در حقوق ایران. 82

2-8. شرط حفظ مالکیت... 84

2-8-1. تعریف شرط حفظ مالکیت... 84

2-8-2. آثار شرط حفظ مالکیت... 85

2-8-2-1. آثار شرط‌ حفظ‌ مالکیت قبل از تحقق شرط.. 86

2-8-2-2. آثار شرط حفظ مالکیت بعد از تحقق یا عدم تحقق شرط.. 88

2-8-2-2-1- آثار شرط حفظ مالکیت بعد از تحقق شرط.. 88

2-8-2-2-2. آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق.. 89

2-9. سقوط تعهدات... 91

نتیجه گیری.. 94

پیشنهادات... 97

منابع. 99

                

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا