امروز: چهارشنبه 5 مهر 1402
وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 860
فرمت فایل docx
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
28,800 تومان
تحقیق

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چكیده: 6

مقدمه. 7

1-  تعاریف... 8

1-1- جرم. 8

1-1-1- جرم در لغت... 8

1-1-2- جرم در اصطلاح حقوقی.. 9

1-2- مجازات... 11

1-2-1- تعریف مجازات... 11

1-2-2- اهداف عمومی.. 14

1-2-3- اصول و ویژگی‌های مجازاتها 15

1-2-3-1- اصل قانونی بودن مجازات... 15

1-2-3-2- اصل تساوی مجازاتها 17

1-2-3-3- اصل مسؤولیت کیفری و شخصی بودن مجازاتها 20

1-2-3-4- ویژگی قطعی بودن مجازات واجرای آن. 20

1-2-3-5- ویژگی اعمال کیفر در قبال رفتار مجرمانه. 21

2-اهداف مجازات‌ها 21

2-1-2- فایده گرایی.. 25

2-1-3- بازدارندگی.. 26

2-1-4- توان گیری.. 27

2-1-5- اصلاح (بازپروری) 29

2-1-6- رضایت بزه دیده. 31

3-   فردی کردن مجازاتها 32

4-  تناسب میان جرایم و مجازاتها 38

5-  چیستی وچرایی تخفیف کیفر. 42

5-1- چیستی.. 42

5-2- چرایی(مبنا) 43

5-2-1- مبنای منطقی وعقلی.. 43

5-2-2- مبنای قانونی.. 43

5-2-3-مبنای قضایی.. 44

5-2-4-مبنای طبیعی.. 44

6- شرایط و رویکرد حقوق ایران درمورد تخفیف کیفر. 45

6-1- سابقه تخفیف کیفر در تاریخ حقوق ایران. 45

6-2- شرایط تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92. 46

6-2-1- عذرهای تخفیف دهنده. 47

6-2-1-1- عذر اعانت... 47

6-2-1-2- عذر همکاری.. 47

6-2-1-3- عذرخانوادگی.. 48

6-2-1-4- عذر ترک جرم. 48

6-2-2- کیفیات مخففه (جهات تخفیف) 49

6-2-2-1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.. 50

6-2-2-2- ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم.. 50

6-2-2-3- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا جبران زیان ناشی از آن. 51

6-2-2-4- همکاری موثر متهم.. 51

6-2-2-5- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.. 51

6-2-2-6-حالت برانگیختگی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم در ارتکاب جرم. 52

6-2-2-7-خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم. 52

6-2-2-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 53

6-2-2-9-توبه. 53

6-2-2-10-گذشت بزه دیده. 53

6-3- موانع تخفیف کیفر. 54

6-4-آثار کیفیات مخففه. 56

6-4-1- اثر کیفیات مخففه نسبت به مجازاتها 56

6-4-2- اثر کیفیات مخففه نسبت به اقدامات تامینی.. 58

نتیجه. 60

پیشنهادات... 61

منابع و مآخذ. 62

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا