امروز: پنجشنبه 16 آذر 1402
بررسی و تحلیل بازداشت اموال منقول در اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 3,051
فرمت فایل pdf
حجم فایل 237 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
34,800 تومان
تحقیق ارشد(بررسی و تحلیل بازداشت اموال منقول در اجرای احکام مدنی)

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- سؤالات تحقیق.. 6

ج- سوابق تحقیق.. 6

ه - اهداف تحقیق.. 7

و- روش تحقیق.. 7

ژ- ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات  (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف... 10

1-1-1- توقیف... 10

1-1-2- اموال. 10

1-1-3- محکومٌ‌علیه. 10

1-1-4- توقیف اموال. 10

1-1-5- اموال منقول. 11

1-1-6- سند لازم الاجرا 11

1-1-7- بازداشت... 11

1-1-8- مال استهلاكی.. 11

1-1-9- مال تبعی.. 11

1-1-10- مال تقدیری (مال فرضی) 12

1-1-11- مال ذمه. 12

1-1-12- مال الرهانه. 12

1-1-13- مال شاه 12

1-1-14- مال الشركه. 12

1-1-15- مال الصلح یا مال المصالحه. 12

1-1-16- مال غیرقابل تقسیم. 13

1-1-15- مال غیرمنقول. 13

1-1-16- مال غیرمنقول حكمی.. 13

1-1-17- مال فعلی.. 13

1-1-18- مال قابل تفكیك.... 13

1-1-19- مال قابل تقسیم. 13

1-1-20- مال مثلی و مال قیمی.. 14

1-1-20- مال محترم. 14

1-1-21- مال مشاع. 14

1-1-22- مال معنوی.. 14

1-1-23- مال مفروز. 14

1-1-24- مال ودعی.. 14

1-2- مفهوم اجرای احكام مدنی.. 15

1-3- شرایط اجرای احكام. 15

1-3-1- قطعیت حكم. 15

1-3-2- معین بودن موضوع حكم. 18

1-3-3- درخواست صدور اجراییه. 19

1-3-4- صدور و ابلاغ اجراییه. 19

1-4- اهمیت اجرای احكام. 19

1-5- تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری.. 20

1-6- تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت... 21

فصل دوم: قواعد عمومی بازداشت اموال

2-1- مقدمات و شرایط اجراء در اجرای مفاد رسمی لازم‌الاجراء. 23

2-1-1  اسنادی كه می‌توان درخواست اجراء آنها را نمود. 23

2-1-2-  اسناد منجز و معلق.. 25

2-1-3- وجود مبنا و جهت قانوین برای صدور اجرائیه. 26

2-1-4- تقاضای كتبی متعهدله. 27

2-1-5-  فرا رسیدن زمان اجرای تعهد. 28

2-2-  مرجع صدور اجراییه. 28

2-2-1- دفتر اسناد رسمی.. 28

2-2-2-  اجرای ثبت یا ادارة ثبت... 29

2-2-3-  اجرای سند توسط دادگاه 30

2-3-  صدور اجرائیه. 32

2-3-1-  انواع اجرائیه. 33

2-3-3- تعداد برگ های اجراییه. 35

2-3-4- اشكالات مربوط به صدور اجرائیه. 36

2-4- شروع عملیات اجرائی.. 37

2-4-1- مفهوم عملیات اجرائی.. 37

2-4-2-  مراحل عملیات اجرائی.. 40

2-4-2-1- صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور. 40

2-4-2-2- ابلاغ اجراییه. 41

2-4-2-2-1- ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد. 42

2-4-2-2-2- ابلاغ اجرائیه به شركتها 42

2-4-2-2-3- ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی.. 43

2-4-2-2-4- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی.. 44

2-4-2-2-5- ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له. 44

2-4-2-2-6- ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد. 44

2-4-2-2-7- ابلاغ اجراییه به محجور. 44

2-4-3- تغییر محل اقامت متعهد. 44

2-5-  ترتیب اجراء. 46

2-5-1-  اسناد بدون وثیقه. 46

2-5-1-1-  ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه. 47

2-5-1-2- تأمین موضوع اجراییه. 48

2-5-1-3- اجرائیه بر تسلیم مال منقول. 49

2-5-1-4-  اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول. 49

2-5-1-5- انجام تعهد به وسیلة متعهدله. 50

2-5-1-6-  وجه الالتزام. 50

2-5-1-6-1-  وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد. 51

2-5-1-6-2- وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد. 51

2-5-1-7-  رسیدگی به مدارك متعهد. 51

2-6- مقدمات و شرایط اجراء در قانون اجرای احكام مدنی.. 52

2-6-1- ترتیب اجراء. 53

2-6-2- مامورین اجراء. 54

2-6-2-1- وظایف مامورین.. 54

2-6-2-2- مصونیت مامورین اجراء. 55

2-6-2-3- مسئولیت مامورین اجراء. 55

2-6-2-4- موارد رد مامورین اجراء. 55

2-6-2-5- اعتراض (شكایت) نسبت به اقدامات مامور اجراء. 56

2-6-3- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 ق.ا.ا.م) 56

2-6-4- مرور زمان. 58

2-6-5- اقسام اجراء. 58

2-6-6- در توقیف اموال محكوم علیه. 61

2-6-6-1- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احكام مدنی) 61

2-6-6-2- موارد رفع توقیف... 63

2-6-6-3- در توقیف اموال منقول. 63

2-6-6-4- در توقیف اموال غیرمنقول. 65

2-6-6-5- در توقیف حقوق مستخدمین.. 67

2-7- شرح موادی از قانون اجرای احکام. 67

فصل سوم: بازداشت اموال منقول در اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء

3-1-  بازداشت اموال متعهد. 80

3-1-1-  بازداشت اموال منقول. 80

3-1-1-1- تقاضای متعهدله. 80

3-1-1-2- ارزیابی.. 80

3-1-2-  بازداشت اموال غیر منقول. 82

3-1-3-  بازداشت اموال نزد شخص ثالث... 83

3-1-4- مزایدة اموال بازداشت شده 84

3-1-5- مستثنیات دین.. 84

3-1-5-1-  اعتراض به بازداشت مستثنیات دین.. 85

3-1-6-  آثار بازداشت اموال متعهد. 86

3-2-  اسناد دارای وثیقه. 87

3-2-1-  اجراء اسناد دارای وثیقه. 87

3-2-1- اسناد مربوط به اموال غیر منقول. 87

3-2-2- اسناد مربوط به اموال منقول. 87

3-2-3- واگذاری ملك به بستانكار. 88

3-2-4-  زمان حراج و ختم آن. 88

3-2-5- تنظیم سند انتقال اجرائی.. 91

3-2-7- تحویل مال منقول. 93

3-2-7-1- تخلیه. 94

3-2-8- حقوق و تكالیف بدهكار اسناد رهنی و شرطی.. 95

3-2-9- حقوق سایر بستگان و امكان استیفا آنها از مورد وثیقه. 96

3-2-10- هزینه های اجرایی.. 97

3-2-11-  خاتمة عملیات اجرائی.. 98

3-3-  شكایت اجرایی.. 99

3-3-1 شكایت از اجراء سند. 99

3-4- توقیف عملیات اجرائی.. 103

3-4-1-  مفهوم توقیف... 103

3-4-2- توقیف عملیات اجرائی.. 103

3-4-3-  موارد توقیف عملیات اجرائی.. 103

نتیجه. 107

پیشنهادات... 112

فهرست منابع. 113

پیوست... 115

چکیده انگلیسی.. 122

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا