امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
بررسی عملیات مقدماتی ثبت ملک و آثار حقوقی مترتب بر آن
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,375
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.981 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 112
34,800 تومان
تحقیق ارشد(بررسی عملیات مقدماتی ثبت ملک)

چکیده

عقد هبه از جمله عقوقدی است که قبض در آن شرط است و در زمینه ماهیت این شرط بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه قبض، شرط صحت است ولی به موجب نظر غیر مشهور فقها، قبض، شرط لزوم هبه است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز در قانون مدنی از نظر مشهور استفاده کرده است اگرچه در قانون مدنی، شرط صحت بودن قبض تصریح نشده است، ولی در ماده 798 ق.م. از قبض به عنوان شرط تحقق عقد هبه یاد شده است. همچنین در زمینه اینکه قبض از ماهیت عقد هبه است یا نه، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که برخی معتقد به ارکان هبه بودن قبض هستند که بدون آن هرگز عقد هبه تشکیل نمی‌شود و برخی دیگر قبض را خارج  از ماهیت عقد هبه  دانسته و معتقدند که هبه به صرف ایجاب و قبول ایجاد می‌شود و قبض فقط شرط تأثیر هبه است.

کلمات کلیدی : هبه، قبض، ایجاب و قبول، شرط صحت

 

                                                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1 

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 4

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. 7

ه) اهداف تحقیق.. 10

و)  سؤالات تحقیق.. 11

ز) فرضیه‏های تحقیق.. 11

ح) نوع روش تحقیق.. 12

ی) ساماندهی تحقیق.. 12

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1- تعاریف... 7

1-1-1- اظهارنامه. 7

1-1-2- ثبت.. 8

1-1-3- املاک.. 8

1-1-4-  تحدید حدود و یا تعیین حدود. 8

1-1-5- حق ارتفاق. 9

1-1-6-  اعتراض بر حدود. 9

1-1-7- افراز. 9

1-1-8- تفکیک... 9

1-2- هدف اصلی حقوق ثبت.. 10

1-3- تاریخچه ثبت اسناد و املاک در ایران. 11

1-4- اهداف و آثار حقوقی ثبت املاک.. 12

1-4-1- قوه اثباتی.. 12

1-4-2- اثبات مالکیت.. 13

1-5- تعارض سند مالکیت با سایر ادله. 19

1-5-1- تعارض با اماره ید. 20

1-5-2- تعارض اسناد رسمی با شهادت شهود. 21

1-6- تعارض اسناد مالکیت با اسناد عادی.. 24

1-7- اعتبار و اطلاع عمومی در ثبت اسناد رسمی.. 25

1-8- تشکیلات اداری ثبت.. 28

1-8-1- سیرتغییرات تشکیلات ثبت اسناد و املاک.. 28

1-8-2- تشکیلات فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 29

1-9- صلاحیت مأمورین ثبت ملک... 30

1-9-1- صلاحیت ذاتی.. 30

1-9-2- صلاحیت محلی.. 31

فصل دوم

2-1- آگهی ثبت عمومی (آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت) 41

2-2- آگهی مقدماتی (آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت) 42

2-3- حضور نماینده در قطعه یا ناحیه مورد عمل.. 43

2-4- تکمیل و اعاده اظهار نامه ثبتی.. 43

2-4-1- کسانی که حق (یا تکلیف) درخواست ثبت دارند. 44

2-4-1-1- متصرفین املاک به عنوان مالکیت(مطابق ماده 11 ق.ث) 44

2-4-1-2- درخواست ثبت نسبت به اموال محجورین.. 45

2-4-1-3- درخواست ثبت انتقال دهندگان با حق استرداد. 45

2-4-1-4- تقاضای ثبت انتقال گیرندگان با صلح محاباتی.. 46

2-4-1-5- درخواست ثبت درخصوص املاک موقوفه. 46

2-4-1-6- درخواست ثبت اشخاص حقوقی.. 47

2-5- مفاد اظهار نامه ثبت (شرایط مقرر در ماده 22 آئین نامه) 47

2-5-1- لزوم قید تابعیت مستدعی ثبت.. 47

2-5-2-تعیین حدود ملک بطور اجمالی.. 48

2-5-3-لزوم قید بهای ملک... 48

2-6- تکلیف به اعاده اظهارنامه. 48

2-7- وصول اظهارنامه و تشکیل پرونده ثبتی.. 49

2-7- مواردی که ثبت ملک بدون نیاز به اظهارنامه انجام می‌شود. 49

2-8- ثبت چند ملک با یک اظهارنامه. 51

2-9- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه. 51

2-10- آگهی های نوبتی.. 51

2-10-1- آگهی های نوبتی مربوط به ثبت عمومی (آگهی موضوع ماده 11 قانون ثبت) 51

2-10-1-1- هدف از نشر آگهی نوبتی.. 51

2-10-1-2- زمان انتشار آگهی نوبتی.. 52

2-10-1-3- ویژگی‌های آگهی نوبتی.. 52

2-10-1-4- مفاد آگهی نوبتی.. 52

2-10-1-5- لزوم الصاق آگهی نوبتی.. 53

2-10-1-6- تطبیق آگهی پس از انتشار. 54

2-10-1-7- انعکاس عبارت «آگهی نوبتی» بر روی اظهارنامه. 54

2-10-1-8- مواردی که آگهی نوبتی منتشر نمی شود. 54

2-10-1-9- ملاک مجهول المالک... 55

2-10-1-9-1- آثار مترتب بر مجهول المالک اعلام شدن ملک... 55

2-10-1-9-2- دفتر املاک مجهول المالک... 55

2-10-1-9-3- آگهی نوبتی املاک مجهول المالک... 55

2-10-1-9-3-1- مواعد انتشار آگهی نوبتی.. 56

2-10-1-9-3-2- وقوع اشتباه در آگهی های نوبتی.. 56

2-10-2- اعتراض نسبت به تقاضای ثبت ملک... 58

2-11- تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی.. 58

2-11-1- آگهی های تحدیدی (آگهی تحدید حدود) 58

2-11-1-1- آگهی های تحدیدی عمومی(موضوع ماده 14 قانون ثبت) 58

2-11-1-2- آگهی تحدیدحدود اختصاصی.. 59

2-11-1-3- ویژگی های آگهی تحدیدی.. 59

2-11-1-4- مفاد آگهی‌های تحدیدی.. 60

2-11-1-5- مواردی که نیاز به انتشار آگهی تحدیدی نیست.. 60

2-11-1-6- آگهی الصاقی تحدیدی (اعلان پشت سفید) 61

2-11-1-7- تکلیف ارسال آگهی به برخی مراجع. 61

2-11-2- وقوع اشتباه در آگهی های تحدیدی.. 62

2-11-3- عملیات تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.. 64

2-11-3-1- تحدید حدود. 64

2-11-3-2- تعیین و توصیف حد فاصل.. 67

2-11-3-3- تعیین حقوق ارتفاقی.. 68

2-11-3-4- تنظیم و تکمیل صورتمجلس تحدید حدود. 68

2-12- اعتراضات ثبتی.. 71

2-12-1- اعتراض بر تقاضای ثبت.. 71

2-12-2- اعتراض نسبت به حدود. 72

2-12-3- اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی.. 73

فصل سوم: تفسیر مواد قانونی پیرامون ثبت مقدماتی املاک

3-1- تشریفات قانونی عملیات مقدماتی ثبت ملک... 82

3-2- ماده 11 قانون ثبت.. 85

3-3- مواد 16 الی 19 قانون ثبت املاک.. 86

3-4- ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک.. 92

نتیجه. 95

پیشنهادات تحقیق.. 95

منابع و مآخذ. 97

چکیده انگلیسی.. 101

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا