امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,216
فرمت فایل docx
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
28,800 تومان
تحقیق

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چكیده: 6

مقدمه. 7

1-  تعاریف... 8

1-1- جرم. 8

1-1-1- جرم در لغت... 8

1-1-2- جرم در اصطلاح حقوقی.. 9

1-2- مجازات... 11

1-2-1- تعریف مجازات... 11

1-2-2- اهداف عمومی.. 14

1-2-3- اصول و ویژگی‌های مجازاتها 15

1-2-3-1- اصل قانونی بودن مجازات... 15

1-2-3-2- اصل تساوی مجازاتها 17

1-2-3-3- اصل مسؤولیت کیفری و شخصی بودن مجازاتها 20

1-2-3-4- ویژگی قطعی بودن مجازات واجرای آن. 20

1-2-3-5- ویژگی اعمال کیفر در قبال رفتار مجرمانه. 21

2-اهداف مجازات‌ها 21

2-1-2- فایده گرایی.. 25

2-1-3- بازدارندگی.. 26

2-1-4- توان گیری.. 27

2-1-5- اصلاح (بازپروری) 29

2-1-6- رضایت بزه دیده. 31

3-   فردی کردن مجازاتها 32

4-  تناسب میان جرایم و مجازاتها 38

5-  چیستی وچرایی تخفیف کیفر. 42

5-1- چیستی.. 42

5-2- چرایی(مبنا) 43

5-2-1- مبنای منطقی وعقلی.. 43

5-2-2- مبنای قانونی.. 43

5-2-3-مبنای قضایی.. 44

5-2-4-مبنای طبیعی.. 44

6- شرایط و رویکرد حقوق ایران درمورد تخفیف کیفر. 45

6-1- سابقه تخفیف کیفر در تاریخ حقوق ایران. 45

6-2- شرایط تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92. 46

6-2-1- عذرهای تخفیف دهنده. 47

6-2-1-1- عذر اعانت... 47

6-2-1-2- عذر همکاری.. 47

6-2-1-3- عذرخانوادگی.. 48

6-2-1-4- عذر ترک جرم. 48

6-2-2- کیفیات مخففه (جهات تخفیف) 49

6-2-2-1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.. 50

6-2-2-2- ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم.. 50

6-2-2-3- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا جبران زیان ناشی از آن. 51

6-2-2-4- همکاری موثر متهم.. 51

6-2-2-5- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.. 51

6-2-2-6-حالت برانگیختگی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم در ارتکاب جرم. 52

6-2-2-7-خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم. 52

6-2-2-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 53

6-2-2-9-توبه. 53

6-2-2-10-گذشت بزه دیده. 53

6-3- موانع تخفیف کیفر. 54

6-4-آثار کیفیات مخففه. 56

6-4-1- اثر کیفیات مخففه نسبت به مجازاتها 56

6-4-2- اثر کیفیات مخففه نسبت به اقدامات تامینی.. 58

نتیجه. 60

پیشنهادات... 61

منابع و مآخذ. 62

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا