امروز: جمعه 17 آذر 1402
مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,536
فرمت فایل docx
حجم فایل 406 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

الف- بیان مسأله 3

ب) سؤالهای تحقیق. 5

ج- پیشینه تحقیق. 5

د- فرضیه‌های تحقیق. 6

هـ - اهداف تحقیق. 7

و – روش تحقیق. 7

ز- ساماندهی پژوهش... 7

فصل اول: کلیات(مفاهیم،مبانی وتار یخچه)

1-1- مفهوم و پیشینه تاریخی مرور زمان. 9

1-1-1- مفهوم مرور زمان. 9

1-1-1-1-واژه شناسی 9

1-1-1-2-واژه شناسی در زبان عرب..............................................................................9

1-1-1-3- مفهوم لغوی. 10

1-1-1-4- مفهوم اصطلاحی. 10

1-1-1-5-تعریف اصطلاحی مرور زمان ........................................................................12

1-1-2- پیشینه تاریخی مرور زمان. 12

1-1-2-1-اهمیت مرور زمان کیفری.............................................................................13

1-1-2-2-مبانی و فلسفه مرور زمان در حقوق موضوعه..................................................... 13

1-1-2-3- مرور زمان در حقوق روم 14

1-1-2-4- مرور زمان در حقوق بین الملل. 14

1-1-2-5- مرور زمان در حقوق ایران. 16

1-1-2-5-1- مرور زمان درحقوق ایران باستان. 16

1-1-2-5-2 مرور زمان در حقوق ایران معاصر. 17

1-1-2-5-2-1  مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب.. 17

1-1-2-5-2-2  مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب.. 19

1-2- مبانی ایجاد مرور زمان و نظریه های مختلف.. 21

1-2-1 ادله قائلین به مرور زمان. 21

1-2-1-1 نظریه تحول شخصیت انسان. 21

1-2-1-2- نظریه اصلاح مجرم 22

1-2-1-3- نظریه از بین رفتن دلایل جرم 23

1-2-1-4- نظریه ترس از مجازات.. 23

1-2-1-5- نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 23

1-2-1-6- نظریه سقوط حق در دستگاه قضایی نتیجه کوتاهی. 24

1-2-1-7- نظربه چشم پوشی دادسرا 25

1-2-1-8- نظریه فراموش شدن جرم (نیسان) 25

1-2-1-9- نظریه رعایت مصالح عمومی و اجتماعی. 27

1-2-1-10- ادله قائلین به عدم مرور زمان. 27

1-3- صور مختلف مرور زمان. 29

1-3-1- مرور زمان حقوقی. 29

1-3-1-1- مرور زمان مدنی. 29

1-3-1-1-1- مرور زمان مملک (مثبت) 29

1-3-1-1-2- مرور زمان مسقط (منفی) 30

1-3-1-1-3- مرور زمان استماع دعوا 30

1-3-1-1-4- مرور زمان مبتنی بر نظم عمومی. 31

1-3-1-1-5- مرور زمان مبتنی بر اماره پراخت دین. 31

1-3-2- مرور زمان تجاری. 32

1-3- 2-1- مرور زمان تجاری عام 32

1-3-2-2- مرور زمان تجاری خاص... 32

1-3-3- مرور زمان کیفری. 33

1-3-3-1- مرور زمان تقاضای تعقیب.. 33

1-3-3-2- مرور زمان تعقیب.. 34

1-3-3-3- مرور زمان مجازات.. 34

فصل دوم: بررسی فقهی مرور زمان

2-1- تاریخچه مرور زمان در فقه 36

2-1-3-مبانی مرور زمان کیفری در فقه اسلام.................................................................. 37

2-1-4-آراءمذاهب اسلامی در مورد مرور زمان............................................................... 37

2-2- قواعد. 43

2-2-1- قاعده اعراض... 43

2-2-2-1- مفهوم قاعده 43

2-2-2-2- مستند قاعده 44

2-2-2- قاعده قلمرو. 45

2-2-3- قاعده استحسان. 46

2-2-4- قاعده عقلی ضرورت حقظ نظام اجتماعی. 47

2-3- مرور زمان در مجازات‌های اسلامی. 48

2-3-1- قصاص و دیات.. 49

2-3-2- حدود 50

2-4- دیدگاه شورای نگهبان دربارۀ مرور زمان. 57

 

فصل سوم: مرور زمان کیفری در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال 1392

3-1- شکلی یا ماهوی بودن قوانین مرور زمان. 61

3-1-1- قوانین ماهوی و قوانین شکلی. 61

3-1- 1-1-تعریف قواعد ماهوی. 62

3-1- 1-2تعریف قواعد شکلی. 62

3-1- 1-3-تمیزقواعد شکلی و قواعد ماهوی 62

3-1- 1-4-شکلی یا ماهوی بودن مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 63

3-1- 1-5-تسری یا عدم تسری قوانین به گذشته 66

3-1- 1-5-1-استثنائات بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی. 66

3-1- 1-5-2-عطف به ما سبق شدن مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392. 67

3-2- مرور زمان تقاضای تعقیب.. 68

3-2-1- مرور زمان تقاضای تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 68

3-2-2- مرور زمان تقاضای تعقیب در مجازات اسلامی مصوب1392. 70

3-3- مرور زمان تعقیب.. 71

3-3-1-مرور زمان تعقیب در مقررات قبل از انقلاب.. 71

3-3-2- مرور زمان تعقیب در مقررات بعد از انقلاب.. 72

3-3-3- مرور زمان تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74

3-3-4- مرور زمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74

3-4- مرور زمان مجازات.. 77

3-4-1-مرور زمان مجازات در مقررات  قبل از انقلاب.. 78

3-4-2- مرور زمان مجازات در مقررات بعد از انقلاب.. 78

3-4-3- مرور زمان مجازات  قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 79

3-4-4- مرور زمان مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 80

3-5- جرایم مشمول مرور زمان. 84

3-5-1- جرایم مشمول مرور زمان در قوانین و مقررات قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 84

3-5-2- جرایم مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

3-5-2-1 نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه 94

نتیجه‌گیری. 97

پیشنهادات.. 99

منابع. 101

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا