امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,204
فرمت فایل docx
حجم فایل 414 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131
34,800 تومان
تحقیق ارشد( بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب )

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 2

ب- سوالات تحقیق.. 4

ج - پیشینه پژوهش... 4

هـ- اهداف تحقیق.. 5

و- فرضیه‌های تحقیق.. 5

ز- روش کار. 5

ژ-ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: كلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

1-1  تعاریف... 8

1-1-1 ازدواج.. 8

1-1-2 فقه. 10

1-1-3 کفر. 10

1-1-4 شرک.. 12

1-1-5 اسلام. 12

1-1-6 ایمان. 13

1-2- حق ازدواج در فقه امامیه‌. 14

1-3- اهمیت و هدف ازدواج.. 19

1-4- ازدواج با غیر هم‌کیش در آئین های مختلف... 21

1-4-1- ازدواج با بیگانگان در دین یهود. 21

1-4-2- ازدواج با بیگانگان در  مسیحیّت... 23

1-4-3- ازدواج با بیگانگان در دین زرتشت (مجوسی) 24

1-4-4- صابئان. 24

1-5- اهل کتاب... 25

1-6- وجوه تمایز اهل کتاب با مشرک.. 25

1-6-1- تفاوت احكام اهل كتاب با مشركان در قرآن. 31

1-7- وجوه تمایز مشرکان و کفار. 32

فصل دوم: نکاح با اهل کتاب و احکام آن از منظر فقه شیعه و سنی

2-1- ادله قائلین به نجاست اهل کتاب... 37

2-1-1- آیه شریفه سوره توبه. 37

2-1-2- آیه سوره انعام. 42

2-1-3- اجماع. 45

2-1-4- روایات... 50

2-2- دلایل قائلین به طهارت اهل كتاب... 55

2-2-1- آیات قرآن (سوره مائده) 55

2-2-2- روایات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب... 60

2-2-3- قاعده طهارت و اصالت برائت... 62

2-3- ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه فقه. 65

2-3-1-  فقهای اهل سنت... 65

2-3-2- دیدگاه فقهای امامیه. 70

2-3-2-1- دیدگاه فقهای امامیه قائل بر حرمت مطلق.. 70

2-3-2-2- قائلین به جواز  ازدواج با اهل کتاب... 72

2-3-2-3- قائلین به حرمت نکاح دائم و جواز نکاح مؤقت... 73

2-3-2-4- قائلین به جواز نکاح دائم در ضرورت و نکاح مؤقت در حالت اختیار. 74

2-4- ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه روایات... 75

2-4-1- روایاتی که بر جواز ازدواج با اهل کتاب به طور مطلق دلالت می کنند. 75

2-4-2- روایاتی که بر ممنوع بودن ازدواج با اهل کتاب دلالت می کنند. 79

2-4-3- روایاتی که بر جواز نکاح تنها در صورت ضرورت دلالت می کند. 81

2-4-4- روایاتی که جواز را به ازدواج با زنان (ابله) و مستضعف اهل کتاب اختصاص می‌دهند. 82

2-4-5- روایاتی که بین نکاح دائم و موقت تفصیل قایل شده‌اند. 84

فصل سوم: نکاح با کفار و احکام آن از منظر فقه شیعه و سنی

3-1- ازدواج با کفار در فقه. 90

3-2- احکام ازدواج زن مسلمان با مرد کافر. 95

3-3- احکام ازدواج مرد مسلمان با زن کافر. 98

3-4- احکام ازدواج با صابئان و مجوسی در فقه. 101

3-4-1- دیدگاه فقهای اهل سنت... 101

3-4-1-1- ازدواج با صابئان از منظر فقهای اهل سنت... 101

3-4-1-2- ازدواج با مجوسی از منظر فقهای اهل سنت... 102

3-4-2- دیدگاه فقهای امامیه. 102

3-4-2-1- ازدواج با صابئان از منظر فقهای امامیه. 102

3-4-2-2- ازدواج با مجوسی از منظر فقهای امامیه. 103

نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات... 107

منابع و مآخذ. 108

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا