امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
اصل نسبی احکام دادگاهی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,713
فرمت فایل docx
حجم فایل 202 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
34,800 تومان
تحقیق ارشد حقوق

 

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سؤالات تحقیق.. 4

ج- سوابق تحقیق.. 4

ه - اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 6

ژ- ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات(تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 8

1-1-1- شخص ثالث... 8

1-1-2- اعتراض ثالث... 8

1-1-3- اثر رأی.. 9

1-1-4- اعتراض طاری (غیر اصلی) 9

1-2-انواع اعتراض ثالث... 9

1-3- مبنای حقوقی اعتراض ثالث... 10

1-3-1- شرایط اعتراض ثالث... 10

1-3-2- مهلت اعتراض ثالث... 11

1-3-3- آثار اعتراض.... 11

1-4- ورود شخص ثالث... 11

1-4-1- شرایط ورود شخص ثالث... 12

1-4-2- اقسام وارد ثالث... 12

1-4-3- معایب دعوای وارد ثالث... 12

1-4-4- تفكیك دعوای ثالث... 12

1-4-5- تشریفات دادخواست وارد ثالث... 13

1-5- جلب شخص ثالث... 13

1-5-1- شرایط جلب ثالث... 14

1-5-2- جریان دادرسی جلب ثالث... 14

1-5-3- آثار دخالت اشخاص ثالث... 15

1-6- آثار اعتراض شخص ثالث... 15

1-6-1- تأخیر در اجرای حکم. 15

1-6-2- اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری.. 16

1-6-2-1-  ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه. 17

1-6-2-2- اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص.... 17

1-6-2-3- اثر انتقالی.. 18

1-7-  جایگاه ثالث در دعاوی مدنی.. 18

1-8- اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. 19

1-8-1- مفهوم اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. 19

1-8-2- زمان اثرگذاری اصل نسبی بودن احکام. 21

1-8-3- آثار اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. 22

 

فصل دوم: شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

2-1- دعوای متقابل و رابطه آن با  دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث... 26

2-1-1- دعوای متقابل.. 26

2-1-2- فوائد دعوای متقابل.. 33

2-1-3- ضررهای دعوای متقابل.. 36

2-2-  ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی.. 38

2-2-1- شرایط دعوی ورود ثالث... 38

2-2-2- آثار ورود ثالث... 39

2-2-3- قواعد پذیرش اعتراض ثالث... 41

2-2-3-1- قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی.. 41

2-2-3-2- قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی.. 43

2-2-4- آیین ورود ثالث... 43

2-3-  مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص ثالث... 45

2-4-  شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی.. 48

2-4-1-تعهد به نفع شخص ثالث... 48

2-4-2- ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی.. 49

2-4-3- جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی.. 49

2-4-4- هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث... 50

2-4-5- تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث... 50

2-4-6- اعتراض ثالث... 51

2-4-6-1-  انواع اعتراض ثالث... 52

2-4-6-2- آثار اعتراض ثالث... 52

2-4-6-2-1- ورود ثالث (مواد 270تا 274 ق . آ. د. م) 53

2-4-6-2-2- چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی.. 54

2-4-6-2-3- موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث... 55

2-4-6-3-  ابطال دادخواست ورود ثالث... 55

2-4-6-4- ایراد به ورود ثالث... 55

2-4-6-5- تفكیك دعوی ثالث از دعوی اصلی.. 56

2-4-6-6- ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی.. 56

2-4-7- خسارت دادرسی ورود ثالث... 57

2-5- اصل نسبی بودن رأی و حجیّت احکام دادگاهی.. 58

2-5-1- نیروی اثباتی رأی و اصل نسبیت آن. 59

2-5-2- اثر رأی نسبت به شخص ثالث... 60

فصل سوم: نقش شخص ثالث در روند اجرای احكام

3-1- شخص ثالث در روند اجرای احكام. 63

3-1-1- مفهوم شخص ثالث در دعوی.. 63

3-1-2- شرایط شخص ثالث برای ورود به مرحله اجرا 64

3-1-3- ابلاغ شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد. 67

3-1-4- شرایط و شیوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده 73

3-2- تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه. 76

3-2-1- بررسی مفاهیم در قانون ابران و فرانسه. 76

3-2-2- اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه. 77

3-2-3- مبنای حقوقی اعتراض ثالث... 78

3-2-4- عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث. 79

3-2-4-1- عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث... 80

3-2-5- اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث... 82

3-2-6- چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است؟. 86

نتیجه. 91

پیشنهادات... 93

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا