امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
نظام حقوقی ایران
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,538
فرمت فایل docx
حجم فایل 215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
34,800 تومان
تحقیق ارشد(نظام حقوقی ایران)

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 5

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

ب- سؤالات تحقیق.. 8

ج- سوابق تحقیق.. 8

ه - اهداف تحقیق.. 10

و- روش تحقیق.. 11

ژ- ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 13

1-1-1- اعاده حیثیت... 13

1-1-2- اعاده حیثیت قضایی.. 14

1-1-3- اعاده حیثیت قانونی.. 14

1-1-4- سجل قضایی.. 14

1-1-5- محکومیت موثر. 15

1-1-6- حقوق اجتماعی.. 16

1-2-  اعاده حیثیت در اصطلاح.. 16

1-3- اقسام اعاده حیثیت... 17

1-3-1- اعاده حیثیت عام. 17

1-3-2- اعاده حیثیت خاص.... 18

1-4- نهاد اعاده حیثیت در آیات و روایات... 18

1-4-1- اعاده حیثیت عام  در آیات و روایات... 18

1-4-2- اعاده حیثیت خاص در آیات و روایات... 26

فصل دوم: نهاد اعاده حیثیت در حقوق ایران

2-1- اعاده‌ی حیثیت در ادبیات حقوقی.. 30

2-2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت... 31

2-3- مبانی و آثار اعاده حیثیت... 34

2-4- اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران. 36

2-4-1-  محکومیت کیفری.. 37

2-4-2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 39

2-5- منابع قانونی اعاده حیثیت در قوانین ایران. 41

2-5-1- اعاده حیثیت قضایی.. 42

2-5-1-1- شرایط ماهوی اعاده حیثیت... 42

2-5-1-2- شرایط شكلی اعاده حیثیت... 43

2-5-2- اعاده حیثیت قانونی یا قهری.. 43

2-6- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم) 43

2-6-1- اجرای مجازات... 44

2-6-2- انقضای مواعدی معین.. 47

2-6-3- عدم ارتکاب جرم جدید. 48

2-7- آثار اعاده حیثیت... 49

2-8- فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی.. 52

فصل سوم: آثار مترتب بر سابقه کیفری و سوء پیشینه

3-1- انواع مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی.. 54

3-2- آثار مترتب بر سابقه کیفری  در قوانین جزایی.. 57

3-2-1- آثار سلبی مترتب بر سابقه کیفری.. 57

3-2-2-  محدودیت در نحوه تعیین و اعمال مجازات... 67

3-2-2-1- تعلیق تعقیب و اجرای مجازات... 67

3-2-2-2- آزادی مشروط.. 68

3-2-2-3- تخفیف و تبدیل مجازات... 69

3-2-2-4- عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات محکومین.. 70

3-2-3-  آثار ایجابی مترتب بر سابقه کیفری.. 70

3-2-3-1- تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم. 70

3-3- سوء پیشینه و محكومیت كیفری.. 72

3-4- اسباب سقوط مجازات و تأثیر آن بر سابقه ارتکاب جرم. 74

3-5- جنبه کاربردی سوءپیشنه. 77

3-6- انواع سجل قضایی.. 80

3-6-1- در امور کیفری.. 80

3-6-3- در امور بازرگانی.. 80

3-6-4- در امور اداری.. 80

3-7- تاثیر سابقه محکومیت بر کیفر. 81

3-7-1-تکرار جرم. 81

3-7-2- تعلیق اجرای مجازات... 81

3-7-3- آزادی مشروط.. 82

3-7-4- عفو. 82

3-8- مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری.. 83

3-9-  اعاده حیثیت در ماده ۶۲ مكرر ق.م.ا. و ماده واحده قانون تعریف محكومیت‌های كیفری مؤثر  84

3-10- اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

نتیجه. 89

پیشنهادات... 90

فهرست منابع. 93

الف) 93

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا