امروز: جمعه 17 آذر 1402
اقسام اراضی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,329
فرمت فایل docx
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106
34,800 تومان
تحقیق ارشد(اقسام اراضی در فقه امامیه و حقوق موضوعه)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سؤالات تحقیق... 4

ج- سوابق تحقیق... 4

ه - اهداف تحقیق... 6

و- روش تحقیق... 6

ژ- ساماندهی تحقیق... 7

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

1-1- تعاریف.... 9

1-1-1- اراضی بایر. 9

1-1-2- اراضی دایر. 10

1-1-3- اراضی موات... 10

1-1-4- اراضی آیش.... 11

1-1-5- جنگل ها یا بیشه طبیعی... 11

1-1-6- مراتع.. 11

1-1-7- نهالستان.. 12

1-1-8- اراضی جنگلی... 12

1-1-9- اراضی مستحدثه. 12

1-1-10- اراضی ساحلی... 12

1-1-11- اراضی دولتی... 12

1-1-12- اراضی مفروزی... 13

1-1-13- کشاورزی... 13

1-1-14- اراضی مشاعی... 13

1-1-15- ‌احیاء اراضی... 14

1-1-16- اراضی مباحه. 14

1-17- آباد. 14

1-2- اقسام زمین در اسلام. 15

1-2-1- اسباب تملّک زمین... 15

1-2-2- توابع زمین در ملکیت.... 16

1-2-3- زمین و حق اختصاص و اولویت.... 16

فصل دوم: اقسام اراضی در فقه

2-1- اقسام زمین در فقه اسلامی... 18

2-1-1- زمین‌های آباد بالاصاله. 18

2-1-2- اراضی متعلق به امام. 19

2-1-2-1- قطایع پادشاهان.. 20

2-1-2-2- زمین‌های موات... 21

2-1-2-2-1- زمین‌های موات بالاصاله. 24

2-1-2-2-2- زمین‌های موات بالعرض..... 25

2-1-2-2-2-1- اقصام زمین‌های بالعرض..... 26

2-1-2-2-2-2- زمین‌های موات بالعرض که اعراض از آن احراز نشده. 26

2-1-2-2-3- بقای بر ملک صاحب.... 27

2-1-2-2-4- خروج زمین موات از ملک صاحب آن.. 27

2-1-2-5-دیدگاه مشهور بین قدماء و متأخرین... 30

فصل سوم: اقسام اراضی در حقوق موضوعه

3-1- اراضی و اقسام آن.. 33

3-1-1- اراضی دایر. 34

3-1-1-1- اراضی دایردر قانون.. 35

3-1-2- اراضی بایر. 35

3-1-2-1- تعریف حقوقی از اراضی بایر. 36

3-1-2-2- تعریف قانونی از اراضی بایر. 37

3-1-3- اراضی موات... 38

3-1-3-1- تعریف حقوقی از اراضی موات... 39

3-1—3-2- تعریف قانونی زمین موات... 40

3-1-3-3- مالکیت اراضی موات... 43

3-1-4- اراضی ملی شده. 53

3-1-4-1- انفال و گستره آن.. 53

3-1—4-2- اراضی ملی و مصادیق آن.. 56

3-1-4-2-1- جنگل و بیشه طبیعی... 58

3-1-4-2-2- مرتع.. 59

3-1-4-2-3- اراضی جنگلی... 60

3-1-4-3- آثار ملی شدن اراضی... 61

3-1-4-3-1- سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی... 61

3-1-4-3-1-1- ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت.... 61

3-1-4-3-1-2- ماهیت حق دولت بر اراضی ملی... 64

3-2- قانون اصلاحات ارضی... 66

3-2-1- تحدید مالکیت.... 67

3-2-2-  انواع اراضی قابل واگذاری... 68

3-2-3- پایان اصلاحات ارضی... 69

3-2-4- قوانین و مقررات قبل از انقلاب... 69

3-2-5- زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی... 74

3-2-6- اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی... 78

3-2-7- مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی... 81

3-2-8- جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی... 82

3-2-8-1- فتاوی فقها 82

3-2-8-2- شورای انقلاب و اصلاحات ارضی... 85

3-2-8-3- مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی... 86

3-2-8-4- شورای نگهبان و اصلاحات ارضی... 87

نتیجه. 89

پیشنهادات... 94

فهرست منابع.. 95

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا