امروز: پنجشنبه 16 آذر 1402
بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,225
فرمت فایل docx
حجم فایل 309 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
28,800 تومان
تحقیق

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چكیده .....................................................................................................................................................................................1

مقدمه .....................................................................................................................................................................................2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- اهداف تحقیق.. 5

د- فرضیه‌های تحقیق.. 6

هـ - پیشینه پژوهش.... 6

و- جنبه نوآوری.. 9

ز- روش کار: 9

                                             فصل اول: كلیات

1-1  تعاریف.... 12

1-1-1 تعریف تكرار جرم. 12

1-1-2 تعریف نظری و كاربردی تكرار جرم. 13

1-1-2-1 تعریف نظری (مفهومی) 13

1-1-2-2 تعریف كاربردی.. 18

1-1-3 تعریف تكرار جرم در حقوق كیفری ایران………………..……………………………………………..18

1-1-3-1 تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392................................................................................23

1-1-4- تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری انگلیس.... 25

1-1-4-1 تكرار جرم و كارایی نظام عدالت كیفری ایران.. 26

1-1-4-2 نرخ تكرار جرم. 29

1-1-4-3 هزینه نظام عدالت كیفری و تكرار جرم. 35

1-1-4-3-1 افزایش جمعیت زندانها 36

1-1-4-3-2  افزایش هزینه مدیریت زندان و تجهیز آن.. 38

1-1-4-3-3  افزایش تعداد محاكمات با حضور هیأت منصفه یا قضات بیشتر و كند شدن روند دادرسی. 39

1-1-5 تعدد جرم. 39

1-1-6- تعدد جرم در انگلستان.. 42

1-2-2 تكرار جرم به عنوان یك حرفه (پیشه) مجرمانه. 43

1-2- تكرار جرم حرفه ای... 43

1-2-1-ابعاد حرفه مجرمانه. 45

1-2-2- مباشرت در ارتكاب جرایم.. 45

1-2-3- كثرت جرایم ارتكابی.. 46

1-2-4- شدّت و وخامت جرایم ارتكابی.. 48

فصل دوم: بررسی سیاست جنایی ایران و انگلستان در رابطه با تكرار جرم

2-1 الگوی كیفری... 53

2-1-1 نظریه بازدارندگی مجازات‌ها 54

2-1-2 احیای نظریة بازدارندگی.. 60

2-2 جنبه های تأثیر الگوی كیفری بر سیاست جنایی ایران ناظر به تكرار جرم. 62

2-2-1 تكرار جرم معیار عام تشدید مجازات... 67

2-2-1-1 پذیرش افتراقی الگوی كیفری ایران.. 67

2-2-1-2 شرایط تحقّق تكرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 70

2-2-1-3 اجرای دقیق تر و شدیدتر الگوی كیفری.. 76

2-2-1-4 گرایش بیشتر به بازدارندگی مجازات در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

2-2-1-5 گرایش به نوآوری و اصلاحی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392..........................81

2-2-1-5-1 تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات.........................................................................................................81

2-2-1-5-2 مبنای تشدید مجازات..............................................................................................................................82

2-2-1-5-3 تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی .........................................................................................................83

2-2-1-5-4 تکرار در جرائم موجب حد و تعزیر .......................................................................................................84

2-2-2 جنبه های تأثیر الگوی كیفری بر سیاست جنایی كامن لا ناظر به تكرار جرم. 81

2-2-2-1 پذیرش افتراقی الگوی كیفری.. 81

2-2-2-2 شرایط تحقق تكرار جرم در حقوق انگلستان.. 81

2-2-3 تکرار جرم در نمونه‌هایی از مقررات جزایی انگلستان.. 84

2-2-3-1- قانون الکل و دیگر داروهای مجاز مصوب 1964 (فروش نوشابه بدون مجوز) 90

2-2-3-2- قانون ادله جزائی و پلیس 1984: 91

2-2-3-4- قانون کفالت 1976: 91

2-2-3-5- قانون جرائم جنسی 1956: 92

2-2-3-6- قانون ادله جزائی و پلیس 1984: 92

2-2-3-7- قانون سوء استفاده از کامپیوتر 1990: 93

2-2-3-8- قانون حقوق جزای 1967 مجازات کمک به مجرمین: 93

2-2-4 تکامل تاثیر الگوی کیفری در حقوق ایران.. 94

2-2-5-  بیان شرایط تحقّق تكرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و حقوق انگلستان.. 97

2-2-5-1 سابقة تحمل مجازات تعزیری. 97

2-2-5-2- جرم ارتكابی اخیر همان جرم سابق باشد. 98

2-2-5-3- ویژگی های تكرار جرم در قوانین كیفری ایران و انگلستان.. 99

الف - پذیرش تكرار جرم خاص.... 99

ب - تعیین میزان تشدید مجازات... 100

ج - افزایش تصاعدی مجازات... 101

2-2-5-4 توسعه كاربرد كیفری در سیستم قانونگذاری «انقلاب اسلامی». 102

2-2-5-4-1 تكرار جرم در قوانین كیفری خاص.... 102

2-2-6 مصادیق تكرار جرم و مجازات آن در قوانین كیفری ایران.. 104

2-3 ارزیابی الگوی كیفری در مقابل تكرار جرم. 102

2-3-1 انتقادات ناظر به مبانی الگوی كیفری.. 103

2-3-1-1 عقلانیت انسان.. 103

2-1-3-2 آزادی اراده 104

2-3-1-3 تشابه اساسی انسان ها با یكدیگر. 110

2-3-2 انتقادات ناظر به كاركردهای الگوی كیفری.. 110

فصل سوم: رویكردهای پیشگیرانه و اصلاحی ناظر به تكرار جرم در ایران و انگلستان

 

3-1 نقش مذهب، محیط اصلی، و محیط اجتماعی... 115

3-1-1 نقش مذهب... 115

3-1-2 محیط اصلی.. 117

3-1-3 محیط اجتماعی.. 120

3-1-3-1 جرم شناسی رادیكال و شرایط اقتصادی.. 122

3-1-4- بیكاری و تكرار جرم. 123

3-1-4-1- رویكردهای اصلاحی ناظر به تكرار كنندگان جرم. 125

3-1-4-2- آموزش.... 125

3-1-4-3 درمان مجرمان مكرّر 129

3-1-4-4- برنامه های انتقال (گذار) 131

3-1-4-5-نظارت فشرده (مشدد) 134

3-2 تكرار جرم در پرتو نظریه ها 135

3-2-1 نظریه های جرم شناختی.. 136

3-2-1-1 نظریة آنومی.. 137

3-2-1-2 نظریة معاشرت ترجیحی.. 141

3-2-1-3 نظریه برچسب زنی.. 144

نتیجه گیری... 146

پیشنهادات... 149

منابع و مآخذ.. 150

1- فارسی.. 150

2- عربی.. 152

3- مقالات... 153

4- منابع انگلیسی.. 154

الف: کتاب‌ها 154

ب: مقالات... 155

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا