امروز: شنبه 12 اسفند 1402
بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,459
فرمت فایل docx
حجم فایل 337 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129
28,800 تومان
تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق. 5

ج) فرضیه تحقیق. 6

د)ضرورت تحقیق. 6

ح) پیشینه تحقیق. 8

ه) اهداف تحقیق. 9

و) روش تحقیق. 10

ی) ساماندهی تحقیق. 10

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعاریف... 12

1-1-1- تلف... 13

1-1-1-1- اقسام تلف... 14

1-1-1-1-1- تلف بعض... 15

1-1-1-1-2- تلف جزء 15

1-1-1-1-3- تلف کل. 15

1-1-1-1-4- تلف وصف... 15

1-1-1-2-آثار تلف... 16

1-1-1-2-1- عقد معین. 16

1-1-1-2-2- مبیع کلی در معین. 16

1-1-2- فسخ. 19

1-1-2-1- ماهیت فسخ. 20

1-1-2-2- مبنای فسخ. 20

1-1-2-3- شرائط فسخ. 21

1-1-2-4-آثار فسخ. 22

1-1-2-5- مبانی فسخ. 22

1-1-2-5-1- اراده 22

1-1-2-5-2- حکم قانون به علت قانونی. 23

فصل دوم: مبانی فقهی و حقوقی تلف

2-1-  جایگاه تلف موضوع در عقد. 25

2-2-  اسباب تلف... 27

2-2-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 28

2-2-2-  تقصیر متعهد. 30

2-2-3- تقصیر متعهد له. 31

2-3-   وضعیت عوضین و منافع حاصله از آن‌ها در نتیجه تلف موضوع عقد. 32

2-3-1-   وضعیت عوضین در نتیجه تلف موضوع عقد. 33

2-3-1-1- عقود تملیكی آنی. 33

2-3-1-2- عقود تملیكی مستمر. 34

2-3-2- عقود عهدی.. 35

2-3-2-1- عقود عهدی آنی. 35

2-3-2-2- عقود عهدی مستمر. 36

2-4-  ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده 37

2-5-  مبانی ضمان معاوضی فروشنده 44

2-5-1-  ضمان معاوضی. 44

2-5-1-1- روایات.. 44

2-5-1-2-  اجماع. 46

2-5-1-3- بنای عقلاء 46

2-5-2-  شرایط تحقق ضمان معاوضی. 47

2-5-3- احکام تلف در باب معاملات.. 52

2-5-3-1- عقود معاوضی. 52

2-5-3-1- فرض های قاعده تلف مبیع. 53

2-6- قاعده تلف در زمان خیار. 55

2-7- ضمان تلف در زمان خیار. 56

2-8- ضمان نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 59

2-9- ماهیت ومبنا وطبیعت خیار. 59

2-9-1- استثنای بودن وجود خیار. 61

2-9-2- مبنای خیار تقسیم نظرها 63

2-10- آثار اجرای خیار. 70

2-10-1- بازگشت آثار گذشته. 71

2-10-2-  وضع ویژه خیار عیب.. 73

2-11- تبری از عیوب.. 74

2-12- تلف مال در عقود غیر معاوضی. 76

2-12-1-تلف مال امانت یا در حکم امانت.. 76

2-12-2- تلف مهریه. 77

فصل سوم: آثار تلف  موضوع قرارداد در فسخ عقود تکمیلی

3-1- ضمان تلف  و نقص پس از اقاله و پیش از تسلیم. 79

3-2- تلف عوض معامله. 80

3-3- عقیم شدن اجرای قرارداد. 83

3-4- آثار تلف در عقد اجاره 88

3-5- شمول قاعده(تلف مبیع قبل از قبض) نسبت به سایر معاوضات.. 94

3-6-  قاعده بودن عدم سقوط خیار با تلف عین. 96

3-7- معنای خیار در قاعده 99

3-8- قلمرو قاعده 102

3-8-1- قلمرو قاعده در تلف... 103

3-8-2- شروط تحقق قاعده 108

3-8-3- مقتضای عمومات ادله. 112

3-8-4- آثار قاعده 115

نتیجه. 117

منابع و مآخذ. 121

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا