امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,960
فرمت فایل docx
حجم فایل 216 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
34,800 تومان
تحقیق ارشد (بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری)

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سؤالات تحقیق.. 4

ج- سوابق تحقیق.. 4

هـ - اهداف تحقیق.. 6

و- روش تحقیق.. 7

ژ- ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول: کلیّات (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 8

1-1-1- داور. 8

1-1-2- داوری.. 9

1-1-3-  اصول. 9

1-1-3-1- مبنا و منشأ اصول. 11

1-1-4- تشریفات... 12

1-1-4- 1- تشریفات در قوانین موضوعه. 12

1-1-4-2- معیار تشریفات... 13

1-1-5 دادرسی.. 13

1-2- روشهای حل و فصل اختلافات... 14

1-2-1- قضاوت دولتی.. 15

1-2-2- سازش... 16

1-2-3- داوری.. 18

1-3-سیر تحولات قانونی داوری.. 20

1-4- صلاحیت و اختیارات داوران. 23

1-5- چگونگی انتخاب داور. 24

فصل دوم: اصول و تشریفات حاکم بر داوری

2-1- اصول و تشریفات در داوری.. 26

2-1-1- اصول حاکم بر داوری.. 29

2-1-1-1- اصل ابلاغ به موقع. 29

2-1-1-1-1- ضمانت اجرایی عدم ابلاغ صحیح و به موقع. 31

2-1-1-2- اصل رفتار مساوی با طرفین.. 31

2-1-1-2-1- ضمانت اجرای رفتار نامساوی با طرفین.. 34

2-1-1-3- اصل تناطر. 36

2-1-1-3- 1- ضمانت اجرای رعایت نکردن اصل تناظر. 37

2-1-2- ملاک‌های تشخیص تشریفات در داوری.. 40

2-1-2-1- بی تاثیری احقاق حق.. 40

2-1-2-2-  قابل حذف بودن. 40

2-1-2-3- مقرارت مربوط به نحوه ادعای مدعی و استماع دفاعی مدعی علیه و دلایل وی.. 41

2-1-2-4- مقرارتی که اصول دادرسی محسوب نمی شوند. 41

2-1-2-5- تفاوت در مبنا 41

2-1-3- تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دادرسی در داوری.. 42

2-1-4- نقش داور در شناخت محتوا 43

2-2- تفاوت‌ها و شباهت‌های آرای داوری با احکام دادگاه ها و نحوه رسیدکی آنها 45

2-2-1- تفاوتهای آرای داوری با احکام دادگاه‌ها 45

2-2-1-1- رعایت اصول و استناد به مواد قانونی هنگام انشاء رأی.. 45

2-2-1-2- رعایت تشریفات و مقررات دادرسی در صدور رأی.. 46

2-2-1-3- آراء از حیث تجدید نظر خواهی.. 46

2-2-1-4- قابلیت فرجام، اعاده دادرسی، واخواهی.. 47

2-2-1-5- صدور رأی توسط قضات و داوران. 48

2-2-1-6- شرایط شکلی در انشاء رای.. 49

2-2-1-7- رعایت ذکر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن رای.. 50

2-2-1-8- قابلیت ورود ثالث، جلب ثالث... 50

2-2-1-9- ویژگی آراء از حیث توان اثباتی.. 51

2-2-1-10- امکان صدرو درخواست تامین خواسته و دستور موقت... 52

2-2-1-11- تصحیح رای.. 52

2-2-2  تشابهات آرای داوری با احکام دادگاه‌ها 54

2-2-2-1-  ویژگی های آراء از حیث اعتبار امر مختومه. 54

2-2-2-2-  صلاحیت صدور گزارش اصلاحی.. 55

2-2-2-3- صلاحیت صدور قرار مقدماتی (اعدادی) 55

2-2-2-4- مهلت اعتراض رأی.. 56

2-2-2-5- قابلیت اعتراض ثالث به رأی.. 57

2-2-2-6-داشتن اثر نسبی.. 58

2-2-2-7- تغییر رأی (فراغ دادرس، فراغ داور) 58

2-2-2-9- ابلاغ رأی.. 59

2-2-3- نحوه رسیدگی داوری با دادگاه ها 60

2-2-3-1-  رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی.. 60

2-2-3-2- رسیدگی تابع اصول دادرسی (اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین) 61

2-2-3-3-  صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی.. 61

2-2-3-4-  شروع به رسیدگی.. 62

2-2-3-5-  محدوده رسیدگی.. 62

2-2-3-6- محل رسیدگی.. 63

فصل سوم: نحوه اجرای رأی داور و ضمانت اجرایی آن

3-1- نحوه اجرای رأی داور در داوری داخلی.. 65

3-1-1- قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور. 66

3-1-2- داوران و دعاوی قابل ارجاع به داور. 67

3-1-3- نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری.. 68

3-1-3-1- مقررات ابلاغ اوراق قضایی برای داور. 69

3-1-3-2- امكان غیابی بودن رای داور. 71

3-1-3-3- شرایط ابلاغ رای داور. 72

3-1-3-4- قابلیت رای برای اجرا 75

3-1-3-5- مهلت تقاضای ابلاغ رای داور. 76

3-1-3-6- نحوه ابلاغ رای داور. 76

3-1-3-7- حق ابلاغ رای صادره به اصحاب دعوی توسط داور. 80

3-1-3-8- آثار ابلاغ رای داور. 82

3-1-4- ضمانت اجراء آراء داوری داخلی.. 82

3-1-4-1- اجرای اختیاری رای داور. 85

3-1-4-2- اجرای اجباری رای داوری.. 86

3-2-  اجرای احكام داوری خارجی.. 87

3-2-1- شناسایی احكام داوری خارجی.. 88

3-2-1-1- تشابه احكام داوری خارجی با احكام قضایی.. 88

3-2-1-1-1- رفتار متقابل.. 89

3-2-1-1-2-عدم مبانیت با نظم عمومی.. 90

3-2-1-1-3- قطعی و لازم الاجراء بودن حكم. 91

3-2-1-1-4- اموال غیر منقول. 91

3-2-1-2- تشابه احكام داوری خارجی با قراردادها 92

3-2-1-3- تشابه به احكام داوری ملی.. 93

3-2-2- اجرای احكام داوری خارجی.. 94

3-2-2-1- مرجع تقاضای اجرای حكم. 94

3-2-2-2-  كنترل حكم. 95

3-2-2-3- تجدید نظر در تصمیم دادگاه 97

3-3- اجرای احكام داوری بین المللی.. 98

3-3-1-  شناسایی و اجرای احكام داوری بین المللی.. 98

3-3-1-1- توصیف بین المللی احكام. 98

3-3-1-2- ضمانت اجرای اخلاقی احكام بین المللی.. 100

3-3-1-3- ضمانت اجرای قانونی احكام داوری.. 101

3-3-2- اجرای احكام داوری علیه دولت... 105

3-3-2-1- داوری بین المللی و مصونیت قضایی.. 105

3-3-2-1-1- استناد به مصونیت قضایی در دادگاه داوری.. 106

3-3-2-1-2- استناد به مصونیت قضایی به مناسبت داوری در دادگاه دولتی.. 107

3-3-2-2- داوری بین المللی و مصونیت اجرایی.. 110

3-3-2-2-1- استنباط انصراف مصونیت اجرایی از قرارداد داوری.. 111

3-3-2-2-2- آثار رای داوری و امتیاز مصونیت اجرایی.. 112

3-4- امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی.. 114

3-4-1- تفسیر قانون با قانون. 114

3-4-2- تفسیر تاریخی.. 115

3-4-3- بررسی هفت دهه رویه قضایی.. 116

3-4-4- آرای علمای حقوق.. 118

3-4-5- مخالف با قواعد شرعی.. 121

3-4-6- بررسی رویه قضایی و دکترین مسایل مرتبط.. 122

نتیجه. 125

فهرست منابع. 129

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا