امروز: چهارشنبه 8 آذر 1402
مطالعه تطبیقی نحوه ایفای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و انگلستان
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,159
فرمت فایل docx
حجم فایل 370 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 180
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

پ- سوالات پژوهش.... 6

ت- فرضیه های پژوهش.... 6

ث) اهدف پژوهش.... 7

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

چ- روش انجام پژوهش.... 7

ح) ساماندهی پژوهش.... 8

فصل اول: کلیات(مفاهیم، مبانی و تاریخچه) 9

1-1- مفاهیم. 9

1-1-1-تعدی و تفریط.. 9

1-1-2- قرارداد یا عقد. 9

1-1-3- حق.. 10

1-1-4- خسارت... 10

1-1-5- شخص مسؤول. 10

1-1-6- مفهوم اجل.. 11

1-1-7- مفاهیم مرتبط با مالکیت... 11

1-1-7-1- حق انتفاع. 11

1-1-7-2- حق ارتفاق.. 12

1-1-7-3-تعدی و تفریط.. 12

1-1-8- مفاهیم مربوط به حقوق مالی.. 12

1-1-8-1- حق عینی.. 12

1-1-8-2- حق دینی.. 12

1-1-8-3- حقوق معنوی یا حق شركاء 12

1-2- مبانی نظری پژوهش.... 13

1-2-1- اصول حاکم بر عقود و قراردادها 13

1-2-1-1- اصل لزوم عقود 13

1-2-1-2- اصل جبران خسارت... 14

1-2-1-3- اصل صحت... 14

1-2-1-4- اصل تاثیر عرف در معاهدات... 14

1-2-2- انجام دادن كار موضوع قرارداد 15

1-2-2-1- مقدور بودن. 15

1-2-2-2- مشروع بودن. 15

1-2-2-3- دارا بودن منفعت عقلایی.. 15

1-2-3- شرایط اساسی برای صحت معامله( قراردادها) 16

1-2-3-1- قصد و رضای طرفین قراردادها 16

1-2-3-1-1- ایجاب و قبول در قرارداد 21

1-2-3-1-1-1- شرایط ایجاب... 21

1-2-3-1-1-2- اثر ایجاب... 21

1-2-3-1-1-3- انقضاء مدت مقرر برای قبول. 22

1-2-3-1-1-4- شرایط قبول. 22

1-2-3-1-1-5- اعلام قبول. 22

1-2-3-1-2- اهلیت طرفین در قرارداد 23

1-2-3-1-2-1- اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری) 23

1-2-3-1-2-2- اهلیت استیفاء (اهلیت بهره‌وری) یا اهلیت قانونی.. 24

1-2-3-2- شرایط اساسی برای صحت شروط ضمن عقد. 24

1-2-4- خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و روش‌های برخورد با آن. 26

1-2-4-1- خسارات عدم اجرای تعهد. 30

1-2-4-1-1- انقضای مدت انجام تعهد. 30

1-2-4-1-2- تقصیر متعهد. 30

1-2-4-2- میزان جبران خسارت... 31

1-2-4-3- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث... 31

1-2-5- شروط ضمن عقد. 32

1-2-5-1- اقسام شروط ضمن عقد. 32

1-2-5-1-1- شروط باطل غیرمُبطِل عقد. 33

1-2-5-1-2- شروط باطل مُبطِل عقد. 33

1-2-5-1-3-  شرط خلاف مقتضای عقد. 33

1-2-6- راه های حل اختلاف در قراردادها 34

1-2-6-1- مذاکره طرفین قرارداد جهت سازش.... 34

1-2-6-2- مذاکره کارشناسان طرفین جهت سازش.... 34

1-2-6-3- حل (رسیدگی) اختلاف از طریق داوری.. 35

1-2-7- سقوط تعهدات در قرارداد (ماده  264 قانون مدنی) 35

1-2-8- ماهیّت اجرای تعهد قراردادی.. 37

1-2-8-1- لزوم اراده انشایی همه طرفهای اجرای تعهد قراردادی.. 37

1-2-8-2- نظریه عقد معین بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد 38

1-2-8-3- نظریه قرارداد بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد 40

1-2-8-4- توجیه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد از باب ایقاع. 40

1-2-9- اجرای قرارداد بعنوان واقعه حقوقی.. 41

1-2-9-1- نبودن عمل حقوقی تحت ماهیت اجرای قرارداد 41

1-2-9-2- اجرای قرارداد ، ماهیت واحد دارد یا متعدد 43

1-2-9-2-1- قابلیت تفكیك عوارض ماهیت حقوقی از اجرای قرارداد 44

1-2-9-2-2- نقد نظرات معتقد به تفصیل یا تركیب... 45

1-2-9-3- رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت... 47

1-3- پیشینه تاریخی.. 48

فصل دوم: اعتبار انواع قراردادها ازحیث زمان ومهلت عادله برای اجرای تعهدات... 51

2-1- خسارات قراردادی.. 51

2-1-1- آزادی قراردادها 52

2-1-1-1- قانون. 53

2-1-1-2- نظم عمومی.. 54

2-1-1-3- اخلاق حسنه. 55

2-1-2- آثار آزادی قراردادها 55

2-2- مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت... 56

2-2-1- قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) 56

2-2-2- اصل تسلیط.. 57

2-2-3- لزوم وفای به عهد. 57

2-2-4- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر. 58

2-2-5- اصل صحت... 58

2-3- ویژگی ها و عملكرد شرط خسارت توافقی.. 59

2-3-1- مبنای خسارت توافقی.. 59

2-3-2- ماهیت شرط خسارت توافقی.. 59

2-3-3- ویژگیهای شرط خسارت توافقی.. 60

2-3-4- شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی.. 61

2-3-4-1- عدم انجام تعهد. 62

2-3-4-2- تأخیر در اجرا 64

2-3-5- تمایل دادگاهها به مداخله. 65

2-3-5-1- استناد به قاعده عدل و انصاف... 65

2-3-5-2- استناد به قوانین و مقررات... 67

2-4- شرایط و ویژگی های تعذر وفا به عقد. 68

2-4-1- نامقدور بودن مطلق یا نسبی.. 68

2-4-2- قدرت بر تسلیم شرط واقعی یا شرط علمی.. 69

2-4-3- اشتراط قدرت بر تسلیم یا مانعیت عجز. 70

2-4-4- زمان اعتبار قدرت بر تسلیم و اثر تعذر طاری.. 70

2-4-5- عقیم شدن قرارداد 71

2-5- تعیین قانون حاكم بر قراردادها 72

2-5-1- امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار. 72

2-5-2- تعیین حدود اراده متعاملین.. 75

2-6- اثبات عدم اجرا قراردادها 76

2-6-1- تعهدات به نتیجه. 77

2-6-2- تعهدات به وسیله. 78

2-7- تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی متعهد در اجرای قرارداد 79

2-7-1- ملاک و ضابطه تشخیص تقصیر عمدی و غیرعمدی متعهد در اجرای قرارداد 80

2-7-2- تقصیر عمدی متعهد در قراردادها و مسؤلیت مدنی.. 81

2-8- اعتبار انواع قراردادها از حیث زمان. 81

2-8-1- بیع نقد. 82

2-8-2- بیع نسیه. 85

2-8-3- بیع سلف.... 86

2-8-4- بیع کالی به کالی.. 88

2-9- مهلت عادله و عدم امکان اجرای قرارداد 88

2-9-1- مهلت عادله و عسر و حرج.. 89

2-9-2- مهلت عادله و تعدیل قضایی.. 90

2-9-3- قلمرو اسباب مهلت عادله. 91

2-9-3-1- قلمرو مهلت عادله. 91

2-9-3-2- اسباب توجیه کننده مهلت عادله. 92

2-9-3-3- مقام صالح در اعطای مهلت عادله. 93

2-9-3-4- میزان مهلت عادله و نحوة محاسبة آن. 93

2-9-4- آثار مهلت عادله. 94

2-10- قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران. 95

2-10-1- قانون حاكم بر ایجاد قرارداد 96

2-10-2- قانون حاكم بر تعهدات قراردادی.. 97

2-11- انتخاب قانون حاكم بر قرارداد 98

2-11-1- قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 98

2-11-2- اصل آزادی طرفین ( حاكمیت اراده ) 99

2-11-3- قابلیت اجرای قواعد امری.. 100

2-11-4- قانون حاكم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد 100

2-11-5- موافقتنامه های جامعِ کاهنده  ابهامات... 101

2-12- مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری در اجرای قرارداد 101

فصل سوم: ضابطه های تشخیص اسباب تملک در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلیس.... 105

3-1- مشخصات تعهد و انواع تعهدات... 106

3-1-1- تعهد، ماهیت تعهد، اوصاف و انواع آن. 106

3-1-2- ضمانت اجرای تعهدات... 108

3-2- شرط تعیین خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن. 111

3-2-1- ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت... 111

3-2-2- آثار و احکام شرط تعیین خسارت... 112

3-3- مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرارسیدن موعد تعهدات قراردادی.. 113

3-3-1- جایگاه نظریه تضمین یک جانبه در فقه. 113

3-3-2- جایگاه نظریه تضمین یک جانبه در حقوق موضوعه. 114

3-4- زمان اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن. 114

3-4-1- انواع زمان اجرای تعهد قراردادی.. 114

3-4-1-1- انواع قرارداد ازجهت ذکرزمان اجرا درقرارداد 115

3-4-1-2- الفاظ مبین زمان اجرای تعهد. 116

3-4-2- احکام اجرای تعهد مؤجل.. 118

3-4-3- عدم پیش بینی زمان اجرا در قرارداد 119

3-4-3-1- وجود قرائن مشخص کننده زمان اجرا 119

3-4-3-2- عدم وجود قرائن مشخص کننده زمان اجرا(زمان اجرای تعهد مطلق) 120

3-4-3-2-1- قاعده مطالبه اجرای تعهد قراردادی (پساکرد) 120

3-4-3-2-2- قاعده فوریت اجرای تعهد مطلق.. 120

3-4-4- انواع زمان اجرای تعهد قراردادی از جهت وقوع در عمل.. 121

3-4-4-1- پراخت زودتر از موعد. 121

3-4-4-2- پرداخت سررسید. 121

3-4-4-3- پرداخت با تأخیر. 121

3-5- ضمانت اجرای تعهدات قراردادی.. 122

3-5-1- حق حبس.... 123

3-5-1-1- مبنای قاعده حق حبس.... 124

3-5-1-2- شرائط و موانع حق حبس.... 124

3-5-1-3- موانع اجرای حق حبس.... 125

3-5-1-4- قلمرو حق حبس.... 125

3-5-1-5- احکام و آثار حق حبس.... 126

3-5-2-  الزام به اجرای عین تعهد قراردادی.. 127

3-5-2-1- مبنای قاعده الزام به اجرای عین تعهد. 127

3-5-2-2- شرائط و موانع اجرای قاعده 127

3-5-2-3- ابزار الزام به اجرای تعهد. 129

3-5-2-4-  راههای الزام به اجرای تعهد قراردادی.. 131

3-5-2-5- احکام الزام به اجرای عین تعهد قراردادی.. 133

3-6- انواع جبران خسارت نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان. 134

3-6-1- خسارت جبرانی یا ترمیمی.. 134

3-6-2- خسارت متوقع. 135

3-6-3- خسارت اتکایی.. 136

3-6-4- خسارات غیرمادی یا معنوی.. 139

3-6-5- خسارت استردادی یا اعاده‌ای.. 140

3-6-6- خسارت اسمی.. 141

3-6-7- خسارت تنبیهی یا ترهیبی.. 141

3-7- محدودیت‌های مطالبه خسارت در حقوق انگلیس.... 142

3-7-1- بعید بودن. 143

3-7-2- نظریه تخفیف.... 143

3-8- مکتب های تفسیر مفاد قرارداد بر حسب مصلحت فردی و اجتماعی و میزان پذیرش این مکاتب در حقوق ایران و انگلستان  147

3-8-1- مکتب های تفسیر مفاد قرارداد بر حسب مصلحت فردی و اجتماعی.. 147

3-8-2- میزان پذیرش مکاتب اصالت فردی و اجتماعی در حقوق ایران و انگلستان. 150

3-9- ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلستان. 154

3-10- بررسی ابزارهای تفسیری برخاسته از قرارداد 155

3-11- تعلیق تعهدات در قرارداد های متقارن و غیر متقارن در حقوق انگلیس.... 159

3-11-1- در نقض صریح قرارداد 160

3-11-2- در نقض ضمنی قرارداد 160

نتیجه. 162

پیشنهادها 165

منابع. 166

چکیده انگلیسی.. 172

  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا