امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,787
فرمت فایل docx
حجم فایل 462 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144
34,800 تومان
تحقیق ارشد (سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                                             1

مقدمه                                                                                                                               2

الف: طرح مسئله                                                                                                                 4

ب: ضرورت تحقیق                                                                                                              5

ج: اهداف تحقیق                                                                                                                 5

د: سوالات تحقیق                                                                                                               6

ه: فرضیه های تحقیق                                                                                                             6

و: روش تحقیق                                                                                                                     7

ز: مرور ادبیات و سوابق تحقیق                                                                                                 7

فصل اول: مفهوم شناسی                                                                                                           9

گفتار اول : نظریه پردازی پیرامون سرمایه اجتماعی                                                                             9

بند اول: زمینه‎های تاریخی سرمایه اجتماعی                                                                                  10

بند دوم : بوردیو                                                                                                                      12

بند سوم : کلمن                                                                                                                   13

بند چهارم : پاتنام                                                                                                                    16

گفتار دوم : مفهوم سرمایه اجتماعی                                                                                               17

بند اول : منابع سرمایه اجتماعی                                                                                               20

بند دوم: لزوم وجود کیفیت در سرمایه اجتماعی                                                                            27

بند سوم : قدرت سرمایه اجتماعی                                                                                         28

بند چهارم: اهمیت سرمایه اجتماعی و افزایش آن                                                                       30

گفتار سوم : سرمایه اجتماعی منفی                                                                                        31

بند اول: ارتکاب جرائم سازمان یافته و تروریسم                                                                        33

بند دوم :  تاثیر سرمایه اجتماعی منفی بر جرائم گوناگون                                                              36

بند سوم: روش‎های پیشگیری از انواع جرائم گروهی با استفاده از سرمایه اجتماعی                               41

فصل دوم: سرمایه اجتماعی و میزان جرم                                                                                  44

گفتار اول: تعریف جرم و مجرم                                                                                             44

گفتار دوم: نظریات تاثیرگزار بر سرمایه اجتماعی و جرم                                                                  46

بند اول: تئوری انتخاب عقلانی                                                                                                46

بند دوم: بی سازمانی اجتماعی                                                                                                47

بند سوم: کنترل اجتماعی                                                                                                       48

بند چهارم: تئوری های ترکیبی                                                                                                 51

بند پنجم : آنومی یا نابهنجاری                                                                                                53

گفتار سوم: ارتباط سرمایه اجتماعی و میزان جرم                                                                          55

بند اول: وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران                                                                                  57

بند دوم: اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی                                                                               58

بند سوم: ارزش زندگی و سرمایه اجتماعی                                                                                 59

بند چهارم: اعتماد اصلی‎ترین بعد سرمایه اجتماعی                                                                         60

بند پنجم: تعاملات خانوادگی، دوستان و همسایگان                                                                        63

بند ششم: کاهش سرمایه اجتماعی درون خانواده و تاثیر آن بر میزان جرم                                               67

بند هفتم: تعاملات تحصیلی و سرمایه اجتماعی                                                                            69

بند هشتم: مشارکت در جامعه محلی و سرمایه اجتماعی                                                                    70

بند نهم: عاملیت اجتماعی یا پیش نگری و پیش قدمی در زمینه اجتماعی                                              71

گفتار چهارم: سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی                                                    72

بند اول: احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی                                                                           74

بند دوم: : احساس امنیت و سرمایه اجتماعی منفی                                                                       70

گفتار پنجم: راه‎های ایحاد و افزایش سرمایه اجتماعی                                                                     75

بند اول: عوامل افزایش سرمایه اجتماعی                                                                                   76

بند دوم : آموزش سرمایه اجتماعی از دوران تحصیل                                                                             77

بند سوم : نقش گروه‎ها در افزایش سرمایه اجتماعی                                                                            76

بند چهارم : نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی                                                                        79

نتیجه گیری                                                                                                                     82

جداول پیوست                                                                                                                                      86

منابع                                          

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا