امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
دادگاه اطفال در پرتو قانون آیین دادرسی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,238
فرمت فایل pdf
حجم فایل 234 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

 

1-1-بیان مساله. 14

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 15

1-3-سوالات... 17

1-4-فرضیه های تحقیق.. 17

1-5-پیشینه تحقیق.. 17

1-6- اهداف پژوهش: 20

1-7-روش تحقیق.. 20

1-8-روش گرد آوری اطلاعات... 21

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات... 21

1-10-سازماندهی تحقیق.. 21

فصل اول

مفاهیم و چارچوب نظری اطفال، دادگاه اطفال

2-مقدمه. 23

2-1-تعریف طفل و کودک  در نظام حقوقی ایران و اسلام. 23

2-1-1-طفل قانونی(مشروع) 23

2-1-2-طفل طبیعی(نامشروع) 23

2-1-3-تعریف کودک در نظام حقوقی ایران. 23

2-1-4-تعریف کودکی از دیدگاه قرآن و اسلام. 27

1-2-5-تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی.. 29

1-2-6-کودک از منظر قانون اساسی ایران. 30

1-2-7-کودک از منظر قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک.. 30

1-3-تعریف و مفهوم کودک در اسناد بین الملل.. 31

1-3-1-کودک از منظر اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان 1990. 32

1-3-2-سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک.. 33

1-3-3-حقوق کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک.. 34

1-3-4-ویژگی های کنوانسیون حقوق کودک.. 35

1-4-منافع کودک.. 36

1-4-1-حقوق کودکان در نظام حقوقی و اسناد بین الملل.. 36

1-4-1-1- حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت... 36

1-4-1-2-پیوستن به خانواده 37

1-4-1-3-منع قاچاق کودکان. 37

1-4-1-4-آزادی عقیده کودک.. 37

1-4-1-5-آزادی اجتماعی.. 38

1-4-1-6-حفظ حریم شخصی کودک.. 38

1-4-1-7-دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب... 39

1-5-دادگاه اطفال. 39

1-6-قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ و دادگاه اطفال. 44

1-7-جزئیات آیین دادرسی کیفری جدید در مورد دادگاه اطفال. 49

1-8-پیش بینی تعدد قاضی.. 50

صلاحیت دادگاههای کیفری.. 51

جمع بندی فصل اول. 52

فصل دوم

دادگاه کیفری اطفال در حقوق ایران

2- مقدمه. 54

2-1- ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال. 55

2-2-شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال. 57

2-3- تعقیب و تحقیقات مقدماتی.. 58

2-4-شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان. 59

2-5-رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری.. 60

2-6-تسریع در رسیدگی.. 60

2-7-احضار یا جلب... 61

2-8-ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی.. 61

2-9-ضرورت تشکیل پرونده شخصیت... 63

2-10-بازداشت پیش ا زمحاکمه. 64

2-11-غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی.. 66

2-12-نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم. 67

2-13-حضوری بودن رأی.. 67

2-14-قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی.. 68

فصل سوم

3- مقدمه. 72

3-1-سن مسئولیت كیفری.. 72

3-1- 1-مسئولیت كیفری تدریجی.. 72

3-1-2- مسئولیت كیفری تدریجی در اسناد بین‌المللی.. 73

3-1-3-حقوق تطبیقی.. 76

3-1-4-مقررات بین المللی.. 77

3-1-5-حداقل سن عدم مسوولیت مطلق كیفری.. 78

3-1-6-دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی.. 81

3-1-7-تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید. 84

3-1-7-1- نهادهاى قضایى.. 84

3-1-7-2-دادسراى اختصاص یافته. 85

3-1-7-3-دادگاه خاص اطفال و نوجوانان. 86

3-1-7-4-دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته. 88

3-1-7-5- نهادهاى غیرقضایى.. 88

3-1-7-6-نهاد مددکارى اجتماعى.. 89

3-1-7-7-پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. 90

3-1-7-8-دادرسى افتراقى.. 91

3-1-8-قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى.. 92

3-1-8-1-ارجاع به میانجیگرى‏.. 92

3-1-8-2-قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان. 93

3-1-8-3-تعلیق تعقیب... 93

3-1-8-4-تضمین حقوق طفل و نوجوان. 94

3-1-8-5-محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین.. 95

3-1-8-6-حضور وکیل.. 96

3-1-8-7-تحقیق اجتماعى‏.. 97

3-1-9-تصریح به جهات قانونی جدید  شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی.. 97

3-1-10-ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى.. 98

3-1-11-معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى.. 98

3-1-12-رسیدگى مصلحت‏گرا(افتراقی) 99

3-1-13-تعویق صدور حکم. 99

3-1-14-عدم رعایت مقررات تکرار جرم. 100

3-1-15-تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات... 100

3-1-16-فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان. 101

3-2-عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس... 102

3-2-1-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان. 102

3-2-2-انواع اماره‌های عدم رشد. 104

3-2-3-امارة غیرقابل ردّ عدم رشد. 104

3-2-4-امارة قابل رد عدم رشد. 105

بحث و بررسی.. 106

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا