امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
بررسی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی در قانون سابق و (لایحه جدید) قانون جدید
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,586
فرمت فایل docx
حجم فایل 246 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 9

مقدمه 10

الف) بیان مسأله 10

ب) سؤالات تحقیق. 11

ج) فرضیه‏های تحقیق. 11

د) اهداف تحقیق. 11

فصل اول: کلیات

1- تعاریف: 12

1-1-1- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری............................................................................................ 14

2-1-1- رابطه شرکا با شرکت تجاری........................................................................................................ 15

3-1-1- موضوع شرکت تجاری................................................................................................................. 16

4-1-1- شخصیت حقوقی شرکت تجاری................................................................................................. 17

5-1-1- تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری.......................................................................... 18

6-1-1- تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری........................................................................... 18

2-1- تعریف شرکت سهامی.......................................................................................................................19

1-2-1- شرکت های سهامی عام................................................................................................................20

2-2-1- شرکتهای سهامی خاص:................................................................................................................20

3-2-2- شرکت با مسئولیت محدود:...........................................................................................................21

3-2-1- شرکت اشخاص:............................................................................................................................21

1-3-2-1- شرکت تضامنی:.........................................................................................................................21

2-3-2-1- شرکت های نسبی:....................................................................................................................22

4-2-1-  شرکت های مختلط:.....................................................................................................................22

1-4-2-1- شرکت های مختلط غیر سهامی................................................................................................22

2-4-2-1- شرکت مختلط سهامی...............................................................................................................22

5-2-1- شرکتهای تعاونی............................................................................................................................23

6-2-1-  اهمیت شرکت سهامی..................................................................................................................24

3-1-شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره......................................................................................................24

1-3-1- اهلیت مدیران................................................................................................................................25

1-1-3-1- محجورین :...............................................................................................................................25

2-1-1-3-1- ورشکسته..............................................................................................................................25

3-1-1-3-1-محکومین جزایی .................................................................................................................:26

2-3-1- قبولی مسئولیت مدیریت................................................................................................................28

1-2-3-1- شرایط انتخاب شخص مدیر عامل :..........................................................................................28

3-2-3-1- ممنوعیت سمت مدیریت عامل دو شرکت در یک زمان بوسیله یک نفر :................................29

3-3-1- وظایف هیئت مدیره .................................................................................................................... 30

4-1- تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران: .......................................................................30

1-4-1- تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی....................................................................................32

2-4-1- خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی......................................................................................32

2-شرکت های سهامی :...............................................................................................................................36

2-1-شرکتهای سهامی عام و خاص: ...........................................................................................................38

1-1-2-مرحله تاسیس شرکت:....................................................................................................................39

2-1-2- مسئولیت مؤسسان.........................................................................................................................39

3-1-2- اظهارنامه‎ی تأسیس شرکت............................................................................................................39

4-1-2- پذیره‎نویسی...................................................................................................................................40

1-4-1-2- طرح اعلامیه‎ی پذیره‎نویسی......................................................................................................40

2-4-1-2- ورقه تعهد سهم.........................................................................................................................41

5-1-2- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام...................................................................................................42

1-5-1-2- تخصیص سهام..........................................................................................................................42

6-1-2- ایجاد شرکت.................................................................................................................................42

2-2- ثبت شرکت پس از تشکیل................................................................................................................44

3-2- شرکت سهامی خاص: ..................................................................................................................... 45

4-2- شرکت با مسئولیت محدود: ..............................................................................................................46

1-4-2- تاریخچه ی شرکت با مسئولیت محدود:.......................................................................................46

2-4-2-  ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود:.................................................................................47

3-4-2- خصایص شرکت:..........................................................................................................................48

5-2- وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سرمایه :....................................................49

6-2- وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص:................................................. 49

1-6-2- ملاحظات اقتصادی راجع شرکت با مسئولیت محدود:..................................................................50

2-6-2- شرایط راجع به شرکا در شرکت با مسئولیت محدود:...................................................................51

3-6-2- اهلیت شرکت و موضوع شرکت با مسئولیت محدود:...................................................................51

7-2- شرکتهای تعاونی سهامی عام:............................................................................................................ 52

1-7-2- مبنای رأی در شرکتهای تعاونی سهامی عام:..................................................................................54

8-2- وظایف مجمع عمومی موسس:..........................................................................................................54

1-8-2- مدیران  شرکتهای سهامی..............................................................................................................:55

2-8-3-  نظریه نمایندگی قانونی.................................................................................................................57

8-3-2- نظریه ركنیت..................................................................................................................................62

3- ویژگی های اختصاصی شركت های سهامی در قانون تجارت...............................................................68

1-1-3- تعداد سهام داران...........................................................................................................................68

2-1-3- بررسی تعداد شرکا در لایحه جدید قانون تجارت.........................................................................70

2-3- نحوه تقسیم سرمایه به سهام...............................................................................................................72

1-2-3- سهم وتقسیم آن در لایحه جدید قانون تجارت.............................................................................73

3-3- محدودیت مسئولیت سهام داران........................................................................................................74

1-3-3- بررسی مسوولیت سهامداران لایحه جدید قانون تجارت...............................................................76

4-3- دعوت مجامع عمومی....................................................................................................................... 77

1-4-3- الزامات رعایت تشریفات قانونی.................................................................................................. 78

2-4-3- اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركت.........................................................................................78

3-4-3- مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه........................................................................................ 78

5-3- سهامدار:.............................................................................................................................................79

1-5-3- تخصیص سهام در شرکت های سرمایه ای:..................................................................................80.

6-3- افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی:..................................................................................................84

1-6-3-افزایش سرمایه از طریق تادیه غیر نقد:...........................................................................................85

7-3- ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص...........................................................................90

1-7-3- نقاط اشتراک مجامع عمومی:.........................................................................................................90

2-7-3- مجمع عمومی موسس:..................................................................................................................91

3-7-3- مجمع عمومی عادی:.....................................................................................................................91

1-4-7-3- شرایط هیات مدیره و مدیر عامل............................................................................................. 92

8-3- امكان واگذاری آزادانه سهام...............................................................................................................93

1-8-3- بررسی امکان واگذاری لایحه جدید قانون تجارت.......................................................................94

9-3- تجاری بودن از لحاظ شكل................................................................................................................97

1-9-3- بررسی تجاری لایحه جدید قانون تجارت....................................................................................98

 

نتیجه گیری.. 83

منابع. 84

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا