امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
چكیده به منظور ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری هفت رقم یونجه شامل یونجه یزدی بومی ، یونجه یزدی سلكسیون شده ، ‌بغدادی ، مساسرسا ، بمی ، سنتتیك و نیك شهری در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار بصورت دو آزمایش جداگانه طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند در آزمایش اول دور آبیاری 6 روز و در آزمایش دوم دور آبیاری 9 روز اعمال گردید
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,412
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
15,600 تومان
ارزیابی مقاومت به خشكی  یونجه های گرمسیری

چكیده :


به منظور ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری هفت رقم یونجه شامل یونجه یزدی بومی ، یونجه یزدی  سلكسیون شده ، ‌بغدادی ، مساسرسا  ، بمی ، سنتتیك و نیك شهری در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار بصورت دو آزمایش جداگانه طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند . در آزمایش اول دور آبیاری 6 روز و در آزمایش دوم دور آبیاری 9 روز اعمال گردید . نتایج تجزیه مركب دو ساله عملكرد علوفه خشك در هر دو آزمایش نشان داد كه ارقام یونجه نیك شهری و بغدادی عملكرد كمتری داشته و از ادامه آزمایش حذف گردیدند . در سال سوم 5 رقم یونجه انتخابی در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات مورد مقایسه قرار گرفتند .دور آبیاری 9 و 12 روز به عنوان فاكتور اصلی در كرتهای اصلی قرار گرفت و ارقام یونجه در كرتهای فرعی قرار داشتند و آزمایش در چهار تكرار انجام شد . علوفه خشك حاصل از چین های مختلف در مجموع به عنوان عملكرد علوفه خشك هر واحد آزمایشی منظور و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها انجام شد و نتایج نشان داد كه با افزایش دور آبیاری از 9 روز به 12 روز عملكرد علوفه خشك كاهش می‌یابد و ارقام نیز واكنش متفاوتی نشان دادند و بطور كلی  رقم مساسرسا با عملكرد علوفه خشك 37/18 تن در هكتار برتر از سایر ارقام بوده است. اثرات متقابل نیز نشان داد كه در دور آبیاری 12 روز رقم یونجه یزدی بومی به خشكی مقاومتر است و با عملكرد 93/14 تن در هكتار علوفه خشك نسبت به سایر ارقام در شرایط خشكی عملكرد بیشتری داشته است .

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا