امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
کلید واژه ها داور، حکمیت، قانون داوری، اختلاف، قرارداد داوری
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,669
فرمت فایل docx
حجم فایل 575 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (ماهیت حقوقی و آثار خاص قرارداد داوری )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 5

ج) فرضیات تحقیق.. 5

ج) پیشینه تحقیق.. 5

د) اهداف تحقیق.. 7

ه) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات (مفاهیم، مبانی و پیشینه)

1-1- تعاریف و مفاهیم. 9

1-1-1- مفهوم داور. 9

1-1-2- مفهوم داوری از دیدگاه قرآن. 10

1-1-3- مفهوم داوری از دیدگاه علمای حقوق.. 12

1-2- مشروعیت داوری.. 15

1-3- داوری در اسلام. 16

1-4- داوری در فقه شیعه. 21

1-5- اهمیت داوری.. 21

1-6- تاریخچه داوری.. 23

1-7- مزایای داوری.. 26

1-7-1- عدالت و کارایی بهتر. 26

1-7-2- حل مسالمت آمیز اختلافات... 27

1-7-3- محرمانه بودن داوری.. 27

1-7-4- سرعت در حل و فصل.. 28

1-7-5-  امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری.. 29

1-7-6- بیطرفی در داوری.. 30

1-8- معایب داوری.. 31

1-8-1- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران. 31

1-8-2- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری.. 32

1-8-3- عدم استدلال در رأی داوری.. 32

1-8-4- هزینه ی بالنسبه زیاد داوری.. 33

1-9- انواع داوری.. 33

1-9-1-  ازحیث زمان. 33

1-9-2- از حیث اختیاری یا اجباری بودن. 34

1-9-3-  داوری موردی و داوری سازمانی.. 34

1-10- مشخصات داوری.. 36

1-10-1- فرق داوری و كارشناسی.. 37

1-10-2- فرق داوری و سازش.... 38

1-10-3- فرق داوری و گواهی.. 40

1-10-4- فرق داوری با قضاوت دولتی.. 40

فصل دوم: ماهیت قرارداد داوری در حقوق ایران

2-1- قانون حاکم بر آیین داوری.. 44

2-2- قانون حاکم بر ماهیت دعوا 47

2-2-1-  حاکمیت اراده طرفین.. 47

2-2-2- قاعده دپساژ. 48

2-3- ماهیت قراردادی داوری.. 49

2-3-1- شرایط شکلی موافقت نامه داوری.. 50

2-3-2- شرایط ماهوی موافقت نامه داوری.. 51

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت حقوقی داوری.. 58

2-3-3-1- ماهیت قراردادی.. 58

2-3-3-2- ماهیت قضایی یا صلاحیتی.. 65

2-3-3-3- ماهیت مختلط.. 70

2-3-3-4- ماهیت مستقل.. 73

2-4- مقررات داوری.. 75

2-5- آثار توافق و قرارداد داوری.. 77

2-6- شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری.. 78

2-6-1- اهلیت طرفین قرارداد. 78

2-6-2- قابل ارجاع بودن اختلاف به داوری.. 79

2-7- شکل و فرم قرارداد داوری.. 80

2-7-1- کتبی بودن قرارداد داوری.. 80

2-7-2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری.. 81

2- 8- موضوع داوری.. 83

2-9- مدت داوری.. 85

2-10- تعیین داور. 87

2-10-1- تابعیت داور یا داوران. 90

2-10-2- تعویض داور یا داوران. 90

2-10-3- داور یا داوران. 91

2-11- شرایط انتخاب داور. 93

2-12- اشخاص فاقد صلاحیت داوری.. 94

2-13- قلمرو صلاحیت (داور) قاضی تحكیم. 94

2-14- داوری و موافقت نامه بین المللی.. 96

2-15- تجویز امکان داوری در معاملات... 98

2-16- داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 99

فصل سوم: آثار خاص قرارداد داوری در حقوق ایران

3-1- رسیدگی داور. 109

3-2- اصول حاکم بر رسیدگی داوری.. 109

3-3- رای داوری.. 111

3-3-1- شکل و مفاد رای.. 112

3-4- موارد بطلان و عدم قابلیت اجرایی آراء داوری.. 113

3-5- دعاویی غیر قابل طرح در داوری.. 114

3-6- ویژگی ها و آثار آراء داوری.. 114

3-7- صدور رأی توسط داوری.. 115

3-8- قابل اعتراض بودن رای داوری.. 116

3-9- ابلاغ، تصحیح و اعتراض و صدور اجرائیه برای آراء داوری.. 116

3-9-1- ابلاغ رای داوری.. 117

3-9-1-1-آثار ابلاغ رای داور. 120

3-9-2- رد و بلااثر نمودن رای داوری.. 121

3-9-3- اصلاح و تصحیح رای داوری.. 121

3-9-4- اجرای رای داور. 122

3-9-4-1- اجرای اختیاری رأی داور. 122

3-9-4-2- ضمانت اجرای عدم اجرای اختیاری رأی داور. 123

3-9-4-3- صدور اجرائیه. 123

3-9-4-4- مرجع صالح برای صدور اجرائیه. 123

3-9-4-5- باطل بودن و عدم قابلیت اجرای رأی داور. 124

3-9-4-6- توقف اجرای رأی داور. 125

3-9-4-7- رأی مبهم. 125

3-9-4-8- اجرای رأی داور با وجود اعتراض.... 125

3-10- نحوه اجرای رای داور(آراء خارجی) 125

3-11- رسیدگی پس از صدور رأی داور. 129

3-12- پایان داوری.. 131

3-13-  بررسی حق الزحمه و مسئولیت داور. 133

3-13-1- مسئولیت و تعهد پرداخت حق الزحمه داوری.. 133

3-13-2- میزان حق الزحمه داوری.. 134

3-13-3- حق الزحمه داوری در خصوص داوران طلاق.. 134

3-13-4- نواقص و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق الزحمه داور. 135

3-14- مسئولیت داور. 138

3-14-1- مسئولیت کیفری.. 138

3-14-2- مسئولیت انتظامی.. 139

3-14-3- مسئولیت مدنی.. 139

3-14-3-1- انواع سوء تصدی داور. 141

نتیجه گیری.. 144

پیشنهادات... 146

منابع. 147

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا