امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
قانون آیین دادرسی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,386
فرمت فایل docx
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102
34,800 تومان
تحقیق ارشد(قانون آیین دادرسی)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

چكیده: 1

مقدمه: 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- سوالات تحقیق.. 4

ج- اهداف تحقیق.. 5

د- فرضیه‌های تحقیق.. 5

هـ - پیشینه پژوهش... 5

و- روش کار. 7

ز- سازماندهی تحقیق: 7

فصل اول: کلیات (تاریخچه، تعاریف و مفاهیم)

1-1  تعاریف... 10

1-1-1 آیین دادرسی كیفری.. 10

1-3 انواع اعاده دادرسی.. 11

1-4 چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی.. 12

1-5 مرجع اعاده دادرسی.. 12

1-6 مهلت درخواست اعاده دادرسی.. 13

1-6-1 تمدید مهلت... 14

1-7 جهات درخواست اعاده دادرسی.. 15

1-8 جهت اعاده دادرسی جدید. 16

1-9 آثار اعاده دادرسی.. 16

1—9-1 اثر تعلیقی.. 16

1-9-1-1 اثر تعلیقی بر اجرای حکم. 16

1-9-1-2  اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی.. 17

1-9-2  اثر انتقالی.. 17

1-9-3  اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص.... 17

1-10 چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی.. 18

1-10-1 رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی.. 18

1-10-2 تصحیح رأی.. 19

1-10-3 چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی.. 19

1-11 اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379. 19

1-12 اعاده دادرسی در حكم دیوان عالی كشور. 20

1-13 اعاده دادرسی در رای دیوان عدالت اداری.. 21

1-14 اعاده دادرسی در آرای مراجع شبه قضایی.. 22

1-15 اعاده دادرسی در قانون امور حسبی.. 22

1-15-1 حكم حجر و رفع آن. 23

1-15-2 حكم موت فرضی.. 24

1-15-3 حكم تقسیم تركه. 25

1-15-4  رد درخواست حصر وراثت... 25

1-15-5 احكامی كه فصل خصومت می كند. 25

1-16  اعاده دادرسی گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی) 26

1-17 اعاده دادرسی در حقوق سایر کشورها 27

1-17-1  اعاده دادرسی در نظام دادرسی فرانسه. 27

1-17-1-1  رسیدگی دوباره نسبت به حکم دارای اعتبار امر مختوم. 28

1-17-1-2  درخواست اعاده دادرسی به طرفیت تمامی اطراف حکم مختوم. 28

1-17-1-3 جهات اعاده دادرسی در فرانسه. 29

1-17-2  اعاده دادرسی در نظام دادرسی آمریکا 30

1-17-2-1  مفهوم اعاده دادرسی.. 30

1-17-2-2 جهات اعاده دادرسی.. 31

1-17-3  اعاده دادرسی در نظام دادرسی انگلستان. 32

1-17-3-1  تجویز اعاده دادرسی بر مبنای تئوری عدالت... 33

1-17-3-2  بازگشایی دادرسی مرحله تجدید نظر. 35

فصل دوم: اصول حاکم بر اعاده دادرسی

2-1  فوق‌العاده بودن طریق اعاده دادرسی.. 38

2-2 اعاده دادرسی از حکم قطعی دادگاه 40

2-3 درخواست اعاده دادرسی از سوی محکومٌ‌علیه. 42

2-4  دو مرحله‌ای بودن رسیدگی در اعاده دادرسی.. 46

2-4-1  مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور کیفری.. 47

2-4-2 مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور مدنی.. 49

2-5  انحصار رسیدگی به جهت یا جهات مورد استناد متقاضی.. 53

2-5-1  استناد و اعلام جهت اعاده دادرسی توسط متقاضی.. 53

2-5-2  انحصار مراحل رسیدگی به جهت استنادی متقاضی اعاده 54

2-6 مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی كیفری.. 56

2-6-1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 1378. 56

2-6-2 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/07/1381. 58

2-6-3 قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385. 59

2-6-4  قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/1356. 60

فصل سوم: اعاده دادرسی در قانون جدید آ.د.ک و نوآوری‌های آن

3-1 اشتباه قاضی در تناسب كیفر با جرم. 63

3-2 تخفیف مجازات در قانون لاحق.. 65

3-3  عدم اعمال اعاده دادرسی در جرائم غیرقابل گذشت... 69

3-4 متقاضیان اعادة دادرسی.. 70

3-4-1 محكوم علیه. 70

3-4-2 جانشینان محكوم علیه. 72

3-4-2-1 در صورت حیات محكوم علیه. 72

3-4-2-2 در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه. 73

3-4-3 دادستان كل كشور. 76

3-4-4 دادستان مجری حكم. 76

3-5 خلاف شرع بیّن بودن رأی.. 78

3-5-1 سابقه اعتراض قاضی‌القضات به آرای د‌اد‌گاه‌ها 80

3-5-2 موارد خلاف بین شرع. 82

3-6 مواد قانونی اعاده دادرسی با توجه به قانون جدید. 83

3-6-1 درخواست اعاده دادرسی.. 84

3-6-2  متقاضیان اعاده دادرسی.. 84

3-6-3  توقف یا عدم اجرای حکم. 86

3-6-4 رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور. 87

3-6-3-1 صدور رای وحدت رویه. 87

3-6-4-2  صدور رای اصراری.. 88

نتیجه گیری.. 90

پیشنهادات... 90

منابع و مآخذ. 93

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا