امروز: چهارشنبه 8 آذر 1402
بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 5,455
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.051 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق(بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران)

                                                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1 

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 3

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. 5

ه) اهداف تحقیق.. 5

و)  سؤالات تحقیق.. 5

ز) فرضیه‏های تحقیق.. 6

ح) نوع روش تحقیق.. 6

ی) ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1- تعاریف... 7

1-1-1-مفاهیم اصلی.. 7

1-1-1-1- هبه. 7

1-1-1-2- واهب.. 11

1-1-1-3-  متهب.. 11

1-1-1-4- تسلیم (اقباض) 12

1-1-1-5-  قبض... 14

1-1-1-5-1- ماهیت حقوقی قبض... 17

1-1-1-5-1-1- ماهیت حقوقی قبض به عنوان شرط صحت، لزوم و مشخص مافی‌الذمه. 17

1-1-1-5-1-2- ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر و لازمه اعمال حقوقی.. 18

1-1-2- مفاهیم مرتبط.. 19

1-1-2-1- عقد. 19

1-1-2-1-1- معنای لغوی عقد. 19

1-1-2-1-2- معنای اصطلاحی عقد. 19

1-1-2-2- معامله. 20

1-1-2-3- مورد معامله. 22

1-1-2-4- شرط صحت.. 26

1-1-2-5- شرط لزوم. 27

1-2- ماهیت هبه و قابلیت رجوع از آن. 28

1-2-1- موارد غیر قابل رجوع از هبه. 28

1-2-2- عدم قابلیت رجوع به لحاظ خروج ازملکیت متهب.. 30

1-2-3- عدم قابلیت رجوع به لحاظ تغییر در عین موهوبه. 31

1-3- تفاوت هبه با عناوین مشابه. 34

1-3-1- تفاوت هبه با وصیت.. 34

1-3-2-  تفاوت هبه با بیع. 34

1-3-3- تفاوت هبه با صلح.. 35

1-3-4- تفاوت هبه با هدیه. 36

1-3-5- تفاوت هبه با صدقه. 36

1-4- اوصاف عقد هبه. 37

1-4-1- عقد بودن هبه. 38

1-4-2-  مجانی بودن عقد هبه. 38

1-4-3- تملیکی بودن عقد هبه. 38

1-4-4- عینی بودن عقد هبه. 39

1-4-5- لازم یا جایز بودن عقد هبه. 39

 فصل دوم : شرایط قبض در عقد هبه 

2-1- شرایط اعتبار قبض... 42

2-1-1- وجود متعاملین.. 42

2-1-2- اهلیت متعاملین.. 43

2-1-3- جایگاه اذن در تحقق قبض در عقد هبه. 50

2-1-3-1- ضرورت اذنِ خاص مالك درتحقق قبض... 52

2-1-3-2- تأثیر رجوع مالك از اذن. 52

2-1-5- تأثیر اذن طرف معامله در تحقق قبض... 55

2-2- تأثیر فوریت قبض در تحقق عقد هبه. 56

2-3- شرایط قبض در عقد هبه. 60

2-3-1- قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی.. 60

2-3-2- قبض به عنوان شرط لزوم. 61

2-3-3- قبض به عنوان نتیجه و لازمه عقد. 61

2-3-4-  سقوط خیار تأخیر ثمن.. 62

2-3-5- سقوط حق حبس... 62

2-3-6- انتقال ضمان معاوضی.. 63

2-3-7- تأثیر مقدوریت و غیر مقدوریت قبض... 63

2-3-8- تأثیر تأخیر معذوریت اقباض... 63

2-3-9- قبض و اقباض به عنوان وسیله اعلام اراده 63

2-4- موضوع قبض در عقد هبه. 64

2-4-1- عین.. 64

2-4-1-1- عین معین.. 64

2-4-1-2- کلی در معین.. 65

2-4-1-3- کلی فی الذمه. 65

2-4-2- منفعت.. 66

2-4-3- حقوق. 66

1- حقوق مالی.. 66

1-1- حق عینی.. 67

1-2- حق دینی.. 67

2- حقوق غیر مالی.. 67

2-4-3-1- حقوق غیر مالی و عینی.. 67

2-4-3-2- حقوق دینی.. 67

2-4-3-2-1- هبهی دین به مدیون. 68

2-4-3-2-2- هبه دین به ثالث.. 68

2-4-4- زمان تحقق قبض در عقد هبه. 68

2-5- مسولیت تلف در دوران قبل از قبض... 69

2-5-1-  تلف مبیع قبل از قبض... 69

2-5-2-  قاعدۀ ضمان مقبوض به عقد فاسد. 72

فصل سوم: نقش و آثار قبض در عقد هبه در فقه و حقوق موضوعه

3-2- نقش قبض در فقه امامیه. 81

3-3- نقش قبض در حقوق موضوعه. 84

3-4- نقش قبض در عقد هبه. 84

3-4-1- نقش قبض در هبه در میان فقهای امامیه. 85

3-4-2- نقش قبض در هبه در میان حقوقدانان. 87

3-5- نقش قبض نزد فقهای عامه. 89

3-6- آثار قبض... 90

3-6-1- اثر فوت واهب یا متهب قبل از قبض در هبه. 91

3-6-2- اثر قبض در نمائات حاصل  در بین عقد و قبل از قبض... 92

نتیجه. 93

پیشنهادات تحقیق.. 96

منابع و مآخذ. 97

چکیده انگلیسی.. 101

 

   
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا