امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
جزوه کامل درس تحلیل سیستم ها به صورت تایپ شده
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 2,173
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.25 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 69
34,800 تومان
جزوه تحلیل سیستم ها

جزوه کامل درس تحلیل سیستم ها به صورت تایپ شده

سیستم مجموعه ای از دو یا چند عنصر است که شرا یط ز یر را داشته باشد ؛

1 - هر عنصر سیستم بر رفتار و ویژ گی های کل س یستم موثر است. به عنوان مثال رفتار اعضای بدن بر ویژگی های کل بدن تا ثیرگذار است.

2 - بین عناصر سیستم از لحاظ رفتاری و نوع تاثیر بر کل سیستم وابستگی متقابل وجود دارد. مثل عملکرد س یستم زبان و حنجره که با یکدیگر ارتباط با تقابل دا رند .

3 - اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبط هستند که که نم یتوان هیچ زیرگروه مستق لی از آنها تشکیل دا د .

با توجه به این شروط می تواند نتا یج زیر را گرفت ؛

­         هر جزء از سیستم دارای ویژگی هایی است که اگر از سیستم جدا شود آن را از دست می دهد .

­         کل سیستم دارای ویژگی هایی است که در تک تک عناصر نم یتوان آن را د ید .

­         اگر اجزای یک پدیده با هم تعامل داشته باشند، صرفاً مجموعه شکل م یگیرد نه س یستم ! زیرا قاب لیت یک سیستم از تعامل بین اجزای آن حاصل م یشود .

مباحث مورد بررسی شامل

  • فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی
  • فصل دوم : تعریف تجزیه و تحلیل سیستم
  • ·       فصل سوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستم
  • ·       فصل چهارم : مدل سازی
  • ·       فصل پنجم : نمودارهای فرآیندی
  • ·       فصل ششم : بررسی و کنترل فرم ها
  • ·       منابع
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا