امروز: شنبه 12 اسفند 1402
بررسی نقش ایکائو در مبارزه علیه تروریسم
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,568
فرمت فایل docx
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه............................................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مساله............................................................................................................................ 5

1-2- سوالات تحقیق..................................................................................................................... 7

1-3- ضرورت تحقیق.................................................................................................................... 7

1-4- اهداف تحقیق....................................................................................................................... 8

1-5- پیشینه تحقیق........................................................................................................................ 8

1-6- فرضیه های تحقیق.............................................................................................................. 10

1-7- روش تحقیق...................................................................................................................... 10

فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و تاریخچه

2-1- تعاریف.............................................................................................................................. 12

2-1-1- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................................... 12

2-1-2- تروریسم........................................................................................................................ 13

2-1-3- اخلال............................................................................................................................ 13

2-1-4- اخلال گر....................................................................................................................... 14

2-1-5- استرداد مجرمین.............................................................................................................. 15

2-1-6- امنیت............................................................................................................................. 17

2-1-7- امنیت پرواز.................................................................................................................... 17

2-1-8- تابعیت هواپیما................................................................................................................ 18

2-1-9- تصرّف........................................................................................................................... 18

2-1-10- خشونت....................................................................................................................... 19

2-1-11- فرودگاه....................................................................................................................... 19

2-1-12- هواپیما......................................................................................................................... 19

2-1-13- تأسیسات هوایی............................................................................................................ 20

2-2- سازمان ایکائو و حاکمیت دولت ها برهوا و جرائم هوایی........................................................ 21

2-2-1- آشنایی با سازمان بین المللی هوانوردی ICAO.................................................................. 21

2-2-1-1- وظایف ایکائو- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری.................................................... 22

2-2-1-2- تشکیلات................................................................................................................... 23

2-2-1-3- ادارات مرکزی و دفاتر منطقه ای ایکائو......................................................................... 24

2-2-1-4- دفتر منطقه ای ایکائو در خاورمیانه................................................................................ 25

2-2-1-5- نهادهای وابسته به شورای ایکائو................................................................................... 26

2-2-1-6- نهادهای وابسته به شورای ایکائو................................................................................... 26

2-2-2- صنعت هواپیمایی و نقش ایکائو....................................................................................... 29

2-2-2-1- ماهیت تجاری اختلافات.............................................................................................. 32

2-2-2-2- ماهیت غیرتجاری اختلافات هواپیمایی بین المللی کشوری............................................. 34

2-2-3- حاکمیت دولتها برفضای هوایی خود و قلمرو آن............................................................... 35

2-2-3-1- حاکمیت دولتها برفضای هوایی.................................................................................... 35

2-2-3-2- قلمرو حاکمیت دولتها برفضای هوایی.......................................................................... 39

2-2-3-3-ایجاد مناطق ممنوعه...................................................................................................... 40

2-2-4- ایران و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری.................................................................... 44

2-2-5- جرائم ارتکابی در هواپیما................................................................................................. 45

2-2-6- تشریح جرائم ارتکابی هواپیماهای کشوری........................................................................ 52

2-2-7- قابلیت اعمال مفاد پیش نویس قانونی در جرائم ارتکابی هواپیماهای کشوری........................ 55

2-2-8- صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی هواپیماهای کشوری................................................... 56

2-2-9- مقابله قانونی با چالش مسافران اخلالگر............................................................................ 60

2-2-10- موافقت نامه ها برای جرائم ارتکابی هواپیماهای کشوری................................................... 61

2-2-11- کنوانسیونهای بین المللی موجود جرائم ارتکابی هواپیماهای کشوری.................................. 61

2-3- تاریخچه هواپیما ربایی........................................................................................................ 64

2-3-1- تاریخچه هواپیما ربایی در جهان....................................................................................... 64

2-3-2- هوپیماربایی در ایران....................................................................................................... 67

فصل سوم: نقش ایکائو در مقابله با تروریسم

3-1-پدیده تروریسم.................................................................................................................... 71

3-2- مفهوم تروریسم.................................................................................................................. 72

3-3- سیاست ضد تروریستی اتحادیه اروپا.................................................................................... 73

3-4- ایالات متحده آمریکا و مبارزه علیه تروریسم.......................................................................... 79

3-5- هواپیما ربایی در اسناد بین المللی......................................................................................... 81

3-6- اسناد حقوق بین الملل مصوب با نظارت ملل متحد................................................................ 84

3-7- موافقت نامه های منطقه ای.................................................................................................. 99

3-8- توسعه اقدامات حقوقی جامع برای مقابله با تروریسم بین المللی........................................... 100

3-8-1- اجرای مؤثر اسناد حقوقی موجود در سازمان هواپیمایی..................................................... 101

3-8-2- رویکرد سیاسی مشترک به تروریسم بین المللی در سازمان هواپیمایی................................ 102

3-8-3- اسناد حقوقی بین المللی برای جرایم خاص تروریستی در سازمان هواپیمایی...................... 104

3-8-4- چارچوب حقوقی جامع برای اقدام علیه تروریسم بین المللی............................................ 105

3-9- حوادث هوایی در سازمان هواپیمایی................................................................................... 107

3-10- حادثه پرواز 007 شرکت هواپیمایی کره و نقش ایکائو........................................................ 110

3-11- اصلاحیه معاهده شیکاگو در سازمان ایکائو......................................................................... 114

3-12- سرنگونی هواپیمای ایران ایرپرواز 655 و نقش ائکائو.......................................................... 120

3-12-1- تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس...................................................................... 122

3-12-2- مواضع دولت های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا................................... 126

3-12-3- رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.......................................................... 130

3-13- همکاری های قضائی برای مبارزه با تروریسم هوایی.......................................................... 133

3-14- اسناد حقوقی بین المللی.................................................................................................. 137

نتیجه گیری................................................................................................................................ 145

منابع......................................................................................................................................... 149

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................... 158

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا