امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3,025
فرمت فایل docx
حجم فایل 491 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131
34,800 تومان
تحقیق ارشد (رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوالات تحقیق.. 4

سؤال اصلی.. 4

سؤالات فرعی.. 4

ج- اهداف تحقیق.. 4

هدف اصلی.. 4

اهداف فرعی.. 4

هـ - پیشینه پژوهش... 4

و- فرضیه‌های تحقیق.. 6

ز- روش کار: 6

ژ-سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: كلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

1-1  تعاریف... 8

1-1-1 شهادت... 8

1-1-2 رجوع از شهادت... 9

1-1-3- اقرار. 9

1-1-4- انكار بعد از اقرار. 11

1-2 ماهیت شهادت در فقه و حقوق ایران. 11

1-3 ماهیت اقرار در فقه و حقوق.. 14

1-4 اقسام اقرار. 16

1-4-1 انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌. 16

1-4-1-1 اقرار منجَّز و معلّق‌.. 16

1-4-1-2 اقرار صریح‌ و ضمنى‌.. 16

1-4-2 انواع اقرار به اعتبار محل.. 17

1-4-3 انواع‌ اقرار به‌ اعتبار «مقرّ به» 18

1-4-3-1 اقرار ساده 18

1-4-3-2 اقرار مقید. 18

1-4-3-3 اقرار مرکب... 19

1-4-3-3-1 اقرار مرکب مرتبط.. 20

1-4-3-3-1-1 اقرار مرتبط با تناقی جزء دوم با جزء اول. 20

1-4-3-3-1-2 اقرار مرتبطی با عدم منافات جزءِ دوم  با جزءِ اول. 21

1-4-3-3-2 اقرار مرکب غیرمرتبط.. 22

1-4-4 انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) 22

1-4-4-1 اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌... 22

1-4-4-2  اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌... 23

1-4-5 اقرار به اعتبار  وجودی و عدمی.. 24

1-4-6 اقرار قولی و اقرار فعلی.. 24

1-4-7  اقرار منجّز و اقرار معلق.. 25

1-4-7-1 اقرار منجز. 25

1-4-7-2 اقرار معلق.. 25

1-4-8 اقرار‌ به ‌مجهول. 25

1-4-9 اقرار برای مجهول. 26

1-5- فرق بیّنه و اقرار. 27

1-6- تفاوت شهادت و اقرار. 28

 

فصل دوم: اقرار و آثار انکار آن از نظر فقه شیعه و حقوق ایران

2-1 اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات... 30

2-2 الزام به اقرار. 33

2-3  شرایط اقرار. 36

2-3-1 منجَّز بودن اقرار. 36

2-3-2 معلق نبودن اقرار. 36

2-3-3 اهلیت داشتن مقرّ. 37

2-3-3-1 بالغ بودن. 37

2-3-3-2 عاقل بودن. 37

2-3-3-3  قاصد بودن. 38

2-3-3-4  مختار بودن. 38

2-4 آثار اقرار. 39

2-4-1 اعتبار اقرار. 39

2-4-1-1 حدود اعتبار اقرار. 40

2-4-1-2 موجبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار. 42

2-4-2 تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار. 42

2-4-2-1- قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده 45

2-4-2-2  قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید. 46

2-4-2-3  قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مركب... 50

2-4-3 استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار. 58

2-4-3-1 اقرار كیفرى.. 58

2-4-3-1-1 ارزش اثباتى اقرار و نقش آن در دعاوى كیفرى.. 58

2-4-3-1-2  تجزیه پذیرى اقرار كیفرى.. 60

2-4-3-2 اختیار دادرس در تجزیه اقرار. 60

2-4-3-3 تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار. 61

2-5 قابل توکیل بودن اقرار. 62

2-6 اقرار و شاکی خصوصی.. 62

2-7 اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا 63

2-7-1 بررسی موضوع از نظر حقوقی.. 63

2-7-2 بررسی موضوع از نظر فقهی.. 63

2 ـ 8 ـ انکار پس از اقرار. 64

2-8-1 بررسی موضوع از دیدگاه فقهی.. 67

2-8-2 بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی.. 67

2-8-3 موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار. 69

2-8-3-1 فاسد بودن اقرار. 70

2-8-3-2 مبتنی بر اشتباه بودن اقرار. 71

2-8-3-2-1 اشتباه موضوعی.. 72

2-8-3-2-2 اشتباه حکمی.. 72

2-8-3-3 غلط بودن اقرار. 73

2-8-3-4 مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار. 74

2-8-3-5 کذب بودن اقرار. 74

2-8-4 آثار رجوع از اقرار. 75

2-8-4-1 آثار رجوع از اقرار از نظر فقهای شیعه و حقوق ایران. 75

2-8-4-1-1 حدّ رجم. 76

2-8-4-1-2 اثبات فساد اقرار. 76

2-8-4-2 آثا رجوع از اقرار از نظر فقهای اهل سنت... 76

فصل سوم: شهادت و رجوع از آن از دیدگاه فقه شیعه و حقوق ایران

3-1 شهادت یكی از دلایل اثبات در امور كیفری.. 79

3-1-1 شهادت در دعاوی كیفری در حقوق اسلامی و حقوق جزای عرفی.. 80

3-1-2 شهادت یكی از راههای ثبوت قتل.. 81

3-2 مبانی قانونی شهادت... 81

3-3 شرایط شاهد. 82

3-3-1 بلوغ. 82

3-3-2 عقل.. 82

3-3-3 ایمان. 82

3-3-4 عدالت... 82

3-3-5 طهارت مولد. 83

3-3-6 ذی‌نفع نبودن. 83

3-3-7 عدم تکدی‌گری.. 83

3-4 شرایط شهادت... 83

3-4-1 قطعی و یقینی بودن شهادت... 84

3-4-2 تطبیق شهادت با دعوی.. 84

3-4-3 توافق شهادت شهود در معنی.. 84

3-5 شهادت بر شهادت... 85

3-6 جرح و تعدیل شاهد. 85

3-7 چگونگی اداء شهادت... 86

3-8 منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی.. 87

3-9 آثار بعد از اداء شهادت... 87

3-9-1 شرایط تحقق جرم شهادت کذب... 87

3-9-2 شرط تعقیب شاهد کاذب... 87

3-9-3 آثار شهادت کذب... 88

3-10 رجوع از شهادت... 89

3-10-1 موارد رجوع از شهادت... 89

3-10-1-1 رجوع از شهادت در دعاوی مالی.. 89

3-10-1-1 -1 رجوع از شهادت قبل از صدور حکم. 89

3-10-1-1 -2 رجوع از شهادت پس از صدور حکم. 90

3-10-1-2 رجوع شاهد در دعاوی کیفری.. 92

3-10-1-2-1 رجوع از شهادت قبل از صدور حکم. 92

3-10-1-2-2 رجوع از شهادت  بعد از صدور حکم. 92

3-10-2 آثار رجوع از شهادت... 93

3-10-2-1 مانع اجرای حکم. 93

3-10-2-2 ضمانت... 95

3-10-2-2-1ضمان شهود بر مال. 96

3-10-2-2-2ضمان غیرمالی شهود. 97

3-10-2-3 اجرای حد قذف بر شهود، مشهود به زنا 97

3-10-2-4 تعزیر شهود. 98

نتیجه گیری.. 99

پیشنهادات... 101

فهرست منابع و مآخذ. 102

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا