امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,969
فرمت فایل docx
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
34,800 تومان
تحقیق ارشد (تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 6

ب- سوابق تحقیق.. 12

ج - اهداف و ضرورت تحقیق.. 13

ه- سؤالات تحقیق.. 13

د- فرضیه‌های تحقیق.. 14

و- روش تحقیق.. 14

ژ- ساماندهی تحقیق.. 15

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 17

1-2- تعاریف... 17

1-2-1- تعذر. 17

1-2-2- تعذر اجرای قرارداد. 18

1-2-3- خیار تعذّر تسلیم. 18

1-2-4- عقیم شده قرارداد. 18

1-2-5- تعهد. 18

1-2-6- اجرای تعهد قراردادی.. 19

1-2-7- معنای‌ «لزوم‌» 20

1-3-1- موضوع تعهد. 21

1-3-2- طرفین تعهد. 22

1-3-3- رابطه حقوقی.. 23

1-4- ماهیت اجرای تعهد قراردادی.. 24

1-5- اصل لزوم اجرای قرارداد. 25

1-6- آثار قرارداد. 27

1-6-1- اثر قرارداد نسبت به اشخاص.... 27

1-6-2- اثر قرارداد از لحاظ موضوع. 29

1-7- مفهوم قاعده تعذر اجرای قرارداد. 30

1-8- اشکال تعذر اجرای قرارداد. 33

1-8-1- تعذر اصلی و تعذر طاری.. 34

1-8-2- تعذر دائمی و تعذر موقتی.. 35

1-8-3- تعذر کلی و تعذر جزئی.. 36

1-8-4- تعذر مطلق و تعذر نسبی.. 38

1-8-5- تعذر واقعی و تعذر اعتباری.. 39

فصل دوم: شرایط، علل و اثر تعذر اجرای قرارداد

2-1- مقدمه. 42

2-2- شرایط تعذر اجرای قرارداد. 42

2-2-1- خارجی بودن حادثه(عدم دخالت متعاقدین در ایجاد حادثه) 44

2-2-2- اجتناب ناپذیر بودن حادثه. 47

2-2-3- غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 49

2-2-4- موقتی نبودن حادثه خارجی.. 54

2-2-5- حوادث غیرمترقبه و غیرقابل اجتناب که اجرای قرارداد را متعذر سازد. 54

2-3- علل تعذر اجرای قرارداد. 55

2-3-1-  عدم امکان مادی اجرای قرارداد. 56

2-3-1-1- ازبین رفتن مورد معامله (تلف موضوع قرارداد) 56

2-3-1-2- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله (در دسترس نبودن موضوع قرارداد) 60

2-3-2- عللی که به شخص متعهد و یا شخص متعهدٌله مربوط می‌گردد. 64

2-3-2-1- مرگ... 66

2-3-2-2- حجر. 68

2-3-2-2-1- صغر. 72

2-3-2-2-2- سفه. 76

2-3-2-2-3- جنون. 80

2-3-3- عدم امکان قانونی اجرای قرارداد. 83

2-4- اثر تعذر اجرای قرارداد. 87

2-4-1- اثر تعذر اجرای قرارداد به صورت مانعی کلی، دائمی و  بلند مدت... 88

2-4-1-1- معافیت از مسئولیت قراردادی.. 88

2-4-1-2- سقوط تعهدات... 89

2-4-1-3-  انحلال قرارداد. 92

2-4-1-3-1- مفهوم انحلال. 93

2-4-1-3-2- انحلال قهری قرارداد. 94

2-4-1-3-3- انحلال ارادی قرارداد. 96

2-4-1-3-4- فسخ.. 98

2-4-1-3-5- تعلیق اجرای قرارداد. 99

فصل سوم: تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و کامن لا

3-1- مقدمه. 104

3-2- تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 104

3-2-1- مبنای فقهی قاعده تعذر اجرای قرارداد. 107

3-2-1-1- تکلیف مالایطاق.. 107

3-2-1-2- عدم مالیت و لزوم غرر. 107

3-2-1-3- لزوم ارتفاع نقیضین.. 108

3-2-2- ادله اثبات قاعده تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 108

3-2-2-1- عقل.. 108

3-2-2-2- بنای عقلا.. 109

3-2-2-3- اجماع. 109

3-3- تعذر اجرای قراداد در حقوق موضوعه ایران. 109

3-4- تعذر اجرای قراداد در سیستم حقوقی کامن لا. 113

3-5-1- نظریه انتفای قرارداد. 116

3-5-2- نظریه انتفای هدف قرارداد. 117

3-5-3- نظریه غیر عملی شدن تجاری قرارداد. 119

3-5-4- نظریه دشواری.. 122

3-5-5-جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس... 125

3-5-5-1-  مبنای آموزة عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس... 129

3-5-5-1-1- نظریة اساسی تعهد. 129

3-5-5-1-2- نظریه شرط ضمنی.. 130

3-5-1-3- نظریه تغییر اوضاع و احوال. 131

3-5-6- جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در رویه قضایی آمریکا 132

3-5-6-1- مبنای قاعده منتفی شدن هدف قرارداد در حقوق آمریکا 134

3-5-6-1-1- از بین رفتن مبنای قرارداد. 134

3-5-6-1-2- توافق ضمنی بر انتفای قرارداد. 134

3-5-6-1-3- فقدان عوض.... 135

3-5-6-1-4- رفع خلأ قرارداد. 135

نتیجه‌گیری.. 137

پیشنهادات... 142

منابع و مأخذ. 143

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا